หมายเลขเกียรติบัตร ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน เครือข่าย #
๖๒๖๕ นางนันทนา โสรถาวร ครู โรงเรียนบ้านตึกชุม เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
๖๒๖๖ นางทัศนีย์ กะการดี ครู โรงเรียนบ้านตึกชุม เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
๖๒๖๗ ว่าที่ ร.ต.หญิงหัทยา หลวงศรี ครู โรงเรียนบ้านตึกชุม เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
๖๒๖๘ นางสาวจิดาภา อุ่นเจริญ ครู โรงเรียนโพนทองพิทยาคม เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
๖๒๖๙ นางสาวเบญจรงค์ คงนุรัตน์ ครู โรงเรียนโพนทองพิทยาคม เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
๖๒๗๐ นางอารีรัตน์ ฤทธิรณ ครู โรงเรียนโพนทองพิทยาคม เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
๖๒๗๑ นายประวิทย์ ต้นเขียว ครู โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
๖๒๗๒ นางสาวธิดารัตน์ หัตถมา ครู โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
๖๒๗๓ นางสาวอรุณี ปรากฏชื่อ ครู โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
๖๒๗๔ นางพรรณี ใจใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
๖๒๗๕ นางสุภาพร หอมมาลา ครู โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
๖๒๗๖ นางรัตนาภรณ์ กระแสจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
๖๒๗๗ นายนอม คลองงาม ครู โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
๖๒๗๘ นางสาวเบญจมาศ เบ็ญเจิด ครู โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
๖๒๗๙ นางสาวมณีรัตน์ ภูทอง ครู โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
๖๒๘๐ นาางสุวรรณา สันทาลุนัย ครู โรงเรียนบ้านทิพย์นวด เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
๖๒๘๑ นางอรสา คำภูมี ครู โรงเรียนบ้านทิพย์นวด เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
๖๒๘๒ นางวิไลพร จุปะมัตตัง ครู โรงเรียนบ้านทิพย์นวด เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
๖๒๘๓ นางเอมอร โสมาเกตุ ครู โรงเรียนบ้านไพรขลา (ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
๖๒๘๔ นางสาวสิริกานต์ ศรีสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านไพรขลา (ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
๖๒๘๕ นางสาวชวัลลักษณ์ สุดใจ ครู โรงเรียนบ้านไพรขลา (ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
๖๒๘๖ นางสาวปิยะนุช บุญแซม ครู โรงเรียนบ้านโพนม่วง เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
๖๒๘๗ นายอภิชาติ สุวรรณไตรย์ ครู โรงเรียนบ้านโพนม่วง เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
๖๒๘๘ นางสาวนัฏฐาพร สมโสม ครู โรงเรียนบ้านโพนม่วง เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
๖๒๘๙ นางสาวละออ สร้อยประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
๖๒๙๐ นายพลวัตร พัฒนิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
๖๒๙๑ นางวิไลวรรณ์ แก้วหอม ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
๖๒๙๒ นายบุญคง อุไรรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านยางบ่ออี เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
๖๒๙๓ นางจำปา กินไธสง ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
๖๒๙๔ นางกุลยา ลอดสุโข ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
๖๒๙๕ นางสาวอารัตน์ดา ทิพย์โสดา ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
๖๒๙๖ นาสาวอภิรดี พลล้ำ ครู โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
๖๒๙๗ นางณัฐกาญจน์ เจนไชย ครู โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
๖๒๙๘ นายทวิทย์ ประริเตสังข์ ครู โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
๖๒๙๙ นางถนิมรักษ์ วังภูงา ครู โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
๖๓๐๐ นางสาวปางณภา ทูลมาลา ครู โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
๖๓๐๑ นางนิ่ม ศรีละออง ครู โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
๖๓๐๒ นางบัวสัน แก้วหนองฮี ครู โรงเรียนบ้านลุงปุง เครือข่ายท่าตูม ๑
๖๓๐๓ นางสาวปรียรัตน์ สงคราม ครู โรงเรียนบ้านลุงปุง เครือข่ายท่าตูม ๑
๖๓๐๔ นางจิตตวัฒนา บุญยืน ครู โรงเรียนบ้านลุงปุง เครือข่ายท่าตูม ๑
๖๓๐๕ นางภคพร ร่วมทวี ครู โรงเรียนบ้านไกลเสนียด เครือข่ายท่าตูม ๑
๖๓๐๖ นางสายฝน เพิ่มผล ครู โรงเรียนบ้านไกลเสนียด เครือข่ายท่าตูม ๑
๖๓๐๗ นางนิตยา สาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านไกลเสนียด เครือข่ายท่าตูม ๑
๖๓๐๘ นายสุรสิทธิ์ แก้วอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหมากมี่ เครือข่ายท่าตูม ๑
๖๓๐๙ นางบุญครอง โสสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านหมากมี่ เครือข่ายท่าตูม ๑
๖๓๑๐ นางวราวัลย์ คำดี ครู โรงเรียนบ้านหมากมี่ เครือข่ายท่าตูม ๑
๖๓๑๑ นางศิริวรรณ ชุมสุข ครู โรงเรียนบ้านพรมเทพ (พรมเทพราษฎร์บำรุง) เครือข่ายท่าตูม ๒
๖๓๑๒ นางภัทรีญา รู้จักวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านพรมเทพ (พรมเทพราษฎร์บำรุง) เครือข่ายท่าตูม ๒
๖๓๑๓ นางพรพรรณ แก้วเกิด ครู โรงเรียนบ้านพรมเทพ (พรมเทพราษฎร์บำรุง) เครือข่ายท่าตูม ๒
๖๓๑๔ นางสาวน้ำฝน สิทธิศรี ครู โรงเรียนบ้านปอหมัน เครือข่ายท่าตูม ๒
๖๓๑๕ นายบุญเทอด หงษ์โสดา ครู โรงเรียนบ้านปอหมัน เครือข่ายท่าตูม ๒
๖๓๑๖ นายรังสิต โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านปอหมัน เครือข่ายท่าตูม ๒
๖๓๑๗ สต.ท.หญิงอรทัย พิศเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านโพนครก เครือข่ายท่าตูม ๒
๖๓๑๘ นายสมชาย แป้นจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโพนครก เครือข่ายท่าตูม ๒
๖๓๑๙ นางคชาภรณ์ มาลีหวล ครู โรงเรียนบ้านโพนครก เครือข่ายท่าตูม ๒
๖๓๒๐ นางสาวสุพรรณา เกิดสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านสะเอิง เครือข่ายท่าตูม ๒
๖๓๒๑ นางสาวจงจิต สาแก้ว ครู โรงเรียนบ้านสะเอิง เครือข่ายท่าตูม ๒
๖๓๒๒ นางอรชิรา อินทร์งาม ครู โรงเรียนบ้านสะเอิง เครือข่ายท่าตูม ๒
๖๓๒๓ นางสาวหนึ่งฤทัย พวงผกา ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก เครือข่ายท่าตูม ๓
๖๓๒๔ นางวีราภรณ์ จันทร์แดง ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก เครือข่ายท่าตูม ๓
๖๓๒๕ นางอุษา กะการดี ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก เครือข่ายท่าตูม ๓
๖๓๒๖ นางสาวกรวิภา มาลีหวล ครู โรงเรียนบ้านโสมน เครือข่ายท่าตูม ๓
๖๓๒๗ นางสาวขัตติยา น้ำยาทอง ครู โรงเรียนบ้านโสมน เครือข่ายท่าตูม ๓
๖๓๒๘ นางนงเยาว์ ปลายแก่น ครู โรงเรียนบ้านโสมน เครือข่ายท่าตูม ๓
๖๓๒๙ นางวิภาพร จันดารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าศิลา เครือข่ายท่าตูม ๓
๖๓๓๐ นางวิภาพร จันดารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าศิลา เครือข่ายท่าตูม ๓
๖๓๓๑ นางพรรณประภา สิมมา ครู โรงเรียนบ้านท่าศิลา เครือข่ายท่าตูม ๓
๖๓๓๒ นายรำลึก เจือจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ เครือข่ายท่าตูม ๓
๖๓๓๓ นางพรจิตรา ช่วยชู ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ เครือข่ายท่าตูม ๓
๖๓๓๔ นางกรณิศ สัตย์แสง ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ เครือข่ายท่าตูม ๓
๖๓๓๕ นางสาวจุรีรัตน์ เสาร์ทอง ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง เครือข่ายท่าตูม๔
๖๓๓๖ นายประกาศิต สืบเทพ ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง เครือข่ายท่าตูม๔
๖๓๓๗ นางสาวปรียนุช บุญครอง ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง เครือข่ายท่าตูม๔
๖๓๓๘ นางอมรรัตน์ พรโสภณ ครู โรงเรียนบ้านปรีง เครือข่ายท่าตูม๔
๖๓๓๙ นางวันเพ็ญ อุ่นรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านปรีง เครือข่ายท่าตูม๔
๖๓๔๐ นางสาวลดาวัลย์ วรรณคำ ครู โรงเรียนบ้านปรีง เครือข่ายท่าตูม๔
๖๓๔๑ นางสาวกมลรัตน์ สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) เครือข่ายท่าตูม๔
๖๓๔๒ นายภูมิพัฒน์ ตลับทอง ครู โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) เครือข่ายท่าตูม๔
๖๓๔๓ นางสาวชูศรี ศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) เครือข่ายท่าตูม๔
๖๓๔๔ ว่าที่ ร.ต.ภูเพลิง ล้วนดี ครู โรงเรียนบ้านตระมูง เครือข่ายท่าตูม๔
๖๓๔๕ นางสาวดวงสุดา แย้มศรี ครู โรงเรียนบ้านตระมูง เครือข่ายท่าตูม๔
๖๓๔๖ นางจันทร์ฉาย สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านตระมูง เครือข่ายท่าตูม๔
๖๓๔๗ นายกฤษติศักดิ์ สวัสดี ครู โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
๖๓๔๘ นางสาวพรรณิภา สัญญารัตน์ ครู โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
๖๓๔๙ นางสาวเพ็ญพร เจนไพร ครู โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
๖๓๕๐ นางจริยาภรณ์ พึ่งสีเกล้า ครู โรงเรียนบ้านโนน (นิยมศาสตร์ศึกษา) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
๖๓๕๑ นางสุรีย์พร คำผม ครู โรงเรียนบ้านโนน (นิยมศาสตร์ศึกษา) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
๖๓๕๒ นางพัฒนีย์ ต้นจำปา ครู โรงเรียนบ้านโนน (นิยมศาสตร์ศึกษา) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
๖๓๕๓ นางสาวกันยารัตน์ ศาลางาม ครู โรงเรียนบ้านผักไหม เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
๖๓๕๔ นายอุดมศักดิ์ บุญสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านผักไหม เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
๖๓๕๕ นางศิริพร ศรีโพธิ์ลา ครู โรงเรียนบ้านผักไหม เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
๖๓๕๖ นางกมลรส สุริโย ครู โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
๖๓๕๗ นางพนิดา เหมือนมอน ครู โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
๖๓๕๘ นางณัฐกานต์ บุญสาลี ครู โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
๖๓๕๙ นางสุวิมล คำทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
๖๓๖๐ นางสาวนิสารัตน์ สกุลรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
๖๓๖๑ นางสาววรรณิศา แสนเริง ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
๖๓๖๒ นางจินตนา เจริญรัตน์ ครู โรงเรียนรัตนวิทยาคม เครือข่ายรัตนบุรี ๑
๖๓๖๓ นายชัยยุธ นาเมืองรักษ์ ครู โรงเรียนรัตนวิทยาคม เครือข่ายรัตนบุรี ๑
๖๓๖๔ นางสาวพรสวรรค์ มากมี ครู โรงเรียนรัตนวิทยาคม เครือข่ายรัตนบุรี ๑
๖๓๖๕ นางสายใหม พรมเก่า ครู โรงเรียนบ้านน้ำเขียว เครือข่ายรัตนบุรี ๑
๖๓๖๖ นายกิตติพงษ์ สาระพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ำเขียว เครือข่ายรัตนบุรี ๑
๖๓๖๗ นายไพบูลย์ บุญทัพไทย ครู โรงเรียนบ้านน้ำเขียว เครือข่ายรัตนบุรี ๑
๖๓๖๘ นายวันชัย พลพา ครู โรงเรียนบ้านอาจญา เครือข่ายรัตนบุรี ๑
๖๓๖๙ นายสิมพงษ์ บุญสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านอาจญา เครือข่ายรัตนบุรี ๑
๖๓๗๐ นางสาวอาทร สวัสดี ครู โรงเรียนบ้านอาจญา เครือข่ายรัตนบุรี ๑
๖๓๗๑ นางสาวสมรักษา เพ็งงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน เครือข่ายรัตนบุรี ๑
๖๓๗๒ นายสิทธิกร ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน เครือข่ายรัตนบุรี ๑
๖๓๗๓ นางอรทัย ไมลาศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน เครือข่ายรัตนบุรี ๑
๖๓๗๔ นายสุจิต ผิวจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านลำเพิญ เครือข่ายรัตนบุรี ๒
๖๓๗๕ นางนิโลบล ศรีษะเทือน ครู โรงเรียนบ้านลำเพิญ เครือข่ายรัตนบุรี ๒
๖๓๗๖ นางสาวธนัญญา ไตรโสม ครู โรงเรียนบ้านลำเพิญ เครือข่ายรัตนบุรี ๒
๖๓๗๗ นายอรรณพ วงศ์คำมา ครู โรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา) เครือข่ายรัตนบุรี ๒
๖๓๗๘ นางสาวมลฤดี มณีล้ำ ครู โรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา) เครือข่ายรัตนบุรี ๒
๖๓๗๙ นางนวพร ไชยชนะ ครู โรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา) เครือข่ายรัตนบุรี ๒
๖๓๘๐ นางสาวราตรี ธรรมวิเศษ ครู โรงเรียนปทุมมาศวิทยา เครือข่ายรัตนบุรี ๒
๖๓๘๑ นายสุพัฒน์ ปราบชมพู ครู โรงเรียนปทุมมาศวิทยา เครือข่ายรัตนบุรี ๒
๖๓๘๒ นางญาณี พิหูสูตร ครู โรงเรียนปทุมมาศวิทยา เครือข่ายรัตนบุรี ๒
๖๓๘๓ นางสุพัตรา แก้วประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านธาตุ เครือข่ายรัตนบุรี ๓
๖๓๘๔ นายกู้เกียรติ คุณนาม ครู โรงเรียนบ้านธาตุ เครือข่ายรัตนบุรี ๓
๖๓๘๕ นางนวลจันทร์ รัตนธรรมมา ครู โรงเรียนบ้านธาตุ เครือข่ายรัตนบุรี ๓
๖๓๘๖ นายผดุงศักดิ์ วุฒิงาม ครู โรงเรียนบ้านบึง เครือข่ายรัตนบุรี ๓
๖๓๘๗ นายผดุงศักดิ์ วุฒิงาม ครู โรงเรียนบ้านบึง เครือข่ายรัตนบุรี ๓
๖๓๘๘ นายพีทวุฒิ บุษบา ครู โรงเรียนบ้านบึง เครือข่ายรัตนบุรี ๓
๖๓๘๙ นายบุญเลิศ ชะตาถนอม ครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ เครือข่ายรัตนบุรี๔
๖๓๙๐ นายวิโรจน์ ลอดทอง ครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ เครือข่ายรัตนบุรี๔
๖๓๙๑ นางสาวละมัย สังข์เงิน ครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ เครือข่ายรัตนบุรี๔
๖๓๙๒ นางนงค์เยาว์ ชึรัมย์ ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา เครือข่ายรัตนบุรี๔
๖๓๙๓ นางสาวพัชรีพร ทองสะอาด ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา เครือข่ายรัตนบุรี๔
๖๓๙๔ นายวสัน จันทราช ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา เครือข่ายรัตนบุรี๔
๖๓๙๕ นางสาวนิถยา จอกแก้ว ครู โรงเรียนบ้านนาศรีสุข เครือข่ายสนม ๑
๖๓๙๖ นายประสิทธิ์ บุญเหลือ ครู โรงเรียนบ้านนาศรีสุข เครือข่ายสนม ๑
๖๓๙๗ นายสาธิต เสริมแก้ว ครู โรงเรียนบ้านนาศรีสุข เครือข่ายสนม ๑
๖๓๙๘ นายประวิทย์ ศรีงาม ครู โรงเรียนบ้านเป้า เครือข่ายสนม ๑
๖๓๙๙ นายฤทธิชัย บุญมา ครู โรงเรียนบ้านเป้า เครือข่ายสนม ๑
๖๔๐๐ นางประกอบศรี รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านเป้า เครือข่ายสนม ๑
๖๔๐๑ นายณัฐวรรธณ์ นาดี ครู โรงเรียนบ้านโนนเปือย เครือข่ายสนม ๑
๖๔๐๒ นายภัทรพล ปาปะเก ครู โรงเรียนบ้านโนนเปือย เครือข่ายสนม ๑
๖๔๐๓ นายเรืองวิทย์ สุดดี ครู โรงเรียนบ้านโนนเปือย เครือข่ายสนม ๑
๖๔๐๔ นายกิตติพงษ์ พลภูเมือง ครู โรงเรียนบ้านอาเลา เครือข่ายสนม ๑
๖๔๐๕ นายชัยศักดิ์ ปิ่นแก้ว ครู โรงเรียนบ้านอาเลา เครือข่ายสนม ๑
๖๔๐๖ นางสาวอมรรัตน์ คงแถลง ครู โรงเรียนบ้านอาเลา เครือข่ายสนม ๑
๖๔๐๗ นางสาวดวงแก้ว ขุมทอง ครู โรงเรียนบ้านแคน (คุรุราษฎร์ส่งเสริม) เครือข่ายสนม ๒
๖๔๐๘ นางธัญญาลักษณ์ เจริญไข ครู โรงเรียนบ้านแคน (คุรุราษฎร์ส่งเสริม) เครือข่ายสนม ๒
๖๔๐๙ นางสาวสินินาถ สร้อยเพชร ครู โรงเรียนบ้านแคน (คุรุราษฎร์ส่งเสริม) เครือข่ายสนม ๒
๖๔๑๐ นางสาวจันทิยา ปราณีกิจ ครู โรงเรียนบ้านนานวน เครือข่ายสนม ๒
๖๔๑๑ นายวุฒิชัย แข่งขัน ครู โรงเรียนบ้านนานวน เครือข่ายสนม ๒
๖๔๑๒ นางสาวปทิตตา บุญชิต ครู โรงเรียนบ้านนานวน เครือข่ายสนม ๒
๖๔๑๓ นางรัชดาวัลย์ ไหมทอง ครู โรงเรียนบ้านหัวงัว เครือข่ายสนม ๒
๖๔๑๔ นางสำลี ทวีสาร ครู โรงเรียนบ้านหัวงัว เครือข่ายสนม ๒
๖๔๑๕ นางมยุรี สุพรหม ครู โรงเรียนบ้านหัวงัว เครือข่ายสนม ๒
๖๔๑๖ นายคมสัน สุวรรณโท ครู โรงเรียนผาแดงวิทยา เครือข่ายสนม ๒
๖๔๑๗ นางสาววัชรี บุญเลิศ ครู โรงเรียนผาแดงวิทยา เครือข่ายสนม ๒
๖๔๑๘ นายณัฐพงษ์ จีนฉายา ครู โรงเรียนผาแดงวิทยา เครือข่ายสนม ๒
๖๔๑๙ นางสาวอภิชญาณา ภิญโญธานาโชติ ครู โรงเรียนบ้านนาดี เครือข่ายสนม ๒
๖๔๒๐ นางธัญดา สุขเกษม ครู โรงเรียนบ้านนาดี เครือข่ายสนม ๒
๖๔๒๑ นางสุภารัตน์ เชื้ออินทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาดี เครือข่ายสนม ๒
๖๔๒๒ นางสาวเพชรดา สีบาง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองคู เครือข่ายรัตนบุรี ๑
๖๔๒๓ นางสาวทักษะพร ระดมงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านผือ (ประชาพัฒนา) เครือข่ายรัตนบุรี ๑
๖๔๒๔ นายชวน คลองงาม ครู โรงเรียนบ้านยะวึก (ผจงราษฎร์วิทยาคาร) เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
๖๔๒๕ นางสาวคันธิมา มะลิลา ครู โรงเรียนบ้านยะวึก (ผจงราษฎร์วิทยาคาร) เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
๖๔๒๖ นางชนาธินาถ มางาม ครู โรงเรียนบ้านยะวึก (ผจงราษฎร์วิทยาคาร) เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
๖๔๒๗ นายทวีศักดิ์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๒
๖๔๒๘ ดร.ยรรยง ผิวอ่อน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๒
หมายเลขเกียรติบัตร ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน เครือข่าย #