หมายเลขเกียรติบัตร ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน เครือข่าย #
นางกัลยา ยุบลนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านขุนหาร เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางกาญจนา ลอยทะเล ครู โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางกิติยาภรณ์ สินธุพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางสาวบังอร จินดากุล ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางกิติยาภรณ์ สุปะทัง ครู โรงเรียนบ้านสำโรง (ชุมพล) เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางบุญาณี งามยิ่ง ครู โรงเรียนสนวนโคกเม็ก เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางพนิดา ชัญถาวร ครู โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางมยุรา สืบเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางรัตนา เหลามี ครู โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางวิจิตรประภา อิฐรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางสาวทิพย์สุคนธ์ จันทร์จ่าย ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางโสภา โชติมุข ครู โรงเรียนบ้านหนองพิมาน เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นายสันติสุข พงษ์ชนะ ครู โรงเรียนบ้านยางชุม เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางขวัญเรือน แสงนิล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางเพ็ชรา พรมตวง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางวิจิตรประภา อิฐรัตน์ (ตัวแทน) ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกสูง เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นายโกวิท ศิลาเณร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองพิมาน เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นายเคนวัฒน์ ฤทธิรณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสนวนโคกเม็ก เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นายบรรดิษฐ์ สืบเพ็ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นายประทักษิณ เครือผือ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสำโรง (ชุมพล) เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นายรังสิทธิ์ วุฒิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นายสมเกียรติ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านยางชุม เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นายสมัคร ศรีคราม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขุนหาร เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางดลพัทร สัปเสริฐ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านสำโรง (ชุมพล) เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางนงลักษณ์ มงคุณ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองพิมาน เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางสาวนภาพร ศรีจันทรา พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนสนวนโคกเม็ก เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางสาวภัทธราภรณ์ เหยียดรัมย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านขุนหาร เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางสาวมณีรัตน์ ตองติดรัมย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านยางชุม เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางสาวลำเพย ชัญถาวร พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางสาวอัจฉริยา สุ่มมาตย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นายทศพร ศรีสม พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นายธรรมนูญ มารมย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร เครือข่ายชุมพลบุรี ๑
นางฐิติมา ทองเงิน ครู โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นางนันทภัทร วุฒิสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นางสมจิตร สุขตาม ครู โรงเรียนบ้านขามโพนทัน เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นางสาวนุชรีวรรณ นิลจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นางสาวสุเทียน ดาศรี ครู โรงเรียนบ้านโพนม่วง เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นางสาวอุธร ผิวทวี ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นายณัฐกิตติ์ ศาลางาม ครู โรงเรียนบ้านกระเบื้อง เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นายสมเกียรติ สิริโชคธนานันท์ ครู โรงเรียนบ้านกระสัง เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นายสุทัศน์ ปราสัยงาม ครู โรงเรียนบ้านไพรขลา (ไพรขลาราษฎร์พิทยานุกูล เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นางพิมพา ฤทธิรณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นายเกรียงศักดิ์ แก้วหอม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเรือ เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นายชาญศักดิ์ จำปาทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขามโพนทัน เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นายณรงค์ เปนะนาม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโพนม่วง เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นายทองใส สุดาปัน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านไพรขลา (ไพรขลาราษฎร์พิทยานุกูล เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นายมานะ ตั้งบุบผา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นายวัฒนา สุดชารี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระสัง เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นายสมเกียรติ ประทีปรัมย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นายสุรพล เป็นพุ่มพวง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเบื้อง เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นางณัฐสุดา คุตมาสูญ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองเรือ เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นางสาวรุ่งนภา ศรีเจิดจ้า พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านกระเบื้อง เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นางสาวลัดดาวัลย์ ใจมั่น พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นางสาวศรัญญา บุญอิ้ง พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านไพรขลา (ไพรขลาราษฎร์พิทยานุกูล เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นางสาวศรีประไพ ศรีเลิศ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านโพนม่วง เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นางสาวอังคณา กว้างขวาง พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านขามโพนทัน เครือข่ายชุมพลบุรี ๒
นางเกษร ยันรัมย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านซาด เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางทวีรัตน์. สีฟ้า ครู โรงเรียนบ้านตั้งใจ เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางนิ่ม ศรีละออง ครู โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางประสพสุข. เถลิงรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางพิชยภา พลภูเมือง ครู โรงเรียนบ้านแสนสุข เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางรัตติกาล แก้วขวัญข้า ครู โรงเรียนบ้านงิ้ว เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางลำพูน ประริเตสังข์ ครู โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางสลักจิต สงวนแก้ว นายวิทยา ฤทธิรณ ครู โรงเรียนบ้านยะวึก (ผจงราษฎร์วิทยาคาร) เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางสะอาด นามภักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านบุตาโสม เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางสาวพรรณนิภา โภคา ครู โรงเรียนบ้านสายสนอง เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางสาวเพ็ญนภา สินนอก ครู โรงเรียนบ้านม่วงน้อย เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางสุมาลี อรุณถิน ครู โรงเรียนบ้านโนนสัง เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางอวยพร ถามูลเลศ ครู โรงเรียนบ้านกะทะ เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นายพรเลิศ ซื่อสัตย์ ครู โรงเรียนสามัคคีศึกษา เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางรัตติกาล แก้วขวัญข้า ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านงิ้ว เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางสาวนิ่มอนงค์ เดชภูงา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกะทะ เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางสาวบรรจบ เทตะรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบุตาโสม เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางสาวอัมพร. สอนบุญชู ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นายถาวร สมรูป ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแสนสุข เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นายทรงศักดิ์ ศิลป์ศิริวานิชย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นายนคร พรหนองแสน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านยะวึก (ผจงราษฎร์วิทยาคาร) เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นายพงษ์พิชญ์ ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงน้อย เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นายพิทักษ์ ทวีแสง ผู้อำนวยการ โรงเรียนสามัคคีศึกษา เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นายพีรชัย กุลไชย ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสายสนอง เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นายวิชชาวุธ ลอดสุโข ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นายสมเกียรติ ยาโพนทัน ผู้อำนวยการ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นายสัมฤทธฺ์ หนองเหล็ก ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนสัง เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นายอภิรักษ์ ยันรัมย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านซาด เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นายเอกนรินทร์ หาดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตั้งใจ เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางสาวจุฑาพร หาดี พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านตั้งใจ เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางสาวนาตยา ยอดทองดี พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางสาวปวีณา ยุนรัมย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางสาวระพีพรรณ ประนมศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านงิ้ว เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางสาวสุรดา ซื่อสัตย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนสามัคคีศึกษา เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นายอภินันท์ ยันรัมย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนชุมชนบ้านซาด เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นายอุดมพงษ์ ชุ่มศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน เครือข่ายชุมพลบุรี ๓
นางเพ็ญศรี สืบมี ครู โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ (สนง.สลากฯ) เครือข่ายท่าตูม ๑
นางไพเราะ เชื้ออินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 เครือข่ายท่าตูม ๑
นางภคพร ร่วมทวี ครู โรงเรียนบ้านไกลเสนียด เครือข่ายท่าตูม ๑
นางศศิธร อยู่เย็น ครู โรงเรียนบ้านตูม (อนุกูลราษฎร์พัฒนา) เครือข่ายท่าตูม ๑
นางสาคร นาคกระแสร์ ครู โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย เครือข่ายท่าตูม ๑
นางสาวทองล้วน ช่างหม้อ ครู โรงเรียนบ้านม่วงมูล เครือข่ายท่าตูม ๑
นางสาวทิพวรรณ รสหอม ครู โรงเรียนบ้านปราสาท เครือข่ายท่าตูม ๑
นางสุพรรณี ชัยนิคม ครู โรงเรียนบ้านหมากมี่ เครือข่ายท่าตูม ๑
นางสุรีรัตน์ เจริญศิริ ครู โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) เครือข่ายท่าตูม ๑
นางจันที กุลพิลา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงมูล เครือข่ายท่าตูม ๑
นางสาวชุติญา ยานะสาร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโพนทา เครือข่ายท่าตูม ๑
นายกิตติพงษ์ มานะภักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย เครือข่ายท่าตูม ๑
นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหมากมี่ เครือข่ายท่าตูม ๑
นายบุญเลิศ โสสิงห์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปราสาท เครือข่ายท่าตูม ๑
นายภูมิพันธ์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) เครือข่ายท่าตูม ๑
นายมงคล ชมวิจิตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตูม (อนุกูลราษฎร์พัฒนา) เครือข่ายท่าตูม ๑
นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ ๘๕ เครือข่ายท่าตูม ๑
นายเลิศชาย แป้นโสม ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ (สนง.สลากฯ) เครือข่ายท่าตูม ๑
นายสมหมาย บุญปก ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านไกลเสนียด เครือข่ายท่าตูม ๑
นางสาวกัลยา ถมปัทม์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านโพนทา เครือข่ายท่าตูม ๑
นางสาวนิติยา พิมพ์แมน พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านไกลเสนียด เครือข่ายท่าตูม ๑
นางสาวรุ้งนภา วิรุณละพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) เครือข่ายท่าตูม ๑
นางสาววราพร หมื่นเจริญ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ (สนง.สลากฯ) เครือข่ายท่าตูม ๑
นางสาวอาริสา คงนุรัตน์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหมากมี่ เครือข่ายท่าตูม ๑
นางสาวอาลิตตา มามิดา พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านม่วงมูล เครือข่ายท่าตูม ๑
นายณัฐวุฒิ พรหมบุตร พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ ๘๕ เครือข่ายท่าตูม ๑
นางแก้วใจ วงศ์ฉลาด ครู โรงเรียนบ้านพรมเทพ (พรมเทพราษฎร์บำรุง) เครือข่ายท่าตูม ๒
นางจันทนา ผงทวี ครู โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม) เครือข่ายท่าตูม ๒
นางนิภา ศรีเที่ยง ครู โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม เครือข่ายท่าตูม ๒
นางพเยาว์ แข่งขัน ครู โรงเรียนบ้านโนนระเวียง เครือข่ายท่าตูม ๒
นางสาวกัญญาพัชร ถาพรผาด ครู โรงเรียนบ้านสะเอิง เครือข่ายท่าตูม ๒
นางสาวน้ำฝน สิทธิศรี ครู โรงเรียนบ้านปอหมัน เครือข่ายท่าตูม ๒
นางสาวพรพจนาถ   สวยรูป ครู โรงเรียนบ้านตาฮะ เครือข่ายท่าตูม ๒
นางสาววราพร กาสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านหัวพี เครือข่ายท่าตูม ๒
นางสุพิต ตลับทอง ครู โรงเรียนบ้านเหล่า เครือข่ายท่าตูม ๒
นางสุวรรณี ไพรสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านยางกระจับ เครือข่ายท่าตูม ๒
นางเดือนเพ็ญ ค้ำชู ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม) เครือข่ายท่าตูม ๒
นายคำแหง วงศ์ฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสาโรช เครือข่ายท่าตูม ๒
นายจริญ อังสนุ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตานบ เครือข่ายท่าตูม ๒
นายจำลอง แหลมทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนระเวียง เครือข่ายท่าตูม ๒
นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสะเอิง เครือข่ายท่าตูม ๒
นายบุญราช. จันทรคติ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพรมเทพ (พรมเทพราษฎร์บำรุง) เครือข่ายท่าตูม ๒
นายบุญส่ง เกตุโสระ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปอหมัน เครือข่ายท่าตูม ๒
นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านยางกระจับ เครือข่ายท่าตูม ๒
นายศราวุธ สุนทรภักดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม เครือข่ายท่าตูม ๒
นายสนอง บุญคง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหัวพี เครือข่ายท่าตูม ๒
นายสันติ ค้ำชู ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเหล่า เครือข่ายท่าตูม ๒
นายอาทิตย์  อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาฮะ เครือข่ายท่าตูม ๒
นายอุทัย ชัยงาม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) เครือข่ายท่าตูม ๒
นางจิรภา สร้างการนอก พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านสาโรช เครือข่ายท่าตูม ๒
นางดาวเรือง มารศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านตานบ เครือข่ายท่าตูม ๒
นางสาวบุญยาพร. บุญคง พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านยางกระจับ เครือข่ายท่าตูม ๒
นางสาวสุภาภรณ์ สร้อยเสน พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านพรมเทพ (พรมเทพราษฎร์บำรุง) เครือข่ายท่าตูม ๒
นายอานนท์ ยุดรัมย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) เครือข่ายท่าตูม ๒
นางนงเยาว์ ปลายแก่น ครู โรงเรียนบ้านโสมน เครือข่ายท่าตูม ๓
นางนงเยาว์ ปิยวรารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ เครือข่ายท่าตูม ๓
นางนพวรรณ สุทธิ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก เครือข่ายท่าตูม ๓
นางพรพหัส กุศลศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง (ธนาคารกรุงเทพ10) เครือข่ายท่าตูม ๓
นางภูษิต ขุมทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด เครือข่ายท่าตูม ๓
นางสาวลัดดาวรรณ พรมศรี ครู โรงเรียนบ้านจันทร์งาม เครือข่ายท่าตูม ๓
นางสาวสายรุ้ง อุดหนุน ครู โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ เครือข่ายท่าตูม ๓
นางสาวเสาวภา บัวสาย ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโก เครือข่ายท่าตูม ๓
นางสุธิสา สารสุข ครู โรงเรียนบ้านท่าศิลา เครือข่ายท่าตูม ๓
นางสุลักษณา สิมมา ครู โรงเรียนบ้านธรรมษา เครือข่ายท่าตูม ๓
นางจิราวรรณ เกษแก้ว ครู โรงเรียนบ้านธรรมษา เครือข่ายท่าตูม ๓
นางเสาวคนธ์ บุญมั่น ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง (ท่าตูม) เครือข่ายท่าตูม ๓
นายบุญนำ ลักขษร ครู โรงเรียนบ้านบุผาง เครือข่ายท่าตูม ๓
นายประสพ แสนสุข ครู โรงเรียนบ้านเมืองแก เครือข่ายท่าตูม ๓
นายสิทธิพงศ์ เสนาบูรณ์ ครู โรงเรียนไตรคามสามัคคี เครือข่ายท่าตูม ๓
นายเสถึยร กะการดี ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย เครือข่ายท่าตูม ๓
นางเพ็ญศรี แก้ววัน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจันทร์งาม เครือข่ายท่าตูม ๓
นางสาวเสาร์วิภา ทวีฤทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบัวโคก เครือข่ายท่าตูม ๓
นายชำนาญ พานจำนงค์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองแวง (ท่าตูม) เครือข่ายท่าตูม ๓
นายทักษิณ วงศ์ฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ เครือข่ายท่าตูม ๓
นายเทพวิมล นามสว่าง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโสมน เครือข่ายท่าตูม ๓
นายเทพวิมล นามสว่าง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งโก เครือข่ายท่าตูม ๓
นายเทิดภูมิ ยั่งยืน ผู้อำนวยการ โรงเรียนไตรคามสามัคคี เครือข่ายท่าตูม ๓
นายประพันธ์ กำเนิดพรม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบุผาง เครือข่ายท่าตูม ๓
นายประสิทธิ์ สุขชีพ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าศิลา เครือข่ายท่าตูม ๓
นายพงษ์ศักดิ์ พรมมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองตาด เครือข่ายท่าตูม ๓
นายยุทธนา พิมพ์สาร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านธรรมษา เครือข่ายท่าตูม ๓
นายสมพงษ์ สิมมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองยาง (ธนาคารกรุงเทพ ๑๐) เครือข่ายท่าตูม ๓
นายสมหมาย สาแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเมืองแก เครือข่ายท่าตูม ๓
นายสุเทพ สุขชีพ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ เครือข่ายท่าตูม ๓
นายสุบรรณ์ ใจเที่ยง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองแสง เครือข่ายท่าตูม ๓
นางวิไลพร โลนุช พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองแสง เครือข่ายท่าตูม ๓
นางสาวกฤษณา ใจแก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านโสมน เครือข่ายท่าตูม ๓
นางสาวคำมูล ดวงทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนไตรคามสามัคคี เครือข่ายท่าตูม ๓
นางสาวธัญญาภรณ์ มีพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านจันทร์งาม เครือข่ายท่าตูม ๓
นางสาวปิยวดี บุญมั่น พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองแวง (ท่าตูม) เครือข่ายท่าตูม ๓
นางสาวเพ็ญนภา เทพวรัญญพร พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านบัวโคก เครือข่ายท่าตูม ๓
นางสาวยุวพา การะเกษ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ เครือข่ายท่าตูม ๓
นางสาวอธิกา เหมือนชาติ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านบุผาง เครือข่ายท่าตูม ๓
นางอ่อนจันทร์ เกลียวทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองยาง (ธนาคารกรุงเทพ ๑๐) เครือข่ายท่าตูม ๓
นายทนงศักดิ์ ธรรมนาม พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านธรรมษา เครือข่ายท่าตูม ๓
นายพิทยา อุดมคำ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านพิงพวย เครือข่ายท่าตูม ๓
นายวีระ ชัยรัมย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองตาด เครือข่ายท่าตูม ๓
นางเกศินี พุ่มเขียว ครู โรงเรียนบ้านโนนโพ เครือข่ายท่าตูม ๔
นางจิตตราภรณ์ รังสัย ครู โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) เครือข่ายท่าตูม ๔
นางเจียมใจ พันธ์มณี ครู โรงเรียนบ้านโคกกุง เครือข่ายท่าตูม ๔
นางนภาภรณ์ คงทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านปรีง เครือข่ายท่าตูม ๔
นางมณฑา คำแสงดี ครู โรงเรียนบ้านบะ เครือข่ายท่าตูม ๔
นางรวิวรรณ พิมพ์พอก ครู โรงเรียนบ้านหนองอีดำ เครือข่ายท่าตูม ๔
นางวารี สุขศรี ครู โรงเรียนบ้านตากลาง เครือข่ายท่าตูม ๔
นางศศิมา ลักขษร ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง เครือข่ายท่าตูม ๔
นางสาวสุปราณี จันทร์ล้ำ ครู โรงเรียนบ้านตาทิตย์ เครือข่ายท่าตูม ๔
นางสุวัฒนา นามบุรี ครู โรงเรียนบ้านอาคุณ เครือข่ายท่าตูม ๔
นายชัย กระจ่างจิตร ครู โรงเรียนบ้านบอน (ท่าตูม) เครือข่ายท่าตูม ๔
นายประสิทธิ์ หอมเนียม ครู โรงเรียนบ้านหนองบึง เครือข่ายท่าตูม ๔
นางสาวศิริกาญจนา เหมือนชาติ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบอน (ท่าตูม) เครือข่ายท่าตูม ๔
นางสุภาพร ยันบัวบาน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาคุณ เครือข่ายท่าตูม ๔
นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองอีดำ เครือข่ายท่าตูม ๔
นายทศพร สมพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบึง เครือข่ายท่าตูม ๔
นายบุญธรรม ปานเพ็ชร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบะ เครือข่ายท่าตูม ๔
นายภูวนนท์ ตระการผล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกกุง เครือข่ายท่าตูม ๔
นายมาโนชย์ พุ่มเขียว ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนโพ เครือข่ายท่าตูม ๔
นายวรพจน์ สร้อยจิต ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนสูง เครือข่ายท่าตูม ๔
นายสมศักดิ์ ชุมสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตากลาง เครือข่ายท่าตูม ๔
นายสมศักดิ์ ศรีมารักษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาทิตย์ เครือข่ายท่าตูม ๔
นายสำรอง ลักขษร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปรีง เครือข่ายท่าตูม ๔
นายสำราญ ลักขษร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) เครือข่ายท่าตูม ๔
นางนฤมล สายวัน พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านตาทิตย์ เครือข่ายท่าตูม ๔
นางสาวจามจุรี สายยศ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านบะ เครือข่ายท่าตูม ๔
นางสาวจิรภิญญา อินทร์ทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านโนนโพ เครือข่ายท่าตูม ๔
นางสาวณิชาดา สุขศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) เครือข่ายท่าตูม ๔
นางสาวปรียนุช บุญครอง พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านโนนสูง เครือข่ายท่าตูม ๔
นางสาวมยุรา ก้านอินทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองบึง เครือข่ายท่าตูม ๔
นางสาวศุภรดา ณุวงศ์ศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านโคกกุง เครือข่ายท่าตูม ๔
นายวรพงษ์ ลักขษร พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านปรีง เครือข่ายท่าตูม ๔
นายสุทัศน์ กิริยาดี พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านตากลาง เครือข่ายท่าตูม ๔
นางชิราพร บุญสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโนน (นิยมศาสตร์ศึกษา) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นางสงวน เลื่องลือ ครู โรงเรียนบ้านโนน (นิยมศาสตร์ศึกษา) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นางณิชาภัทร สมสุข ครู โรงเรียนบ้านผักไหม เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นางนิกูล สุขสานติ์ ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (โนน) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นางเนตรนรินทร์ วงศ์พันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นางสาวอรทัย พุทธานุ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นางเบญจพร ชัยศรี ครู โรงเรียนบ้านเซียงซิน - โนนดู่ เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นางมณเทียน แสงท้าว ครู โรงเรียนบ้านขุมดิน เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นางสาวชนิดา กระเบา ครู โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นางสาวปวีณา สังข์สาลี ครู โรงเรียนบ้านอาพืด เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นางสาวหรรษา ดาศรี ครู โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นายธนากร พิศงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นายประมวล ชัยพร ครู โรงเรียนบ้านคำผง เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นายณกฤช เรืองศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาพืด เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นายเดชา การรัมย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นายบุรี สพานทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นายวิบูลย์ คำทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขุมดิน เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นายวิรักษ์ ศรีตะแกะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนน (นิยมศาสตร์ศึกษา) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นายวิรัตน์ เหลาคำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (โนน) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นายวีระพล ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นายสมชัย เกษละคร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเซียงซิน - โนนดู่ เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นายสำราญ ใจกล้า ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคำผง เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นายสุพิชัย สมศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองหลวง เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นายเสริม สิงจานุสงค์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านผักไหม เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นาง ธนิฎฐา ใหม่วงศ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นางกนิษฐา อบอุ่น พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านเซียงซิน - โนนดู่ เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นางนงรักษ์ ทองแม้น พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านผักไหม เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นางสาว ยุภาวรรณ ขุมทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านอาพืด เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นางสาวจารุพิชญานันท์ สารพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (โนน) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นางสาวธิติยา สอนพรม พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองหลวง เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นาย กิตติพงษ์ พลภูเมือง พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านขุมดิน เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นายวิรัตน์ เลื่องลือ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านโนน (นิยมศาสตร์ศึกษา) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๑
นางทองใบ สหุนัน ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนน) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นางทิพจันทร์ บุญภา ครู โรงเรียนบ้านค้อ เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นางนงเยาว์ สมศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองเทพ เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นางบัวทอง พิศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านผำ เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นางเพ็ญแข ศรพรม ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นางสาวเพ็ญนิภา พุจารย์ ครู โรงเรียนบ้านอีโสด เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นางสุนิภา เพชรดี ครู โรงเรียนบ้านสำโรง (โนน) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นางอาภรณ์ ล้อมสุข ครู โรงเรียนบ้านก้านเหลือง เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นายสังเวียน นาเจริญ ครู โรงเรียนบ้านระเวียง"รัตนกิจวิทยา" เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นายสิทธิพงษ์ เพียรมี ครู โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นางนภาพร พฤตินอก ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองหว้า เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นางพนิดา เหมือนมอน ครู (รักษาราชการแทนฯ) โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นายแก้ว สมศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอีโสด เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นายจีรพัฒน์ จันทร์ศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนน) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นายชาตรี พบบุญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านระเวียง"รัตนกิจวิทยา" เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นายบุญเรือง พวงเกตุ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านผำ เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นายยงยุทธ บุญเต็ม ( ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ) ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสำโรง (โนน) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นายสมคิด คำพลงาม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นายสมนึก วงษ์อินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านค้อ เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นายสวัสดิ์ พากเพียร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเทพ เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นายอมตศาสตร์ แพงแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงหวาน เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นางสาว ขันทอง จิตซื่อ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านระเวียง"รัตนกิจวิทยา" เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นางสาวกัญญา โสดามรรค พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนน) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นางสาวจุรีภรณ์ ทำทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านผำ เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นางสาวพจนีย์ ศรีบุรินทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นางสาวอภิรดี ธรรมชาติ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านค้อ เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นายดวงใจ วงค์แก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองหว้า เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นายนพนัย นางาม พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองเทพ เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นายสันติ บุญเต็ม พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านสำโรง (โนน) เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นางทองใบ สหุนัน ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง เครือข่ายโนนนารายณ์ ๒
นางกัญจนา เทพวรรณ ครู โรงเรียนบ้านผือ (ประชาพัฒนา) เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางเกษราภรณ์ สระแก้ว ครู โรงเรียนบ้านสร้างบก เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางจินตนา พบบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองกา เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางเจษฏาวตี สุจริต ครู โรงเรียนรัตนวิทยาคม เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางนีออน  สมเจตนา ครู โรงเรียนบ้านน้ำเขียว เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางประภัสสร กอนไธสง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ บ้านโกส้ม เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางมัลลิกา สุวรรณาลัย ครู โรงเรียนบ้านดู่ เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางสมศรี ลีราช ครู โรงเรียนบ้านขาม เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางสาวกัลยรัตน์ หนองขุ่นสาร ครู โรงเรียนบ้านผือน้อย เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางสาวดารณี กลิ่นหอม ครู โรงเรียนบ้านหนองคู เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางสาวรัตนาภรณ์ เสนสอน ครู โรงเรียนบ้านอาจญา เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางสุปราณี ไกรเพชร ครู โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นายพลกฤต เสพสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางยุวนา สาลีงาม ครู (รักษาราชการแทนฯ) โรงเรียนบ้านผือน้อย เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นายกิตติศักดิ์ ศิวินา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นายเจษฏา สทุมรัมย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนรัตนวิทยาคม เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นายณรงค์ สุทาวัน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขาม เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นายทองคูณ นามสว่าง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสร้างบก เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นายนวพล สระแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอาจญา เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นายบุญมา ปัญญาดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองคู เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นายบุญรัตน์ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นายประศาสตร์ ร่วมกล้า ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นายเมธี เชี่ยวนิกร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดู่ เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นายวรศักดิ์ ลักขษร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองกา เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นายสุพิศ อาจเชื้อ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านผือ (ประชาพัฒนา) เครือข่ายรัตนบุรี ๑
ว่าที่ร.ต.บุญเกตุ อัสโย ผู้อำนวยการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ บ้านโกส้ม เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางบังอร เหมาะดี พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านผือ (ประชาพัฒนา) เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางสาวกนกนอร บุญมั่น พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางสาวกัลยา สระแก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านอาจญา เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางสาวณัฐณิชา ชินวงค์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนรัตนวิทยาคม เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางสาวพรทิพย์ พินิจนอก พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางสาววาสนา นุโยค พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านขาม เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางสุภาภรณ์ ชัยยงค์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางเอมอร ยืนยง พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ บ้านโกส้ม เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นายธนาวุทธิ์ วรรณา พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองกา เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางสุปราณี ไกรเพชร ครู โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางนุจรินทร์ สทุมรัมย์ ครู โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางแรกขวัญ นามสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี เครือข่ายรัตนบุรี ๑
นางจันทร์ตนา คุณนาม ครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นางจิรัฐิกานต์ สูงสนิท ครู โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นางช่อทิพย์ กนกแก้ว ครู โรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา) เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นางบุญจีน ศรีโท ครู โรงเรียนปทุมมาศวิทยา เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นางพานทอง ทองทวี ครู โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นางวรรณศิริ วงศ์โสภา ครู โรงเรียนบ้านนาตุ่น (สหราษฎร์วิทยา) เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นางศุภลักษณ์ ปิ่นทอง ครู โรงเรียนบ้านลำเพิญ เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นางสาวตรีทิพย์นิภา สกุลลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นางสาวนันท์ปภัทร์ พรเดชวิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านทับน้อย เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นางสาวสมใจ วรรณา ครู โรงเรียนบ้านบอน (รัตน) เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นางสาวอัปสร ป้องเขตต์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นายพรพิทักษ์ ดวงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านจาน เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นางปิยานันท์ มากมี (รก.) ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาตุ่น (สหราษฎร์วิทยา) เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นายเข็มชาติ พนัส ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดงเค็ง เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นายทองใบ อินตะนัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นายทักเศียร ทองทวี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นายเทิดไทย สวัสดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นายเทียนชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบอน (รัตน) เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นายธนพร จันทาสรณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นายนเรศ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทับน้อย เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นายบุญสี ราชบุรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นายวิรัตน์ สอนคำจันทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านลำเพิญ เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นายสมศักดิ์ ศรีโท ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา) เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นายสังคม วงค์พินิจ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจาน เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นางสาวจุฑารัตน์ คงเจริญ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านทับน้อย เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นางสาวช่อทิพย์ จารุทรัพย์สดใส พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านจาน เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นางสาวณิกนันต์ ศรีสุข พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา) เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นางสาวพรทิพย์ วุฒิงาม พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นางสาวสิริพร สีสว่าง พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นางสุกัญญา ภาพกลาง พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านลำเพิญ เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นาย เจนพจน์ สารนาเรียง พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นายไพบูลย์ สาลีงาม พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านนาตุ่น (สหราษฎร์วิทยา) เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นายอนุชา สำเภาพล พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา เครือข่ายรัตนบุรี ๒
นางชูติภรณ์ เหง้าแก้ว ครู โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นางณัฐชยา ประสมศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นางนงค์คราญ คุณารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านนางเข็ม เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นางพรพิจิตรา ม่วงมิตร ครู โรงเรียนบ้านโนนทราย เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นางเรืองศิลป์ สามี ครู โรงเรียนบ้านหาญฮี เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นางสมบัติ ศีลสอน ครู โรงเรียนบ้านยาง เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นางสวาสดิ์ อุดหนุนชาติ ครู โรงเรียนบ้านโนนจำปา เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นางสาววัชรี รัฐสมุทร ครู โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นางสุพัตรา แก้วประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นางสุภีร์ ศรีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านขะยูง เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นายธงชัย บุญแพง ครู โรงเรียนบ้านเหล่าม่วง เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นายธีรภัทร ปรุงเกียรติ ครู โรงเรียนบ้านแต้ เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นางนฤมล กะการดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนทราย เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นางสุรางค์ เชื้อเจริญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแต้ เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นางอภัสนันท์ อรุณเกียรติพงศา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นายเกรียงไกร กะการดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนางเข็ม เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นายเฉลิม เสาเวียง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านยาง เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นายชาติชาย สุวรรณทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นายชิณณวัตร ชินวงค์ (รก.) ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นายทัศน์พล กุ่มพรม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนจำปา เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นายพงค์ศักดิ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองหิน เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นายไพรัตน์ พานิชย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเหล่าม่วง เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นายสุวรรณ สาขะจันทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านน้ำคำ เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นายเสถียร มงคล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหาญฮี เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นายไสว บุญภา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขะยูง เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นางสาวจิตรา ศรีบาล พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหาญฮี เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นางสาวทัศนีย์ เพิ่มพูน พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านโนนจำปา เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นางสาวธนพรรณ คำอ้วน พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านนางเข็ม เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นางสาวสมยงค์ ร่วมจิตร พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นางสาวอารีรัตน์ วรรณวงศ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองหิน เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นางสุภมาส ศรีจันทวงศ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านเหล่าม่วง เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นางสุาวนิศารัตน์ มีบุญ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านยาง เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นายศักพันธ์ คำภิรมย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" เครือข่ายรัตนบุรี ๓
นางชุติมันต์ น้อยดำเนิน ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม เครือข่ายรัตนบุรี ๔
นางบุญเริ่ม อุดหนุนชาติ ครู โรงเรียนบ้านเบิด เครือข่ายรัตนบุรี ๔
นางลมุล ทาทอง ครู โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม เครือข่ายรัตนบุรี ๔
นางสาวพิศมัย ยั่งยืน ครู โรงเรียนบ้านช่อง เครือข่ายรัตนบุรี ๔
นางสุดารัตน์ กิ่งมณี ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ เครือข่ายรัตนบุรี ๔
นางสุปรียา เขตขยัน ครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ เครือข่ายรัตนบุรี ๔
นางสาวประไพรินทร์ นธีนาม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองผือ เครือข่ายรัตนบุรี ๔
นายกิตติศักดิ์ แซ่ภู ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาอุดม เครือข่ายรัตนบุรี ๔
นายสมหมาย สันวัง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเบิด เครือข่ายรัตนบุรี ๔
นายสฤษดิ์ ไชยทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม เครือข่ายรัตนบุรี ๔
นายสิน เขตขยัน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ เครือข่ายรัตนบุรี ๔
นายสุรพงษ์ โททอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านช่อง เครือข่ายรัตนบุรี ๔
นางสาวกัญญาภัทร สุนทร พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ เครือข่ายรัตนบุรี ๔
นางสาวพิกุลทอง หลอดเข็ม พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านเบิด เครือข่ายรัตนบุรี ๔
นางสาววิจิตรา มานิตย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านช่อง เครือข่ายรัตนบุรี ๔
นางสาวศุภลักษณ์ พ่อค้า ครู โรงเรียนบ้านโพนดวน เครือข่ายสนม ๑
นางคูณ  มงคุณ ครู โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม เครือข่ายสนม ๑
นางบุปผา เรียงสนาม ครู โรงเรียนบ้านโพนโก เครือข่ายสนม ๑
นางพรประภา กระชอนสุข ครู โรงเรียนสนมศึกษาคาร เครือข่ายสนม ๑
นางยอดยุพา สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเป้า เครือข่ายสนม ๑
นางสาวทิพวรรณ แก้วจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาศรีสุข เครือข่ายสนม ๑
นางสาวประจงรัตน์ เพิ่มทอง ครู โรงเรียนบ้านทัพไทย เครือข่ายสนม ๑
นางอุบล งามเนตร ครู โรงเรียนบ้านหนองอียอ เครือข่ายสนม ๑
นายศิล ขรุรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง เครือข่ายสนม ๑
นายกิตติพงศ์ ทองสีดา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข เครือข่ายสนม ๑
นายชัยเทพ สังโสมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนสนมศึกษาคาร เครือข่ายสนม ๑
นายศุภกร กระจายศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง เครือข่ายสนม ๑
นายสมบูรณ์    นินดำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม เครือข่ายสนม ๑
นายสาโรจน์ สมหวัง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโพนโก เครือข่ายสนม ๑
นายสุพล ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทัพไทย เครือข่ายสนม ๑
นายสุพิณ สีสว่าง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโพนดวน เครือข่ายสนม ๑
นายสุภาชัย สายวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเป้า เครือข่ายสนม ๑
นายเอกชัย แพงงาม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองอียอ เครือข่ายสนม ๑
นางสาวยุวรี วงศรีสังข์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองอียอ เครือข่ายสนม ๑
นางสาวหยกมณี สีงาม พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง เครือข่ายสนม ๑
นางสาวอังคณา เทียวมงคล พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนสนมศึกษาคาร เครือข่ายสนม ๑
นางสาวอัมราภรณ์ จารุวงศ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข เครือข่ายสนม ๑
นายณัฐพล    ตะกูลรัมย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม เครือข่ายสนม ๑
นายยศพัฒน์ สัตย์ใสย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านโพนโก เครือข่ายสนม ๑
นายอมรรัตน์ บุญบำรุง พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านเป้า เครือข่ายสนม ๑
นางธัญญาลักษณ์ เจริญไข ครู โรงเรียนบ้านแคน (คุรุราษฎร์ส่งเสริม) เครือข่ายสนม ๒
นางนันทิยา วิชิตสโร ครู โรงเรียนบ้านแคนน้อย เครือข่ายสนม ๒
นางผลทอง สมหวัง ครู โรงเรียนบ้านหนองครก เครือข่ายสนม ๒
นางสายทอง ขันธสอน ครู โรงเรียนบ้านนาดี เครือข่ายสนม ๒
นางสาวเจษราภรณ์ สุขแสง ครู โรงเรียนบ้านนานวน เครือข่ายสนม ๒
นางสาวฐิติยา คำเสียง ครู โรงเรียนบ้านกาพระ เครือข่ายสนม ๒
นางสาวเยาวลักษณ์ ภูเฉลิม ครู โรงเรียนบ้านหนองระฆัง เครือข่ายสนม ๒
นางสาวลำใย โลวะลุน ครู โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี เครือข่ายสนม ๒
นางอุไรวรรณ์ จันทา ครู โรงเรียนบ้านหัวงัว (แท่นศิลาวิทยา) เครือข่ายสนม ๒
นายไชยพร หมายดี ครู โรงเรียนบ้านสะทืด เครือข่ายสนม ๒
นายบุตรดี หาญดี ครู โรงเรียนบ้านโนนจาน เครือข่ายสนม ๒
นายพงษ์ศักดิ์ สำคัญยิ่ง ครู โรงเรียนผาแดงวิทยา เครือข่ายสนม ๒
นางสาวแสงศรี ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแคนน้อย เครือข่ายสนม ๒
นายจอน ต้นจำปา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนจาน เครือข่ายสนม ๒
นายชวลิต โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแคน (คุรุราษฎร์ส่งเสริม) เครือข่ายสนม ๒
นายทองพร มังษะชาติ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสะทืด เครือข่ายสนม ๒
นายเทพวิรุฬห์ บุญมี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี เครือข่ายสนม ๒
นายธีระชัย คำสุมาลี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหัวงัว (แท่นศิลาวิทยา) เครือข่ายสนม ๒
นายบุญยงค์ มีแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกาพระ เครือข่ายสนม ๒
นายปณิธาร ห้าวหาญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนานวน เครือข่ายสนม ๒
นายประหยัด บุตรศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองครก เครือข่ายสนม ๒
นายสวัสดิ์ สดับสาร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองระฆัง เครือข่ายสนม ๒
นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาดี เครือข่ายสนม ๒
นายสุพัฒน์ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนผาแดงวิทยา เครือข่ายสนม ๒
นางนิดานิต สุขสานต์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านแคน (คุรุราษฎร์ส่งเสริม) เครือข่ายสนม ๒
นางสาวกัญญาภัทร สีตะแกะ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านโนนจาน เครือข่ายสนม ๒
นางสาวฐิติมา สมสิทธิ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านนานวน เครือข่ายสนม ๒
นางสาวนิตยา ฤาชัย พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองระฆัง เครือข่ายสนม ๒
นางสาวนิตยา อินทา พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านแคนน้อย เครือข่ายสนม ๒
นางสาวพลับพลึง ลีรัตน์ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหัวงัว (แท่นศิลาวิทยา) เครือข่ายสนม ๒
นางสาววรินทิพย์ ใจดี พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี เครือข่ายสนม ๒
นายเสถียร คำสุมาลี พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนบ้านนาดี เครือข่ายสนม ๒
นางธัญลักษณ์ จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
นางสาวปัณณพร แสนยะมูล รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์
นางสาวบุษบา กรวยทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์
นางสาวพัชนีพร บุญแพง รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์
นางสาวบุษบา กรวยทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์
นางสาวสุชาดา ฉกรรศิลป์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์
หมายเลขเกียรติบัตร ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน เครือข่าย #