094-0598772
pro_wat@hotmail.com

foto1

ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง (To be the First)

foto1

ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง (To be the First)

foto1

ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง (To be the First)

foto1

ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง (To be the First)

foto1

การวิจัยในขั้นเรียนเพื่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้และนิเทศออนไลน์

ยินดีต้อนรับ....คลิก

งานวัดและประเมินผลการศึกษา

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้และนิเทศออนไลน์

ยินดีต้อนรับ....คลิก

งานนิเทศการศึกษา

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้และนิเทศออนไลน์

ยินดีต้อนรับ....คลิก

เครือข่ายการวิจัยในชั้นเรียน

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้และนิเทศออนไลน์

ยินดีต้อนรับ....คลิก

การนิเทศออนไลน์
[กลุ่มงาน สื่อ นวัตกรรม เทดโนโลย์ฯ]

   > ศน.ปทุมมาศ  ขาวมะเริง 

   > ดร.วัชรินทร์  นุตโร 

กำลังปรับปรุง

 

การนิเทศออนไลน์
[ กลุุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ]

    > ศน.สุที  ชิงชนะ

    > ศน.วาสนา  พัฒนิบูลย์

กำลังปรับปรุง

 

 

เข้าสู่ระบบ

**....คลิกโหลดเกียรติบัตรO-NET, NT 2560,2561 สูงสุด 10 อันดับ แยกรายวิชา_NEW5...(แก้ไขล่าสุด 12 กย.2562)***

>>>คลิกโหลดวุฒิบัตรครูแกนนำการวิจัยในชั้นเรียน {อ.รัตนบุรี, สนม, โนนนารายณ์]  [อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี]

 >>> คลิกโหลดโปรแกรม CRRv25_NEW<<< สำหรับแกนนำ คับ

ด่วน.....คลิกโหลดวุฒิบัตรอบรมวิทยาการคำนวณ บ้านนักวิทยาศาสตร์นัอย 29-30 สิงหาคม 2562 <<<<

 

*****ด่วน... คลิกกรอกผลการพัฒนาตนเองด้านการใช้งานโปรแกรม CRRv25<<<<

 

  >>>1. ด่วนที่สุด...แจ้งโรงเรียนตอบแบบสอบถามฉบับที่ 1 เรื่อง สมรรถนะปฐมวัยที่คามหวัง To Be the First<<<

  >>>2. ด่วนที่สุด...แจ้งโรงเรียนตอบแบบสอบถามฉบับที่ 2 เรื่องผลการดำเนินงานโครงการ To Be the First<<<

>>> ด่วนที่สุด....โหลดวุฒิ/เกียรติบัตร การเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ (Computing Science) KidBright 16-17 ส.ค.2562

>>>คลิกโหลด...วุฒิบัตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้โปรแกรม CRRv25  วันที่ 21-22 สิงหาคม 2562<<<

การนิเทศออนไลน์
[ กลุ่มงาน.วัดและประเมินผลฯ ]

    > ดร.สุภพ  ไชยทอง

    > ศน.กุญช์พิสิฏฐ์  คงนุรัตน์

กำลังปรับปรุง

 

 

ทีมพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
[สพป.สุรินทร์ เขต 2]

    > รร.บ้ารซาต (มงคลวิทยา)
     วิไลวรรณ กันตรง

    > รร.บ้านหนองหว้า
     กัญญ์วราพร ใยคำ

กำลังปรับปรุง