094-0598772
pro_wat@hotmail.com

การนิเทศออนไลน์
[กลุ่มงาน สื่อ นวัตกรรม เทดโนโลย์ฯ]

   > ศน.ปทุมมาศ  ขาวมะเริง 

   > ดร.วัชรินทร์  นุตโร 

กำลังปรับปรุง

 

การนิเทศออนไลน์
[ กลุุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ]

    > ศน.สุที  ชิงชนะ

    > ศน.วาสนา  พัฒนิบูลย์

กำลังปรับปรุง

 

 

เข้าสู่ระบบ

 1. เกียรติบัตรการแข่งขันมหกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง (6 ต.ค. 2561)
 2. วุฒิบัตร/กียรติบัตร ประชุมปฏิบัติการครูแกนนำ PISA/วิจัยในชั้นเรียน CRRv22  วันที่ 22 ก.ย.2561
 3. วุฒิบัตรพัฒนา ครู ผู้บริหร าพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม (8,9,17-19 พ.ค. 2561)
 4. เกียรติบัตร การแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 9 มิ.ย. 2561
 5. ****NEW..... กียรติบัตรครู O-NET, NT 2560, 2561 สูงสุด 10 อันดับแรก แต่ละ รายวิชา/ทักษะ...NEW5 (แก้ไขล่าสุด 12 กย.2562)
 6. วุฒิบัตรครูแกนนำการวิจัยในชั้นเรียน [อ.รัตนบุรี, สนม, โนนนารายณ์] [ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี} วันที่ 2 สิงหาคม 262
  7 วุฒิบัตรอบรม การวิทยาการคำนวณ "Computing Science" บ้านวิทยาศาสตร์น้อย 29-30 ส.ค. 256
  8.วุฒิบัตรอบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 กย.2562 (ทดสอบ)
  9. วุฒิบัตร การเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ (Computing Science) KidBright 16-17 ส.ค.2562
  10. วุฒิบัตร การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม CRRv25  21-22 สิงหาคม 2562
  11. วุฒิบัตร การใช้สื่ออังกฤษประถมตามแนวActive Learning (9-10 พ.ย. 2562)

การนิเทศออนไลน์
[ กลุ่มงาน.วัดและประเมินผลฯ ]

    > ดร.สุภพ  ไชยทอง

    > ศน.กุญช์พิสิฏฐ์  คงนุรัตน์

กำลังปรับปรุง

 

 

ทีมพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
[สพป.สุรินทร์ เขต 2]

    > รร.บ้ารซาต (มงคลวิทยา)
     วิไลวรรณ กันตรง

    > รร.บ้านหนองหว้า
     กัญญ์วราพร ใยคำ

กำลังปรับปรุง