ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขในใจ

 1. คู่มือการใช้แบบฝึกคิดเลขในใจ
 2. แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1
 3. เฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1
 4. แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2
 5. เฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2
 6. แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 3
 7. เฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 3
 8. แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 4
 9. เฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 4
 10. แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 5
 11. เฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 5
 12. แบบฝึกคิดคำนวณ (ระดับ 6)
 13. เฉลยแบบฝึกคิดคำนวณ (ระดับ 6)

การนิเทศออนไลน์
[ กลุ่มงาน.วัดและประเมินผลฯ ]

กำลังปรับปรุง

ทีมพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
[สพป.สุรินทร์ เขต 2]

กำลังปรับปรุง