Program CRR version 2.5

รายชื่อสมาชิกผู้ใช้โปรแกรม CRRv25_NEW <<<
คลิกโหลดวุฒิบัตรแกนนำการวิจัยในชั้นเรียน [อ.รัตนบุรี, สนม, โนนนารายณ์] [อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี]<<<

  คำชี้แจงการติดตั้งโปรแกรม CRRv25_NEW
 1) โหลดโปรแกรมหลักไปวางไว้ในไดรฟ์์ D:/ แล้วแตกไฟล์ ZIP หรือ rar ออก (เพราะโหลดมาอยู่ในรูปไฟล์บีบอัด) โดยไม่ต้องเปลี่ยชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อไฟล์
  2) โหลดไฟล์ CRRv25_ส่วนตัว นำไปวางไว้ในโฟล์เดอร์ ในข้อ 1) (ในกรณีที่เป็นไฟล์ zip หรือ rar ให้แตกไฟล์ก่อน)
  3) เชื่อมโยงไฟล์ MS. Word (CRRv25_Printing) กับ ไฟล์ฐานข้อมูลและประมวลผล MS.Excel (CRRv25_ส่วนตัว)
  4) ศึกษาการใช้งานโปรแกรมได้จาก โปรแกรมฐานข้อมูลและประมวลผลที่แผ่นงาน [การใช้งาน]

โปรแกรมนำเสนอ (PowerPoint) สำหรับแกนนำ 1) การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม 2) โครงสร้างโปรแกรม 3) ความสำคัญการวิจัย

ก. คลิกโหลดโปรแกรมหลัก 1. CRRv25_NEW.rar หรือ
2. CRRv25_NEW.zip (เลือกเพียง 1 ตัว) ทุกคนต้องใช้ ครับ <<

ข. คลิกโหลดโปรแกรม CRRv25_ส่วนตัว<<
(ส่วนที่ 1) สำหรับแกนนำการวิจัยในชั้นเรียน (34 คน)

1) เครือข่ายโนนนารายณ์ 2) เครือข่ายสนม 3) เครือข่ายรัตนบุรี 4) เครือข่ายท่าตูม 5) เครือข่ายชุมพลบุรี

  (ส่วนที่ 2 สำหรับผู้ใช้โปรแกรมแต่ละเครือข่ายโรงเรียน

**โนนนารายณ์ 1 NEW [ ..ชุดที่ 1. ] , [ ..ชุดที่ 2. ] , [ ..ชุดที่ 3.. ] OK <<<โหลดได้ บัญชีลงเวลาโนน1 ครับ
**โนนนารายณ์ 2 NEW [ ..ชุดที่ 1.. ] , [ ..ชุดที่ 2. ] , [ ..ชุดที่ 3.. ] OK <<<โหลดได้ บัญชีลงเวลาโนน2 ครับ

***สนม 1 [ …ชุดที่ 1.. ] , [ …ชุดที่ 2.. ] , [ …ชุดที่ 3. ] OK <<<โหลดได้ บัญชีลงเวลา สนม1 ครับ
***สนม 2 [ .ชุดที่ 1.. ] , [ …ชุดที่ 2.. ] , [ …ชุดที่ 3. ] OK <<<โหลดได้ บัญชีลงเวลา สนม2 ครับ

*** รัตนบุรี 1 [ ….ชุดที่ 1. ] , [ …ชุดที่ 2.. ] , [ ..ชุดที่ 3… ] OK <<<โหลดได้บัญชีลงเวลา รัตนะ1 ครับ
*** รัตนบุรี 2 [ …ชุดที่ 1.. ] , [ …ชุดที่ 2.. ] , [ ..ชุดที่ 3… ] OK <<<โหลดได้ บัญชีลงเวลา รัตนะ2 ครับ
*** รัตนบุรี 3 [ …ชุดที่ 1.. ] , [ …ชุดที่ 2…] , [ ..ชุดที่ 3.. ] OK <<<โหลดได้บัญชีลงเวลา รัตนะ3 ครับ
*** รัตนบุรี 4 [ …ชุดที่ 1…] , [ …ชุดที่ 2.. ] , [ .ชุดที่ 3. ] OK <<<โหลดได้บัญชีลงเวลา รัตนะ4 ครับ

****ท่าตูม 1 [ …ชุดที่ 1..] , [ …ชุดที่ 2..] , [ ..ชุดที่ 3.. ] OK <<<โหลดได้ บัญชีลงเวลา ท่าตูม1 ครับ
*** ท่าตูม 2 [ ..ชุดที่ 1.. ] , [ ..ชุดที่ 2..] , [ …ชุดที่ 3.. ] OK <<<โหลดได้ บัญชีลงเวลา ท่าตูม2 ครับ
***ท่าตูม 3 […ชุดที่ 1.. ] , [ ..ชุดที่ 2..] , [ ..ชุดที่ 3.. ] OK <<<โหลดได้ บัญชีลงเวลา ท่าตูม3 ครับ
*** ท่าตูม 4 [ ..ชุดที่ 1.. ] , [ …ชุดที่ 2. ] , [ …ชุดที่ 3. ] OK <<<โหลดได้ บัญชีลงเวลา ท่าตูม4 ครับ

*** ชุมพลบุรี 1 [ …ชุดที่ 1. ] , [ .ชุดที่ 2.. ] , [ ..ชุดที่ 3. ] OK <<<โหลดได้ บัญชีลงเวลา ชุมพลบุรี 1 ครับ
*** ชุมพลบุรี 2 [ ..ชุดที่ 1. ] , [ ..ชุดที่ 2.. ] , [ …ชุดที่ 3..] OK <<<โหลดได้ บัญชีลงเวลา ชุมพลบุรี 2 ครับ
** ชุมพลบุรี 3 [ ..ชุดที่ 1. ] , [ …ชุดที่ 2. ] , [ ..ชุดที่ 3.. ] OK <<<โหลดได้ บัญชีลงเวลา ชุมพลบุรี 3 ครับ

การนิเทศออนไลน์
[ กลุ่มงาน.วัดและประเมินผลฯ ]