รายงานผลการทดสอบระดับชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ผลการทดสอบระดับชาติ สพป.สุรินทร์ เขต 2
———————————————————————————————-

                           1. O-NET

                           2. NT

                           3. LAS (ข้อสอบมาตรฐานกลาง)

                           4. RT (ความสามารถด้านการอ่าน : Reading Test)

O-NET

           >>>> สรุปผลการทดสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 สพป.สร2 <<<<
           >>>> สรุปผลการทดสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562 สพป.สร2 <<<<

                       >>>>>>>>>>> O-NEW2562Shown <<<<<<<<<<<

การนิเทศออนไลน์
[ กลุ่มงาน.วัดและประเมินผลฯ ]

    > ดร.สุภพ  ไชยทอง

    > ศน.กุญช์พิสิฏฐ์  คงนุรัตน์

กำลังปรับปรุง

ทีมพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
[สพป.สุรินทร์ เขต 2]

    > รร.บ้ารซาต (มงคลวิทยา)
     วิไลวรรณ กันตรง

    > รร.บ้านหนองหว้า
     กัญญ์วราพร ใยคำ

กำลังปรับปรุง