094-0598772
pro_wat@hotmail.com

foto1

ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง (To be the First)

foto1

ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง (To be the First)

foto1

ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง (To be the First)

foto1

ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง (To be the First)

foto1

การวิจัยในขั้นเรียนเพื่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้และนิเทศออนไลน์

ยินดีต้อนรับ....คลิก

งานวัดและประเมินผลการศึกษา

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้และนิเทศออนไลน์

ยินดีต้อนรับ....คลิก

งานนิเทศการศึกษา

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้และนิเทศออนไลน์

ยินดีต้อนรับ....คลิก

เครือข่ายการวิจัยในชั้นเรียน

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้และนิเทศออนไลน์

ยินดีต้อนรับ....คลิก

การนิเทศออนไลน์
[กลุ่มงาน สื่อ นวัตกรรม เทดโนโลย์ฯ]

   > ศน.ปทุมมาศ  ขาวมะเริง 

   > ดร.วัชรินทร์  นุตโร 

กำลังปรับปรุง

 

การนิเทศออนไลน์
[ กลุุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ]

    > ศน.สุที  ชิงชนะ

    > ศน.วาสนา  พัฒนิบูลย์

กำลังปรับปรุง

 

 

เข้าสู่ระบบ

**...คลิกโหลดเกียรติบัตรO-NET, NT 2560,2561 สูงสุด 10 อันดับ แยกรายวิชา_NEW4...***

>>>คลิกโหลดวุฒิบัตรครูแกนนำการวิจัยในชั้นเรียน {อ.รัตนบุรี, สนม, โนนนารายณ์]  [อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี]

>>>ด่วนที่สุด....คลิกเพื่อการสำรวจข้อมูลความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้น ป. 4 <<<
                    ....คลิกเพื่อการสำรวจข้อมูลความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้น ป. 5 <<<
                    ....คลิกเพื่อการสำรวจข้อมูลความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้น ป. 6 <<<
                    ....คลิกเพื่อการทำแบบทดสอบค้นหาตนเอง ของนักเรียนชั้น  ม. 1 <<<
                    ....คลิกเพื่อการทำแบบทดสอบค้นหาตนเอง ของนักเรียนชั้น  ม. 2 <<<
                    ....คลิกเพื่อการทำแบบทดสอบค้นหาตนเอง ของนักเรียนชั้น  ม. 3 <<<

                    ....คลิกโหลดคู่มือกรอกแบบสำรวจความสนใจอาชีพ ป.4-6 <<<

 >>> คลิกโหลดโปรแกรม CRRv25_NEW<<< สำหรับแกนนำ คับ

ด่วนที่สุด....กรุณาคลิกตรวจสอบและเพิ่มเติมรายชื่อครูผู้สอนเพื่อรับโปรแกรม CRRv25 รายบุคคลด้วยครับ

ด่วนที่สุด ...คลิกเพื่อกรอกรายชื่อครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสเพื่อเข้าการอบรมสัมมนา ณ สวนป่ารีสอร์ท  14 ส.ค. 2562

การนิเทศออนไลน์
[ กลุ่มงาน.วัดและประเมินผลฯ ]

    > ดร.สุภพ  ไชยทอง

    > ศน.กุญช์พิสิฏฐ์  คงนุรัตน์

กำลังปรับปรุง

 

 

ทีมพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
[สพป.สุรินทร์ เขต 2]

    > รร.บ้ารซาต (มงคลวิทยา)
     วิไลวรรณ กันตรง

    > รร.บ้านหนองหว้า
     กัญญ์วราพร ใยคำ

กำลังปรับปรุง