ที่ เลขที่ เครือข่ายโรงเรียน โรงเรียน ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่ม กระธาน >> เลือก
13569โนนนารายณ์ 2บ้านซาต(มงคลวิทยา)นางสาววิไลวรรณ กันตรงครู6นายชาตรี พบบุญ >> 6
23570โนนนารายณ์ 2บ้านหนองหว้านางสาวกัญญ์วราพร ใยคำครู6นายชาตรี พบบุญ >> 6
33571ชุมพลบุรี 1อนุบาลชุมพลบุรีนายบุญทำ สารพัฒน์ครู7นายทรงศิลป์ กะการดี >> 7
43572ชุมพลบุรี 1บ้านเบง-ท่าลาดนางสาวสุธิดา พันธ์งามครู7นายทรงศิลป์ กะการดี >> 7
53573ชุมพลบุรี 2ยางบ่อภิรมย์นางสาวกิ่งฟ้า จำปาทองครู5นายมานะ ตั้งบุบผา >> 5
63574ชุมพลบุรี 2บ้านตลุงโนนกอกนางสาวทัศนีย์ ระดมสุขครู5นายมานะ ตั้งบุบผา >> 5
73575ชุมพลบุรี 3บ้านอ้อตลิ่งชันนายอรรณพ ยันรัมย์ครู7นายนคร พรหนองแสง >> 7
83576ชุมพลบุรี 3บ้านยางบ่ออีนางสาวจิราภรณ์ ไชยกมลครู7นายนคร พรหนองแสง >> 7
93577ท่าตูม 1ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)นางผกามาศ แปันจันทร์ครู7นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 7
103578ท่าตูม 1บ้านลุงปุงนายจิตตวัฒนา บุญยืนครู5นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 5
113579ท่าตูม 2บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)นางพรพรรณ แก้วเกิดครู2นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 2
123580ท่าตูม 2บ้านสะเอิงนายสมัคร ผงทวีครู7นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 7
133581ท่าตูม 3บ้านหนองตาดนางภูษิตา ขุมทองครู7นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 7
143582ท่าตูม 3นานวลนางสมบูรณ์ เกลี้ยงพร้อมครู7นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 7
153583ท่าตูม 4บ้านกระโพนางสาวกมลรัตน์ สุ่มมาตย์ครู5นายสำราญ ลักขษร >> 5
163584ท่าตูม 4บ้านโนนสูงนางสาวณัชชา ชมทองครู5นายสำราญ ลักขษร >> 5
173585ท่าตูม 2บ้านพรมเทพฯนางสาวธิดาวรรณ โพธิ์ทองครู2นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 2
183586โนนนารายณ์ 1บ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา"นางอริยภรณ์ แผ่นแก้วครู5นายสำราญ ใจกล้า >> 5
193587โนนนารายณ์ 1บ้านคำผงนายประมวล ชัยพรครู5นายสำราญ ใจกล้า >> 5
203588โนนนารายณ์ 2บ้านหนองเทพนางนันทิยา พวงเกตุครู5นายชาตรี พบบุญ >> 5
213589โนนนารายณ์ 2บ้านซาต(มงคลวิทยา)นางสาววาสนา ยิ่งใหญ่ครู5นายชาตรี พบบุญ >> 5
223590รัตนบุรี 1บ้านดู่นางปิยวรรณ ลอดทองครู5นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 5
233591รัตนบุรี 1บ้านผือ(ประชาพัฒนา)นางรดา โบราณประสิทธิ์ครู5นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 5
243592รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานางอรประภา ศรีพรมครู7นายทองใบ อินตะนัย >> 7
253593รัตนบุรี 2บัานลำเพิญนายเอกพล ผดุงเกียรติวงศ์ครู7นายทองใบ อินตะนัย >> 7
263594รัตนบุรี 3บ้านน้ำคำนางณิชกานต์ วิเศษศิลป์ครู5นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 5
273595รัตนบุรี 3บ้านหนองหินนางณัฐชยา ประสมศรีครู7นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 7
283596รัตนบุรี 4บ้านคอนสวรรค์นายสุรศักดิ์ หวังสุขครู7นายสมหมาย สันวัง >> 7
293597รัตนบุรี 4ไตรคามวิทยานางสาวกนิษฐา สำนักครู7นายสมหมาย สันวัง >> 7
303598สนม 1บ้านสำโรงประชารัฐนางสุจิตรา กะการดีครู7นายเอกชัย แพงงาม >> 7
313599สนม 1บ้านหนองอียอนางสาวสมจิตร ดวงเนตรครู7นายเอกชัย แพงงาม >> 7
323600สนม 2บ้านหัวงัวนายปิยวัฒน์ พิมพ์ลาครู7นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 7
333601สนม 2บ้านนาดีนายกิตติพงศ์ มิทราวงศ์ครู7นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 7
344550โนนนารายณ์ 1โนนนารายณ์วิทยานางกิตติกาญจน์ จำปาหอมครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
354551โนนนารายณ์ 1โนนนารายณ์วิทยานางสาวชนิดา กระเบาครูผู้ช่วย3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
364552โนนนารายณ์ 1โนนนารายณ์วิทยานายนิตยา รุ่งเรืองครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
374553โนนนารายณ์ 1โนนนารายณ์วิทยานางประครอง วรพุทธครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
384554โนนนารายณ์ 1โนนนารายณ์วิทยานางสาวปิยธิดา บุญสรรค์ครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
394555โนนนารายณ์ 1โนนนารายณ์วิทยานายพรรณิภา สัญญารัตน์ครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
404556โนนนารายณ์ 1โนนนารายณ์วิทยานางพัชมณ ยงเพชรครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
414557โนนนารายณ์ 1โนนนารายณ์วิทยานางสาวระย้า สพานทองครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
424558โนนนารายณ์ 1โนนนารายณ์วิทยานายราชวัตร จันทบุตรครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
434559โนนนารายณ์ 1โนนนารายณ์วิทยานางละมัย สวัสดีครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
444560โนนนารายณ์ 1โนนนารายณ์วิทยานางสาวสมพร ธรรมบุญครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
454561โนนนารายณ์ 1โนนนารายณ์วิทยานางสลิลา บุระมิครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
464562โนนนารายณ์ 1โนนนารายณ์วิทยานางอดิศักดิ์ โพธิ์อ่อนครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
474563โนนนารายณ์ 1บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎร์บำรุง"นายนิกูล สุขสานติ์ครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
484564โนนนารายณ์ 1บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎร์บำรุง"นางพัฒนา สุขสานติ์ครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
494565โนนนารายณ์ 1บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎร์บำรุง"นางรัดดา ชื่นงามครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
504566โนนนารายณ์ 1บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎร์บำรุง"นางสาวสาคร เสริมแก้วครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
514567โนนนารายณ์ 1บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎร์บำรุง"นางสิริเกศ ทองมากครูผู้ช่วย1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
524568โนนนารายณ์ 1บ้านขุมดินนางกิตติศักดิ์ เสียงหวานครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
534569โนนนารายณ์ 1บ้านขุมดินนางมณเทียน แสงท้าวครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
544570โนนนารายณ์ 1บ้านขุมดินนายมณีประภา สกุลลักษณ์ครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
554571โนนนารายณ์ 1บ้านขุมดินนางวัชราเมศวร์ พากเพียรครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
564572โนนนารายณ์ 1บ้านขุมดินนางสุริยัน จันทร์ส่องแสงครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
574573โนนนารายณ์ 1บ้านขุมดินนายเสงี่ยม ทองมากครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
584574โนนนารายณ์ 1บ้านขุมดินนางอุมาพร พุทธลาครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
594575โนนนารายณ์ 1บ้านขุมดินนางสาวอุรา เครือเนียมครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
604576โนนนารายณ์ 1บ้านคำผงนายกวีรัตน์ มานะเสนครูผู้ช่วย3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
614577โนนนารายณ์ 1บ้านคำผงนายชัยวัฒน์ เพชรอินทร์ครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
624578โนนนารายณ์ 1บ้านคำผงนางสาวธันยนันท์ อ่อนหนองหว้าครูผู้ช่วย3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
634579โนนนารายณ์ 1บ้านคำผงนายพรชัย สุระครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
644580โนนนารายณ์ 1บ้านคำผงนางสาวรัชนี เป้าเงินครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
654581โนนนารายณ์ 1บ้านคำผงนางวราภรณ์ ชัยพรครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
664582โนนนารายณ์ 1บ้านคำผงนางสุปัญญา แก้วลอยครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
674583โนนนารายณ์ 1บ้านคำผงนางอัมพร โพธิ์ทองครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
684584โนนนารายณ์ 1บ้านเซียงซิน - โนนดู่นางบุลากร สระแก้วครู4นายสำราญ ใจกล้า >> 4
694585โนนนารายณ์ 1บ้านเซียงซิน - โนนดู่นายเบญจพร ชัยศรีครู4นายสำราญ ใจกล้า >> 4
704586โนนนารายณ์ 1บ้านเซียงซิน - โนนดู่นางพิริยา เครือแก้วครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
714587โนนนารายณ์ 1บ้านเซียงซิน - โนนดู่นางสมจิต สมีรายครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
724588โนนนารายณ์ 1บ้านเซียงซิน - โนนดู่นางสุภาพร สบู่แก้วครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
734589โนนนารายณ์ 1บ้านเซียงซิน - โนนดู่นายอรทัย เจริญราชครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
744590โนนนารายณ์ 1บ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา"นางจริยาภรณ์ พึ่งสีเกล้าครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
754591โนนนารายณ์ 1บ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา"นางจิรายุ สกุลรักษ์ครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
764592โนนนารายณ์ 1บ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา"นางชิราพร บุญสิทธิ์ครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
774593โนนนารายณ์ 1บ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา"นางสาวฐิติพร เสาทองครูผู้ช่วย3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
784594โนนนารายณ์ 1บ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา"นายทองอินทร์ นาลอยครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
794595โนนนารายณ์ 1บ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา"นางสาวนันทนา พร้อมเพรียงเจ้าหน้าที่ธุรการ3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
804596โนนนารายณ์ 1บ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา"นางพรรณี ศรีผดุงครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
814597โนนนารายณ์ 1บ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา"นางพัฒนีย์ ต้นจำปาครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
824598โนนนารายณ์ 1บ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา"นายพิพัฒน์ สกุลรักษ์ครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
834599โนนนารายณ์ 1บ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา"นางพิไลวรรณ กิ่งมณีครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
844600โนนนารายณ์ 1บ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา"นางสงวน เลื่องลือครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
854601โนนนารายณ์ 1บ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา"นายสราวุธ สกุลรักษ์ครู (อัตราจ้าง)3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
864602โนนนารายณ์ 1บ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา"นายสุรพล จันดารักษ์ครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
874603โนนนารายณ์ 1บ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา"นางสุรีย์พร คำผมครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
884604โนนนารายณ์ 1บ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา"นางสาวอัมพร สายทองครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
894605โนนนารายณ์ 1บ้านผักไหมนางสาวกันยารัตน์ ศาลางามครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
904606โนนนารายณ์ 1บ้านผักไหมนางสาวขวัญรดา ทำทองครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
914607โนนนารายณ์ 1บ้านผักไหมนางคุณัญญา โพธิ์ศรีครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
924608โนนนารายณ์ 1บ้านผักไหมนางสาวชลิดา จันทราชครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
934609โนนนารายณ์ 1บ้านผักไหมนายชาติชาย พุทธานุครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
944610โนนนารายณ์ 1บ้านผักไหมนางสาวณัฐธีรา วงค์คำปันครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
954611โนนนารายณ์ 1บ้านผักไหมนางณิชาภัทร สมสุขครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
964612โนนนารายณ์ 1บ้านผักไหมนายเทียนแข ใจกล้าครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
974613โนนนารายณ์ 1บ้านผักไหมนางประภาพร ศรีสัจจาครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
984614โนนนารายณ์ 1บ้านผักไหมนางสาวศิริพร ศรีโพธิ์ลาครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
994615โนนนารายณ์ 1บ้านผักไหมนางอภิชาติ หลุ่งเป้าครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
1004616โนนนารายณ์ 1บ้านผักไหมนางสาวอรุณศักดิ์ ภูมิมณีครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
1014617โนนนารายณ์ 1บ้านผักไหมนางสาวอลิศรา พลชลีครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
1024618โนนนารายณ์ 1บ้านผักไหมนายอุดมศักดิ์ บุญสวัสดิ์ครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
1034619โนนนารายณ์ 1บ้านม่วงหนองตาดนางสาวกรรณิการ์ วงมาครู (อัตราจ้าง)1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
1044620โนนนารายณ์ 1บ้านม่วงหนองตาดนางสาวกัญญาภัทร สีตะแกะครู (อัตราจ้าง)1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
1054621โนนนารายณ์ 1บ้านม่วงหนองตาดนางสาวดารณี อุดทุมครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
1064622โนนนารายณ์ 1บ้านม่วงหนองตาดนายพงศ์พิพัฒน์ ทานุครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
1074623โนนนารายณ์ 1บ้านม่วงหนองตาดนางสาวหรรษา ดาศรีครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
1084624โนนนารายณ์ 1บ้านหนองบัวงามนางสาวเนตรนรินทร์ วงศ์พันธ์ครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
1094625โนนนารายณ์ 1บ้านหนองบัวงามนางประสิทธิ์ วงษ์มณีครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
1104626โนนนารายณ์ 1บ้านหนองบัวงามนายอรทัย พุทธานุครูผู้ช่วย1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
1114627โนนนารายณ์ 1บ้านหนองบัวงามนางอาภรณ์ แจ่มใสครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
1124628โนนนารายณ์ 1บ้านหนองไม้งามนายเกียรติบัณฑิต นามโคตรครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
1134629โนนนารายณ์ 1บ้านหนองไม้งามนายวริทธิ์ฐา นามโคตรครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
1144630โนนนารายณ์ 1บ้านหนองหลวงนางธนากร พิศงามครูผู้ช่วย1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
1154631โนนนารายณ์ 1บ้านหนองหลวงนางธีรพร นาเจริญครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
1164632โนนนารายณ์ 1บ้านหนองหลวงนายมาริสา คมจิตครูผู้ช่วย1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
1174633โนนนารายณ์ 1บ้านหนองหลวงนางสาวศศิธร สุระครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
1184634โนนนารายณ์ 1บ้านหนองหลวงนายสุกานดา พุทธานุครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
1194635โนนนารายณ์ 1บ้านหนองหลวงนางไสว สวัสดีครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
1204636โนนนารายณ์ 1บ้านหนองหลวงนายอมรรัตน์ ทีทองครู1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
1214637โนนนารายณ์ 1บ้านอาพืดนายนนธวัฒ อัครกตัญญูครูผู้ช่วย3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
1224638โนนนารายณ์ 1บ้านอาพืดนางปัญญา กรอบไธสงครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
1234639โนนนารายณ์ 1บ้านอาพืดนางสาวพิสชา ลบแจ้งครูผู้ช่วย3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
1244640โนนนารายณ์ 1บ้านอาพืดนางสาวสมบูรณ์ สิมัยนามครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
1254641โนนนารายณ์ 1บ้านอาพืดนายอรทัย เอ้ไธสงครูผู้ช่วย3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
1264642โนนนารายณ์ 2บ้านก้านเหลืองนางสาวดาเรศร์ บุญสวัสดิ์ครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1274643โนนนารายณ์ 2บ้านก้านเหลืองนางสาวปริยชาต ทวีวุฒิครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1284644โนนนารายณ์ 2บ้านก้านเหลืองนางสงกรานต์ ภูมิมณีครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1294645โนนนารายณ์ 2บ้านก้านเหลืองนางสารภี โสภาครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1304646โนนนารายณ์ 2บ้านก้านเหลืองนางสุนันทา ศิลปวิเศษครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1314647โนนนารายณ์ 2บ้านก้านเหลืองนางเสมอ เสนาะเสียงครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1324648โนนนารายณ์ 2บ้านก้านเหลืองนางสาวแสงจันทร์ ศรีทองครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1334649โนนนารายณ์ 2บ้านก้านเหลืองนางสาวอาภรณ์ ล้อมสุขครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1344650โนนนารายณ์ 2บ้านค้อนายทองใสย์ รามศรีครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1354651โนนนารายณ์ 2บ้านค้อนายทิพจันทร์ บุญภาครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1364652โนนนารายณ์ 2บ้านค้อนางผุสดี วงษ์อินทร์ครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1374653โนนนารายณ์ 2บ้านค้อนางวรเมธ จันทะสีครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1384654โนนนารายณ์ 2บ้านค้อนางวรากร สินอนันต์ครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1394655โนนนารายณ์ 2บ้านค้อนายสมบูรณ์ พุทธานุพนักงานราชการ1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1404656โนนนารายณ์ 2บ้านค้อนางสาวสมยศ สินอนันต์ครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1414657โนนนารายณ์ 2บ้านค้อนางสาวอภิรดี ธรรมชาติพี่เลี้ยงเด็กพิการ1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1424658โนนนารายณ์ 2บ้านซาต(มงคลวิทยา)นางกมลรส สุริโยครู3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1434659โนนนารายณ์ 2บ้านซาต(มงคลวิทยา)นางกัญญา โสภิณครู3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1444660โนนนารายณ์ 2บ้านซาต(มงคลวิทยา)นางสาวขนิษฐา ทองประภาพนักงานราชการ3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1454661โนนนารายณ์ 2บ้านซาต(มงคลวิทยา)นางสาวชวัลลักษณ์ แสงเทพพนักงานราชการ3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1464662โนนนารายณ์ 2บ้านซาต(มงคลวิทยา)นางณัฐกานต์ บุญสาลีครู3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1474663โนนนารายณ์ 2บ้านซาต(มงคลวิทยา)นางณิชนันทน์ นนท์ธิจันทร์ครู3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1484664โนนนารายณ์ 2บ้านซาต(มงคลวิทยา)ว่าที่ ร.ต.ธัญญากรณ์ บุญหนักครู3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1494665โนนนารายณ์ 2บ้านซาต(มงคลวิทยา)นางพนิดา เหมือนมอนครู3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1504666โนนนารายณ์ 2บ้านซาต(มงคลวิทยา)นางสาวรัตนาภรณ์ ลมชิตครูผู้ช่วย3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1514667โนนนารายณ์ 2บ้านซาต(มงคลวิทยา)นางวราภรณ์ ศรีจันทร์ครู3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1524668โนนนารายณ์ 2บ้านซาต(มงคลวิทยา)นายสิทธิพงษ์ เพียรมีครู3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1534669โนนนารายณ์ 2บ้านซาต(มงคลวิทยา)นายอนุชา สำเภาพลพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1544670โนนนารายณ์ 2บ้านซาต(มงคลวิทยา)นางสาวอรุชิดา เจริญธรรมเจ้าหน้าที่ธุรการ3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1554671โนนนารายณ์ 2บ้านซาต(มงคลวิทยา)นางอัญชลี นาเจริญครู3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1564672โนนนารายณ์ 2บ้านผำนางสาวบัวทอง พิศิลป์ครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1574673โนนนารายณ์ 2บ้านผำนางวิไลวัลย์ บุญเต็มครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1584674โนนนารายณ์ 2บ้านผำนายสุภลักษณ์ บุตรพรมครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1594675โนนนารายณ์ 2บ้านผำนางโสภา มะลิกะครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1604676โนนนารายณ์ 2บ้านผำนางสาวอรวรรณ โสประดับครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1614677โนนนารายณ์ 2บ้านม่วงหวานนายธนาวิทย์ ประวันโนครู (อัตราจ้าง)2นายชาตรี พบบุญ >> 2
1624678โนนนารายณ์ 2บ้านม่วงหวานนางนวลจันทร์ หงษ์สูงครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1634679โนนนารายณ์ 2บ้านม่วงหวานนางสาวพิมพ์ชนก ทาพันธ์ครู (อัตราจ้าง)2นายชาตรี พบบุญ >> 2
1644680โนนนารายณ์ 2บ้านม่วงหวานนางเพียงพร เหลาคำครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1654681โนนนารายณ์ 2บ้านม่วงหวานนางสาวศิรประภา จิตศิลป์ครู (อัตราจ้าง)2นายชาตรี พบบุญ >> 2
1664682โนนนารายณ์ 2บ้านม่วงหวานนางสาวสายฝน กิ่งมณีครู (อัตราจ้าง)1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1674683โนนนารายณ์ 2บ้านระเวียง"รัตนกิจวิทยา"นางสาวกวิสรา ศรีสอาดเจ้าหน้าที่ธุรการ1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1684684โนนนารายณ์ 2บ้านระเวียง"รัตนกิจวิทยา"นางกานต์ฐิมา หนุนชูครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1694685โนนนารายณ์ 2บ้านระเวียง"รัตนกิจวิทยา"นางปัทมาพร นามพรหมครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1704686โนนนารายณ์ 2บ้านระเวียง"รัตนกิจวิทยา"นายพจนารถ สกุลรักษ์ครู3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1714687โนนนารายณ์ 2บ้านระเวียง"รัตนกิจวิทยา"นางสาวพิไลพรรณ ตองกระพี่เลี้ยงเด็กพิการ1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1724688โนนนารายณ์ 2บ้านระเวียง"รัตนกิจวิทยา"นางวนัดดา เท้าไม้สนครู3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1734689โนนนารายณ์ 2บ้านระเวียง"รัตนกิจวิทยา"นางวิชชุกานต์ จันทบุตรครู3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1744690โนนนารายณ์ 2บ้านระเวียง"รัตนกิจวิทยา"นายวิชัย เหลาคำครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1754691โนนนารายณ์ 2บ้านระเวียง"รัตนกิจวิทยา"ว่าที่ ร.ต.สังเวียน นาเจริญครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1764692โนนนารายณ์ 2บ้านระเวียง"รัตนกิจวิทยา"นายสุที พริ้งเพราะครู3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1774693โนนนารายณ์ 2บ้านระเวียง"รัตนกิจวิทยา"นางอารีย์ พริ้งเพราะครู3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1784694โนนนารายณ์ 2บ้านสำโรงนางกำพล บุญลาภครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1794695โนนนารายณ์ 2บ้านสำโรงนางฉลวย สิงจานุสงค์ครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1804696โนนนารายณ์ 2บ้านสำโรงนางไพรินทร์ ศรีไสวครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1814697โนนนารายณ์ 2บ้านสำโรงนางยงยุทธ บุญเต็มครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1824698โนนนารายณ์ 2บ้านสำโรงนางสมจิต บุญเต็มครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1834699โนนนารายณ์ 2บ้านสำโรงนายสมศรี สิงจานุสงค์ครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1844700โนนนารายณ์ 2บ้านสำโรงนายสุนทร บุญเต็มครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1854701โนนนารายณ์ 2บ้านสำโรงนางสุนิภา เพชรดีครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1864702โนนนารายณ์ 2บ้านสำโรงนายอนุฤทธิ์ น้อยวิเศษครูผู้ช่วย1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1874703โนนนารายณ์ 2บ้านหนองเทพนางสาวจันทิรา จุกหอมครูผู้ช่วย1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1884704โนนนารายณ์ 2บ้านหนองเทพนางธิดารัตน์ โสภาครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1894705โนนนารายณ์ 2บ้านหนองเทพนายนงเยาว์ สมศรีครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1904706โนนนารายณ์ 2บ้านหนองเทพนางสาวนนทวัฒน์ คำผมเจ้าหน้าที่ธุรการ1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1914707โนนนารายณ์ 2บ้านหนองเทพนางสาวนิตยา อินทาครูพี่เลี้ยง1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1924708โนนนารายณ์ 2บ้านหนองเทพนางรุจารี ธิดาครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1934709โนนนารายณ์ 2บ้านหนองเทพนางวิทยา การสนธิ์ครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1944710โนนนารายณ์ 2บ้านหนองเทพนางสาววิมลรัตน์ จันธิราชครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1954711โนนนารายณ์ 2บ้านหนองเทพนางสมจิตร บุญสรรค์ครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
1964712โนนนารายณ์ 2บ้านหนองแวงนางสาวธีระ สวนบุรีครูผู้ช่วย3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1974713โนนนารายณ์ 2บ้านหนองแวงนางสาวนิสารัตน์ สกุลรักษ์ครูผู้ช่วย3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1984714โนนนารายณ์ 2บ้านหนองแวงนางบุญฑริกา เค้ากล้าครู3นายชาตรี พบบุญ >> 3
1994715โนนนารายณ์ 2บ้านหนองแวงนายปราณี มณีรัตน์ครู3นายชาตรี พบบุญ >> 3
2004716โนนนารายณ์ 2บ้านหนองแวงนางปัญญา เลาเลิศครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
2014717โนนนารายณ์ 2บ้านหนองแวงนางพรรณนิภา ราศรีครูผู้ช่วย3นายชาตรี พบบุญ >> 3
2024718โนนนารายณ์ 2บ้านหนองแวงนางสาววรรณิศา แสนเริงครูผู้ช่วย3นายชาตรี พบบุญ >> 3
2034719โนนนารายณ์ 2บ้านหนองแวงนางวิมลรัตน์ ดวนใหญ่ครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
2044720โนนนารายณ์ 2บ้านหนองแวงนายสิริรัตน์ ท่อกระโทกครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
2054721โนนนารายณ์ 2บ้านหนองแวงนางสิริรัตน์ สีตะแกะครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
2064722โนนนารายณ์ 2บ้านหนองแวงนางสุวิมล คำทองครู3นายชาตรี พบบุญ >> 3
2074723โนนนารายณ์ 2บ้านหนองแวงนางสาวอุไรวรรณ ศิลาขาวครูผู้ช่วย3นายชาตรี พบบุญ >> 3
2084724โนนนารายณ์ 2บ้านหนองหว้านางเบญจวรรณ โทนุบลครูผู้ช่วย3นายชาตรี พบบุญ >> 3
2094725โนนนารายณ์ 2บ้านหนองหว้านางสาวปรียานุช ชัยปราณีเดชครู (อัตราจ้าง)3นายชาตรี พบบุญ >> 3
2104726โนนนารายณ์ 2บ้านหนองหว้านางสาวเพ็ญแข ศรพรมครู3นายชาตรี พบบุญ >> 3
2114727โนนนารายณ์ 2บ้านหนองหว้านายสมพร ศรพรมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ3นายชาตรี พบบุญ >> 3
2124728โนนนารายณ์ 2บ้านหนองหว้านางอรัญญา สุขประสงค์ครู3นายชาตรี พบบุญ >> 3
2134729โนนนารายณ์ 2บ้านหนองหว้านางอุทัย คำผมครู3นายชาตรี พบบุญ >> 3
2144730โนนนารายณ์ 2บ้านอีโสดหนองผางนางชินวัตร สาสังข์ครูผู้ช่วย4นายชาตรี พบบุญ >> 4
2154731โนนนารายณ์ 2บ้านอีโสดหนองผางนายดวงใจ พากเพียรครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
2164732โนนนารายณ์ 2บ้านอีโสดหนองผางนายเพ็ญนิภา พุจารย์ครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
2174733โนนนารายณ์ 2บ้านอีโสดหนองผางนางสาวเอกชัย งามตรงครู3นายชาตรี พบบุญ >> 3
2184734โนนนารายณ์ 1โนนนารายณ์วิทยานางสาวธิดารัตน์ จิตรศิลป์ครูบุคลากรวิทย์-คณิต1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
2194735โนนนารายณ์ 1บ้านคำผงนายสำราญ ใจกล้าผู้อำนวยการ1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
2204736โนนนารายณ์ 1บ้านหนองไม้งามนางชนมน สระปทุมครูบุคลากรวิทย์-คณิต1นายสำราญ ใจกล้า >> 1
2214737โนนนารายณ์ 2บ้านค้อนางสาวศิลามณี ละเอียดครู (อัตราจ้าง)1นายชาตรี พบบุญ >> 1
2224738โนนนารายณ์ 2บ้านผำนายณัฐชนม์ วงค์มาพนักงานราชการ1นายชาตรี พบบุญ >> 1
2234739โนนนารายณ์ 2บ้านผำนางปุญญาพันธ์ แสงทองครูขั้นวิกฤต1นายชาตรี พบบุญ >> 1
2244740โนนนารายณ์ 2บ้านผำนางสาวพิสมัย เพ็ชรมากครูพี่เลี้ยงฯ1นายชาตรี พบบุญ >> 1
2254741โนนนารายณ์ 2บ้านผำนายวีรวัฒน์ อุดแก้วครูขั้นวิกฤต1นายชาตรี พบบุญ >> 1
2264742โนนนารายณ์ 2บ้านม่วงหวานนายพัฒนเกียรติ กลั่นแก้วครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
2274743โนนนารายณ์ 2บ้านม่วงหวานนางสาวศิริวรรณ ราชเจริญครู1นายชาตรี พบบุญ >> 1
2284744รัตนบุรี 1ไทยรัฐวิทยา 15(บ้านโกส้ม)นางกัลยา ฮวดกุลครู4นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 4
2294745รัตนบุรี 1ไทยรัฐวิทยา 15(บ้านโกส้ม)นางเกษราภรณ์ ทามแก้วครู4นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 4
2304746รัตนบุรี 1ไทยรัฐวิทยา 15(บ้านโกส้ม)นางประภัสสร กอนไธสงครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2314747รัตนบุรี 1บ้านขามนางกฤษณา สุดหนองบัวครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2324748รัตนบุรี 1บ้านขามนางนิภาพร สมานรักษ์ครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2334749รัตนบุรี 1บ้านขามนายนิยม นามโคตรครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2344750รัตนบุรี 1บ้านขามนายมนตรี ลีราชครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2354751รัตนบุรี 1บ้านขามนายเย็น เพิ่มทองครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2364752รัตนบุรี 1บ้านขามนายศิริชัย สระแก้วครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2374753รัตนบุรี 1บ้านขามนางสาวศิริภา เพิ่มทองครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2384754รัตนบุรี 1บ้านขามนางสมศรี ลีราชครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2394755รัตนบุรี 1บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)นางกานต์กนก กุ่มพรมครู1นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 1
2404756รัตนบุรี 1บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)นางจิตรียา มีสัตย์ครู2นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 2
2414757รัตนบุรี 1บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)นางสาวธัญญเรศ สร้อยแสงครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2424758รัตนบุรี 1บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)นางนันทนา สมพร้อมครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2434759รัตนบุรี 1บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)นางสาวปริชมณ มากมีเจ้าหน้าที่ธุรการ1นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 1
2444760รัตนบุรี 1บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)นางสาวศิริภาพร ร่วมคิดครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติ2นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 2
2454761รัตนบุรี 1บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)นางสาธุกานต์ โสสุขครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2464762รัตนบุรี 1บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)นายสุนทร แสงลาครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2474763รัตนบุรี 1บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)นายอรรถพล มีสัตย์ครูผู้ช่วย2นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 2
2484764รัตนบุรี 1บ้านดู่นางสาวจุฑามาศ จันทร์จักร์ครู2นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 2
2494765รัตนบุรี 1บ้านดู่ว่าที่ ร.ต.ถวิล ท่อเจริญพนักงานราชการ3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2504766รัตนบุรี 1บ้านดู่นายทวีศักดิ์ อินทร์ทองครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2514767รัตนบุรี 1บ้านดู่นางนารี วงศ์วานครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2524768รัตนบุรี 1บ้านดู่นายบุรินทร์ ศิริมงคลครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2534769รัตนบุรี 1บ้านดู่นางปรียาภรณ์ มีเดชาเจ้าหน้าที่ธุรการ3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2544770รัตนบุรี 1บ้านดู่นางไพรัช หัตถิยาครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2554771รัตนบุรี 1บ้านดู่นางมัลลิกา สุวรรณาลัยครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2564772รัตนบุรี 1บ้านดู่นายเมธี เชี่ยวนิกรผู้อำนวยการ1นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 1
2574773รัตนบุรี 1บ้านดู่นางสาวฤทัยวรรณ จันทร์งามครูผู้ช่วย3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2584774รัตนบุรี 1บ้านน้ำเขียวนายกิตติพงษ์ สาระพันธ์ครูผู้ช่วย3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2594775รัตนบุรี 1บ้านน้ำเขียวนายขวัญเมือง ทามแก้วครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2604776รัตนบุรี 1บ้านน้ำเขียวนางจรัส พิลาจันทร์ครู1นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 1
2614777รัตนบุรี 1บ้านน้ำเขียวนายธนา สายกระสุนครูผู้ช่วย3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2624778รัตนบุรี 1บ้านน้ำเขียวนางนีออน สมเจตนาครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2634779รัตนบุรี 1บ้านน้ำเขียวนางบัวไข สาลีงามครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2644780รัตนบุรี 1บ้านน้ำเขียวนางพรศรี ทรวงทองหลางครูผู้ช่วย3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2654781รัตนบุรี 1บ้านน้ำเขียวนางพวงเพชร อนุกูลครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2664782รัตนบุรี 1บ้านน้ำเขียวนายไพบูลย์ บุญทัพไทยครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2674783รัตนบุรี 1บ้านน้ำเขียวนางลูกน้ำ บุญทัพไทยครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2684784รัตนบุรี 1บ้านน้ำเขียวนางสายใหม พรมเก่าครู2นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 2
2694785รัตนบุรี 1บ้านน้ำเขียวนางสุภาพร ปัญญาดีครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2704786รัตนบุรี 1บ้านน้ำเขียวนางสาวหทัยชนก ดาศรีครู4นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 4
2714787รัตนบุรี 1บ้านน้ำเขียวนางสาวอทิติ เลิศล้ำครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2724788รัตนบุรี 1บ้านผือ(ประชาพัฒนา)นางสาวกชกร ยงไธสงครู (อัตราจ้าง)3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2734789รัตนบุรี 1บ้านผือ(ประชาพัฒนา)นางกัญจนา เทพวรรณครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2744790รัตนบุรี 1บ้านผือ(ประชาพัฒนา)นางจารี สุทาวันครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2754791รัตนบุรี 1บ้านผือ(ประชาพัฒนา)นางจุฑารัตน์ สุชสำราญครูผู้ช่วย3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2764792รัตนบุรี 1บ้านผือ(ประชาพัฒนา)นางสาวทักษพร ระดมงามเจ้าหน้าที่ธุรการ1นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 1
2774793รัตนบุรี 1บ้านผือ(ประชาพัฒนา)นางสาวนุสรา งามสุขครู (อัตราจ้าง)1นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 1
2784794รัตนบุรี 1บ้านผือ(ประชาพัฒนา)นางสาวบำเพ็ญ สังข์ชัยครูผู้ช่วย3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2794795รัตนบุรี 1บ้านผือ(ประชาพัฒนา)นางสาวปิยะพร เทพมณีครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2804796รัตนบุรี 1บ้านผือ(ประชาพัฒนา)นางพนิดา สมัครสมานครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2814797รัตนบุรี 1บ้านผือ(ประชาพัฒนา)นางพรนิภา ชูทรงเดชครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2824798รัตนบุรี 1บ้านผือ(ประชาพัฒนา)นางพัทธ์ทีรา แขวงสุวรรณครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2834799รัตนบุรี 1บ้านผือ(ประชาพัฒนา)นางสาวพิสุตา ระหงษ์ครู (อัตราจ้าง)1นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 1
2844800รัตนบุรี 1บ้านผือ(ประชาพัฒนา)นางเพ็ญใจ ธิราธรรมครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2854801รัตนบุรี 1บ้านผือ(ประชาพัฒนา)นางไพรศรี สระแก้วครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2864802รัตนบุรี 1บ้านผือ(ประชาพัฒนา)นางสมจิตรดา มีผิวครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2874803รัตนบุรี 1บ้านผือ(ประชาพัฒนา)นายสุพิศ อาจเชื้อผู้อำนวยการ1นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 1
2884804รัตนบุรี 1บ้านผือ(ประชาพัฒนา)นายเอกชัย ทองสุภาพครู (อัตราจ้าง)3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2894805รัตนบุรี 1บ้านผือน้อยนางสาวกัลยรัตน์ หนองขุ่นสารครูผู้ช่วย3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2904806รัตนบุรี 1บ้านผือน้อยนายทนงศักดิ์ แก้วดีครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2914807รัตนบุรี 1บ้านผือน้อยนางนิภาพร จันทะสีครู1นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 1
2924809รัตนบุรี 1บ้านผือน้อยนางยุวนา สาลีงามครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2934811รัตนบุรี 1บ้านผือน้อยนางสาววราภรณ์ สระอินทร์ครู (อัตราจ้าง)3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2944813รัตนบุรี 1บ้านผือน้อยนายสมพาน เจริญไขครู (อัตราจ้าง)3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2954815รัตนบุรี 1บ้านผือน้อยนางสาวสิริยาวรรธ์ ศิริสุนทรานนท์เจ้าหน้าที่ธุรการ1นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 1
2964818รัตนบุรี 1บ้านผือน้อยนางสาวสุวิพร เสาร์คำครู (อัตราจ้าง)3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2974819รัตนบุรี 1บ้านผือน้อยนางสาวสุวิพร เสาร์คำครู (อัตราจ้าง)1นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 1
2984820รัตนบุรี 1บ้านสร้างบกนางเกษราภรณ์ สระแก้วครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
2994821รัตนบุรี 1บ้านสร้างบกนางสาวนัฏฐรี คงมงคลครู (อัตราจ้าง)3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3004822รัตนบุรี 1บ้านสร้างบกนางบุญเลี้ยง จุปะมัตตังครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3014823รัตนบุรี 1บ้านสร้างบกนางพันณ์ชิตา เติมสุขครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3024824รัตนบุรี 1บ้านสร้างบกนางสาวศศิภรณ์ ศรชัยครูผู้ช่วย3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3034825รัตนบุรี 1บ้านสร้างบกนายศุภกร คงนันทะครูอััตราจ้างขั้นวิกฤต3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3044826รัตนบุรี 1บ้านสร้างบกนางสุพิชชา เสริมแสงครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3054827รัตนบุรี 1บ้านสร้างบกนายสุรเนตร นาแซงครู (อัตราจ้าง)3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3064828รัตนบุรี 1บ้านสร้างบกนางสาวอรุณฤทัย ฉลาดเลิศเจ้าหน้าที่ธุรการ3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3074829รัตนบุรี 1บ้านหนองกา"ประชารัฐพิทยา"นางสาวกุสุมา ชัยทองพนักงานราชการ3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3084830รัตนบุรี 1บ้านหนองกา"ประชารัฐพิทยา"นายจำลอง ดีสนิทครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3094831รัตนบุรี 1บ้านหนองกา"ประชารัฐพิทยา"นางจิตเกษม จันทอุดรครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3104832รัตนบุรี 1บ้านหนองกา"ประชารัฐพิทยา"นางจินตนา พบบุญครู4นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 4
3114833รัตนบุรี 1บ้านหนองกา"ประชารัฐพิทยา"นางสาวดุจดาว มาลีีหวลเจ้าหน้าที่ธุรการ1นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 1
3124834รัตนบุรี 1บ้านหนองกา"ประชารัฐพิทยา"นายถิรวัฒน์ ชื่นงามครูผู้ช่วย3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3134835รัตนบุรี 1บ้านหนองกา"ประชารัฐพิทยา"นางสาวบุญเทียม เหลาทองครู (อัตราจ้าง)3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3144836รัตนบุรี 1บ้านหนองกา"ประชารัฐพิทยา"นางสาวพิรดา สุดดีครู4นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 4
3154837รัตนบุรี 1บ้านหนองกา"ประชารัฐพิทยา"นางสาวมิ่งขวัญ บุญคุ้มครู (อัตราจ้าง)3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3164838รัตนบุรี 1บ้านหนองกา"ประชารัฐพิทยา"นายรักษ์ศักดิ์ เสนาโยธีครูผู้ช่วย4นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 4
3174839รัตนบุรี 1บ้านหนองกา"ประชารัฐพิทยา"นายเริงสิทธิ์ โพธิ์ศรีครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3184840รัตนบุรี 1บ้านหนองกา"ประชารัฐพิทยา"นางวันทนา คำเภาว์ครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3194841รัตนบุรี 1บ้านหนองกา"ประชารัฐพิทยา"นางสอนพิน บรรยงค์ครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3204842รัตนบุรี 1บ้านหนองกา"ประชารัฐพิทยา"นางสุรนันท์ อ่อนหัวโทนครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3214843รัตนบุรี 1บ้านหนองคูนางสาวณุตตรา คงยืนครู (อัตราจ้าง)3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3224844รัตนบุรี 1บ้านหนองคูนางสาวดารณี กลิ่นหอมครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3234845รัตนบุรี 1บ้านหนองคูนายบัญญัติ สุจริตครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3244846รัตนบุรี 1บ้านหนองคูนางพิชามญชุ์ แฝงสีดาครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3254847รัตนบุรี 1บ้านหนองคูนางสาวพิมพ์วดี ร่วมกล้าเจ้าหน้าที่ธุรการ3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3264848รัตนบุรี 1บ้านหนองคูนางสาวเพชรดา สีบางครูผู้ช่วย3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3274849รัตนบุรี 1บ้านหนองคูนางสาวรถษร บุญแน่นพนักงานราชการ3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3284850รัตนบุรี 1บ้านหนองคูนางสุธามาศ ร่วมกล้าครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3294851รัตนบุรี 1บ้านหนองบัวบานนายกาจ สุทธิประภาครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3304852รัตนบุรี 1บ้านหนองบัวบานนางชญานนท์ เสพสุขครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3314853รัตนบุรี 1บ้านหนองบัวบานนางนิ่ม สะอาดยิ่งครู1นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 1
3324854รัตนบุรี 1บ้านหนองบัวบานนางบัวไข สุทธิประภาครู1นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 1
3334855รัตนบุรี 1บ้านหนองบัวบานนายประยูร แสงรามครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3344856รัตนบุรี 1บ้านหนองบัวบานนายพลกฤต เสพสุขครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3354857รัตนบุรี 1บ้านหนองบัวบานนายพศิน สัตย์ซื่อครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3364858รัตนบุรี 1บ้านหนองบัวบานนางพัชนีวรรณ ทองศรีครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3374859รัตนบุรี 1บ้านหนองบัวบานนางพัชรนันท์ ไกรทองครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3384860รัตนบุรี 1บ้านหนองบัวบานนายพิทักษ์ชัย ศรีสะอาดครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3394861รัตนบุรี 1บ้านหนองบัวบานนางเพชรนภา เทพวรรณครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3404862รัตนบุรี 1บ้านหนองบัวบานนายภวันชัย ครุฑสุวรรณครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3414863รัตนบุรี 1บ้านหนองบัวบานนางรุจิเรข เหมันตาครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3424864รัตนบุรี 1บ้านหนองบัวบานนางสมจิต สานุสันต์ครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3434865รัตนบุรี 1บ้านหนองบัวบานนายสมนึก มะลิงามครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3444866รัตนบุรี 1บ้านหนองบัวบานนางสาวสมรักษา เพ็งงามครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3454867รัตนบุรี 1บ้านหนองบัวบานนายสิทธิศาต ไมลาศรีครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3464868รัตนบุรี 1บ้านหนองบัวบานนางสุทิพา แสงจันทร์ครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3474869รัตนบุรี 1บ้านหนองบัวบานนางอรทัย ไมลาศรีครู2นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 2
3484870รัตนบุรี 1บ้านหนองบัวบานนางอรสุดา สัตย์ซื่อครู2นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 2
3494871รัตนบุรี 1บ้านอาจญานางสาวกฤตยา พลเยี่ยมครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3504872รัตนบุรี 1บ้านอาจญานางสาวกุหลาบ สวัสดีครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3514873รัตนบุรี 1บ้านอาจญานางจำเนียร อาจเชื้อครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3524874รัตนบุรี 1บ้านอาจญานางสาวธิติญา เพ็ชร์แผ้วครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3534875รัตนบุรี 1บ้านอาจญานางบุญยัง ธรรมนามครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3544876รัตนบุรี 1บ้านอาจญานางสาวประกายดาว ศาลางามครูผู้ช่วย3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3554877รัตนบุรี 1บ้านอาจญานางสาวรัตนาภรณ์ เสนสอนครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3564878รัตนบุรี 1บ้านอาจญานายวันชัย พลพาครู1นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 1
3574879รัตนบุรี 1บ้านอาจญานายสมพงษ์ บุญสิทธิ์ครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3584880รัตนบุรี 1บ้านอาจญานางสาวสมหมาย สระแก้วครู2นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 2
3594881รัตนบุรี 1บ้านอาจญานายสุทัศน์ โพธิ์ดู่พนักงานราชการ3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3604882รัตนบุรี 1บ้านอาจญานางสาวอาทร สวัสดีครู1นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 1
3614883รัตนบุรี 1บ้านอาจญานายอำนาจ ศรีษะคำนักศึกษาฝึกประสบการณ์3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3624884รัตนบุรี 1รัตนวิทยาคมนางจินตนา เจริญรัตน์ครู2นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 2
3634885รัตนบุรี 1รัตนวิทยาคมนางสาวจิราพร กองทองครู2นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 2
3644886รัตนบุรี 1รัตนวิทยาคมนางเจษฎาวตี สุจริตครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3654887รัตนบุรี 1รัตนวิทยาคมนางชนัญญา ผลไม้ครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3664888รัตนบุรี 1รัตนวิทยาคมนางสาวชวนพิศ ชาวงศ์ครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3674889รัตนบุรี 1รัตนวิทยาคมนายชัยยุธ นาเมืองรักษ์ครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3684890รัตนบุรี 1รัตนวิทยาคมนางพนิดา บัวบานครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3694891รัตนบุรี 1รัตนวิทยาคมนางสาวพรสวรรค์ มากมีครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3704892รัตนบุรี 1รัตนวิทยาคมนางรัตนา สิทธิกุลครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3714893รัตนบุรี 1รัตนวิทยาคมนางศิริอร ไชยสิทธิ์ครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3724894รัตนบุรี 1รัตนวิทยาคมนายสมบูรณ์ หล่าจันดีครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3734895รัตนบุรี 1รัตนวิทยาคมนางอภิญญา ศรีใหญ่ครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3744896รัตนบุรี 1รัตนวิทยาคมนางอัจฉรากรณ์ คุณนามครู2นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 2
3754897รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนางสาวขนิษฐา กำจรครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3764898รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนางจิตลาวัณย์ ศิวินาครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3774899รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนางดรุณี สมบุตรครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3784900รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนางทัศนนันท์ คงศรีครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3794901รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนางสาวธนพร กวีกิจบัญชาครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3804902รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนางธมนวรรณ ศรีโยยาครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3814903รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนายธรรมศักดิ์ ช่วยวัฒนะครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3824904รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนายธวัชชัย ไชยสนามครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3834905รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนางนุจรินทร์ สทุมรัมย์ครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3844906รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนางบัวสอน ลักขษรครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3854907รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนางพรพิมล เขตขัณฑ์ครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3864908รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนางพัชรา หงษ์ทองครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3874909รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนายรัชพล ราชเจริญครูผู้ช่วย3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3884910รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนางแรกขวัญ นามสว่างครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3894911รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนายสถิตย์ ต้นงามครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3904912รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนางสุกัญญา คงยืนครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3914913รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนางสุปราณี ไกรเพชรครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3924914รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนางสุภัคร พุทธานุครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3934915รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนางสาวสุฤทัย บุญมาครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3944916รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนางโสภิตสุดา สีตะริสุครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3954917รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนางอธิษฐาน ศรีโพนทองครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3964918รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนางอัญชุลี เรืองศรีครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3974919รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนางสาวอาริยา มวยเก่งครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3984920รัตนบุรี 1อนุบาลรัตนบุรีนางอารียา แหวนวงษ์ครู3นายประศาสตร์ ร่วมกล้า >> 3
3994921รัตนบุรี 2บ้านแก"แกศึกษาวิทยา"นางสาวกฤษณา เติมกล้าครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4004922รัตนบุรี 2บ้านแก"แกศึกษาวิทยา"นายชลอ แก่นจันทร์ครูผู้ช่วย1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4014923รัตนบุรี 2บ้านแก"แกศึกษาวิทยา"นายณรงค์ชัย พวงผกาครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4024924รัตนบุรี 2บ้านแก"แกศึกษาวิทยา"นางสาวดาวเรือง กลีบบัวครูผู้ช่วย1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4034925รัตนบุรี 2บ้านแก"แกศึกษาวิทยา"นางสาวทิพวรรณ แสนโคตรครูผู้ช่วย1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4044926รัตนบุรี 2บ้านแก"แกศึกษาวิทยา"นายพรเทพ เจริญรัตน์ครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4054927รัตนบุรี 2บ้านแก"แกศึกษาวิทยา"นางพานทอง ทองทวีครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4064928รัตนบุรี 2บ้านแก"แกศึกษาวิทยา"นางยุพา ใยคำครูผู้ช่วย1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4074929รัตนบุรี 2บ้านแก"แกศึกษาวิทยา"นางสาวรุ่งนภา ด้วงโพนทันครูผู้ช่วย1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4084930รัตนบุรี 2บ้านแก"แกศึกษาวิทยา"นางวันนา สุวรรณพันธ์ครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4094931รัตนบุรี 2บ้านแก"แกศึกษาวิทยา"นางสาวศิรารัตน์ นิเวชกูลครูผู้ช่วย1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4104932รัตนบุรี 2บ้านแก"แกศึกษาวิทยา"นายสมพงษ์ สาระพันธ์ครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4114933รัตนบุรี 2บ้านแก"แกศึกษาวิทยา"นางสมสมัย เพียรเสมอครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4124934รัตนบุรี 2บ้านแก"แกศึกษาวิทยา"นางสุเตรียม ไชยโคตร์ครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4134935รัตนบุรี 2บ้านแก"แกศึกษาวิทยา"นายสุภัทร วงษาสนธิ์ครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4144936รัตนบุรี 2บ้านแก"แกศึกษาวิทยา"นางสาวสุภาวดี คันทะมาตย์ครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4154937รัตนบุรี 2บ้านแก"แกศึกษาวิทยา"นางสาวอัญมณี เควันดีครูผู้ช่วย1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4164938รัตนบุรี 2บ้านจานนายประดิษฐ์ ขุ่ยขะครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4174939รัตนบุรี 2บ้านจานนายพรพิทักษ์ ดวงจันทร์ครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4184940รัตนบุรี 2บ้านจานนายพัฒนา แก้วมารยาครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4194941รัตนบุรี 2บ้านจานนางมัลลิกา สวัสดีครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4204942รัตนบุรี 2บ้านจานนางวิชุดา ไชยทองครูผู้ช่วย1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4214943รัตนบุรี 2บ้านจานนางศรีเงิน จักรคำครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4224944รัตนบุรี 2บ้านจานนางสุรีย์รัตน์ สาลีงามครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4234945รัตนบุรี 2บ้านดงเค็งนางจันทร์ตนา คุณนามครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4244946รัตนบุรี 2บ้านดงเค็งนางทองม้วน แก้วเขียวครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4254947รัตนบุรี 2บ้านดงเค็งนายประดับ ทองมากครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4264948รัตนบุรี 2บ้านดงเค็งนางสาระกูล เกษีสังข์ครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4274949รัตนบุรี 2บ้านดงเค็งนายสุบิน ปิ่นทองครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4284950รัตนบุรี 2บ้านดงเค็งนางอ่อนจันทร์ มาสู่ครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4294951รัตนบุรี 2บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)นางกวินรณัฏฐ์ พลายแก้วครู3นายทองใบ อินตะนัย >> 3
4304952รัตนบุรี 2บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)นายจำลองศิลป์ ไชยชนะครู3นายทองใบ อินตะนัย >> 3
4314953รัตนบุรี 2บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)นายจิรวุฒิ โคตรทองพนักงานราชการ2นายทองใบ อินตะนัย >> 2
4324954รัตนบุรี 2บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)นายชวาล น้อยดำเนินครู2นายทองใบ อินตะนัย >> 2
4334955รัตนบุรี 2บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)นางช่อทิพย์ กนกแก้วครู2นายทองใบ อินตะนัย >> 2
4344956รัตนบุรี 2บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)นางนวพร ไชยชนะครู3นายทองใบ อินตะนัย >> 3
4354957รัตนบุรี 2บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)นางสาวบุษยา สุตคานครูผู้ช่วย3นายทองใบ อินตะนัย >> 3
4364958รัตนบุรี 2บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)นางสาวภิญญาพัชญ์ โคตรทองพนักงานราชการ3นายทองใบ อินตะนัย >> 3
4374959รัตนบุรี 2บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)นางสาวมลฤดี มณีล้ำครู3นายทองใบ อินตะนัย >> 3
4384960รัตนบุรี 2บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)นางระเบียบ ประดาสุขครู2นายทองใบ อินตะนัย >> 2
4394961รัตนบุรี 2บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)นางสาวศิริพร จันทร์สุวรรณ์ครู3นายทองใบ อินตะนัย >> 3
4404962รัตนบุรี 2บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)นายสุบรรณ ประดาสุขครู3นายทองใบ อินตะนัย >> 3
4414963รัตนบุรี 2บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)นางสาวอนุรัตน์ สัมฤทธิ์ครู (อัตราจ้าง)3นายทองใบ อินตะนัย >> 3
4424964รัตนบุรี 2บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)นางอมรา วรรณสอนครู3นายทองใบ อินตะนัย >> 3
4434965รัตนบุรี 2บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)นายอรรณพ วงศ์คำมาพนักงานราชการ2นายทองใบ อินตะนัย >> 2
4444966รัตนบุรี 2บ้านทับน้อยนายฐิติพงษ์ โคตรทองครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4454967รัตนบุรี 2บ้านทับน้อยนางสาวนันท์ปภัทร์ พรเดชวิวัฒน์ครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4464968รัตนบุรี 2บ้านทับน้อยนางศิวพร นาเมืองรักษ์ครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4474969รัตนบุรี 2บ้านทับน้อยนางสังวาลย์ โคตรทองครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4484970รัตนบุรี 2บ้านทับโพธิ์วิทยานางสาวชรินทิพย์ อ่างเฮ้าครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4494971รัตนบุรี 2บ้านทับโพธิ์วิทยานางนงรัตน์ ชัยชนะครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4504972รัตนบุรี 2บ้านทับโพธิ์วิทยานางวนาลี มีแก้วครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4514973รัตนบุรี 2บ้านทับโพธิ์วิทยานางวิไล เติมใจครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4524974รัตนบุรี 2บ้านทับโพธิ์วิทยานางศรัญยา แสงรามครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4534975รัตนบุรี 2บ้านทับโพธิ์วิทยานายสุริยา ย่องหาญครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4544976รัตนบุรี 2บ้านทับโพธิ์วิทยานายเหรียญ ชัยชนะครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4554977รัตนบุรี 2บ้านทับโพธิ์วิทยานายอดิเทพ ชื่นงามครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4564978รัตนบุรี 2บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)นายธนวัฒน์ เติมใจครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4574979รัตนบุรี 2บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)นางปิยานันท์ มากมีครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4584980รัตนบุรี 2บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)นางวรรณศิริ วงศ์โสภาครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4594981รัตนบุรี 2บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)นายกิตติศักดิ์ เลิศล้ำครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4604982รัตนบุรี 2บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)นางสาวธัญญเรศ เพิ่มพูนครูผู้ช่วย1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4614983รัตนบุรี 2บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)นางสาวสมใจ วรรณาครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4624984รัตนบุรี 2บ้านม่วงบุญมีนางสุธีรา สระแก้วครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4634985รัตนบุรี 2บ้านลำเพิญนายจรูญ ปัตถาครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4644986รัตนบุรี 2บ้านลำเพิญนายจักรี มาสู่ครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4654987รัตนบุรี 2บ้านลำเพิญนางชลิดา สระแก้วครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4664988รัตนบุรี 2บ้านลำเพิญนายดอน โพธิ์วัฒน์ครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4674989รัตนบุรี 2บ้านลำเพิญนางสาวธนัญญา ไตรโสมครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4684990รัตนบุรี 2บ้านลำเพิญนางนงลักษณ์ ชื่นงามครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4694991รัตนบุรี 2บ้านลำเพิญนางนิโลบล ศรีษะเทือนครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4704992รัตนบุรี 2บ้านลำเพิญนางบุญมี กำลังหาญครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4714993รัตนบุรี 2บ้านลำเพิญนางประกายรัตน์ ทองมากครูบุคลากรวิทย์-คณิต1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4724994รัตนบุรี 2บ้านลำเพิญนายพินิจ กำลังหาญครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4734995รัตนบุรี 2บ้านลำเพิญนางศุภลักษณ์ ปิ่นทองครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4744996รัตนบุรี 2บ้านลำเพิญนายสมพล ชื่นงามครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4754997รัตนบุรี 2บ้านลำเพิญนายสมหมาย เพียรเสมอครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4764998รัตนบุรี 2บ้านลำเพิญนางสิริรัตน์ ตรีทศครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4774999รัตนบุรี 2บ้านลำเพิญนางสุกัญญา ในณงค์ครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4785000รัตนบุรี 2บ้านลำเพิญนายสุจิต ผิวจันทร์ครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4795001รัตนบุรี 2บ้านลำเพิิญนางสาวดุจดาว ม่วงอร่ามครู (อัตราจ้าง)1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4805002รัตนบุรี 2บ้านหนองบัวทองนายไกรฤทธิ์ ดวงดีครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4815003รัตนบุรี 2บ้านหนองบัวทองนางสาวบุญจิรา บำรุงครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4825004รัตนบุรี 2บ้านหนองบัวทองนางประจันต์ ดวงดีครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4835005รัตนบุรี 2บ้านหนองบัวทองนางพัทรศยา ทวีสารครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4845006รัตนบุรี 2บ้านหนองบัวทองนายโรจนฤทธิ์ คำบ่อครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4855007รัตนบุรี 2บ้านหนองบัวทองนายสมรถ แสงรามครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4865008รัตนบุรี 2บ้านหนองบัวทองนางสุลักขณา เพียรเสมอครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4875009รัตนบุรี 2บ้านหนองบัวทองนางสาวอริษา หนูโพนทันครูผู้ช่วย1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4885010รัตนบุรี 2บ้านหนองบัวทองนางสาวอุทุมพร ชิณโพคังครูผู้ช่วย1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4895011รัตนบุรี 2บ้านหนองบัวน้อยนางนิรมล อินทนิจครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4905012รัตนบุรี 2บ้านหนองบัวน้อยนายบุญเกิด เหลามีครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4915013รัตนบุรี 2บ้านหนองบัวน้อยนายภูมรินทร์ อินทนิจครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4925014รัตนบุรี 2บ้านหนองบัวน้อยนางมะลิ นามพรหมครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4935015รัตนบุรี 2บ้านหนองบัวน้อยนางสาวรัตนาพร รุ่งเรืองครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4945016รัตนบุรี 2บ้านหนองบัวน้อยนางสาววลัยพร ศรีหะชัยครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4955017รัตนบุรี 2บ้านหนองบัวน้อยนางอรณัฐร์ งามอินทร์ครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4965018รัตนบุรี 2บ้านหนองบัวน้อยนางสาวอัปสร ป้องเขตต์ครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4975019รัตนบุรี 2บ้านหนองบัวน้อยนางอารี ราชบุรีครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4985020รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานางกุลธิดา กระเบาครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
4995021รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานางญาณี พิหูสูตรครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5005022รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานางตวงรัตน์ สาขะจันทร์ครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5015023รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานายธนากร กระเบาครู (อัตราจ้าง)1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5025024รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานางธันยาภรณ์ ภูมิงามครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5035025รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานายนิคม ผดาวัลย์ครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5045026รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานางนิรมล สัตย์ซื่อครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5055027รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานางบุญจีน ศรีโทครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5065028รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานายบูรณ์เจริญ จินดาศรีครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5075029รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานางสาวปวีณา กองสุขครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5085030รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานางปาลียา ย่องหาญครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5095031รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานางสาวพรทิพย์ วุฒิงามครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5105032รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานางพัชราภรณ์ สัตนันท์ครูผู้ช่วย1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5115033รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานายพิเชษฐ ชาลีครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5125034รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานางสาวพิมพ์พิศา ยวงทองครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5135035รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยาจ.ส.อ.เฟื่องศักดิ์ นิราศภัยครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5145036รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานางภาวีนา ชาลีครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5155037รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานางสาวราตรี ธรรมวิเศษครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5165038รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานายวิเชียร จักรคำครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5175039รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานางสาวสุกฤตา สาขะจันทร์ครู (อัตราจ้าง)1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5185040รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานางสุคนธ์ ศรีจุดานุครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5195041รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานายสุนทร เพ็ญจันทร์ครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5205042รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานายสุพัฒน์ ปราบชมพูครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5215043รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานางสุพิศ อินตะนัยครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5225044รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานางอำนวยพร ผดาวัลย์ครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5235045รัตนบุรี 2ปทุมมาศวิทยานางอำไพ ภูธรครู1นายทองใบ อินตะนัย >> 1
5245046รัตนบุรี 3บ้านขะยูงนางสาวฐิดาภา ครุฑสุวรรณ์ครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5255047รัตนบุรี 3บ้านขะยูงนายพิทยุธ สีดาพาลีครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5265048รัตนบุรี 3บ้านขะยูงนางวิภารัตน์ เลยกลางครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5275049รัตนบุรี 3บ้านขะยูงนางสาววิลาวรรณ วิทูรางกูรครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5285050รัตนบุรี 3บ้านขะยูงนางสุภีร์ ศรีแก้วครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5295051รัตนบุรี 3บ้านขะยูงนางอรวรรณ ดีอ้อมครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5305052รัตนบุรี 3บ้านดอนแรดนางชญาดา ใยบัวครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5315053รัตนบุรี 3บ้านดอนแรดนายชมภู สานุสันติ์ครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5325054รัตนบุรี 3บ้านดอนแรดนางสาวทิพย์ประไพร ใยอุ่นครูผู้ช่วย1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5335055รัตนบุรี 3บ้านดอนแรดนางนฤมล สานุสันต์ครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5345056รัตนบุรี 3บ้านดอนแรดนางปฐมาพร สวัสดีครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5355057รัตนบุรี 3บ้านดอนแรดนางปิยะนันท์ โชคเหมาะครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5365058รัตนบุรี 3บ้านดอนแรดนายพิทักษ์ ศรีใหญ่ครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5375059รัตนบุรี 3บ้านดอนแรดนางอมรรัตน์ สมบัติครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5385060รัตนบุรี 3บ้านแต้-หนองบกนายสุทธิพร สุวรรณาลัยครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5395061รัตนบุรี 3บ้านแต้-หนองบกนายสุพิศ จุปะมัตตังครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5405062รัตนบุรี 3บ้านแต้-หนองบกนางสุภาพร เทศบุตรครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5415063รัตนบุรี 3บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"นายกู้เกียรติ คุณนามครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5425064รัตนบุรี 3บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"นายชิณณวัตร ชินวงค์ครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5435065รัตนบุรี 3บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"นางสาวบัวสอน บุญอาจครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5445066รัตนบุรี 3บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"นายพิชิตชัย พิกุลสดครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5455067รัตนบุรี 3บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"นางสาวศศิภา ดีล้ำครูผู้ช่วย1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5465068รัตนบุรี 3บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"นางสยุมพร ผ่องพรรณครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5475069รัตนบุรี 3บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"นางสิริพรรณ คำภูษาครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5485070รัตนบุรี 3บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"นางสุพัตรา แก้วประเสริฐครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5495071รัตนบุรี 3บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"นางสุภีร์พรรณ เจือจันทร์ครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5505072รัตนบุรี 3บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"นายอำไพ สุนทรครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5515073รัตนบุรี 3บ้านนางเข็มนางนงค์คราญ คุณารักษ์ครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5525074รัตนบุรี 3บ้านนางเข็มนางอัจฉราภรณ์ ศรีโทครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5535075รัตนบุรี 3บ้านนางเข็มนางอุราวรรณ สัตย์ซื่อครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5545076รัตนบุรี 3บ้านน้ำคำนางกันตินันท์ พานิชย์ครู3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
5555077รัตนบุรี 3บ้านน้ำคำนายคำนวณ สากะโทกครู3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
5565078รัตนบุรี 3บ้านน้ำคำนางสาวจันทิมา สันวังครู4นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 4
5575079รัตนบุรี 3บ้านน้ำคำนางสาวดาริณี สุนทรครู3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
5585080รัตนบุรี 3บ้านน้ำคำนางทัศนาภรณ์ สากะโทกครู3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
5595081รัตนบุรี 3บ้านน้ำคำนายพิภพ แสงเพชรครู3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
5605082รัตนบุรี 3บ้านน้ำคำนายสำราญ สุดหนองบัวครู3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
5615083รัตนบุรี 3บ้านน้ำคำนางอำพรรณ์ พิกุลสดครู3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
5625084รัตนบุรี 3บ้านน้ำสร้าง-นางเภา "บุรีรัตนาวิทยา"นายเดชศักดิ์ พิกุลสดครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5635085รัตนบุรี 3บ้านน้ำสร้าง-นางเภา "บุรีรัตนาวิทยา"นางสาววัชรี รัฐสมุทรครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5645086รัตนบุรี 3บ้านน้ำสร้าง-นางเภา "บุรีรัตนาวิทยา"นางวานิตร เสริมแสงครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5655087รัตนบุรี 3บ้านโนนจำปานางสาวทัศนีย์ เพิ่มพูนครูพี่ี่ลี้ยงเด็กพิการ3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
5665088รัตนบุรี 3บ้านโนนจำปานายสมภาร ใยวันครู3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
5675089รัตนบุรี 3บ้านโนนจำปานางสวาสดิ์ อุดหนุนชาติครู2นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 2
5685090รัตนบุรี 3บ้านโนนจำปานางสัมฤทธิ์ ธรรมวงศ์พนักงานราชการ3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
5695091รัตนบุรี 3บ้านโนนจำปานางเสาวนีย์ บุญสูงครู2นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 2
5705092รัตนบุรี 3บ้านโนนจำปานางอุบลรัตน์ ชะตาถนอมครู2นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 2
5715093รัตนบุรี 3บ้านโนนจำปานายชยุต งามศัพท์บุคลากรวิทยาศาสตร์2นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 2
5725094รัตนบุรี 3บ้านโนนทรายนางพรพิจิตรา ม่วงมิตรครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5735095รัตนบุรี 3บ้านโนนทรายนายวิชัย ธรรมาวชิรานนท์ครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5745096รัตนบุรี 3บ้านโนนทรายนางศิริพร สมศรีครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5755097รัตนบุรี 3บ้านโนนทรายนายอนุวัฒน์ ม่วงมิตรครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5765098รัตนบุรี 3บ้านโนนทรายนายอนุวัฒน์ ม่วงมิตรครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5775099รัตนบุรี 3บ้านบึง-ยางประชาสรรค์นางสาวเจียงศักดิ์ พรหมเล็กครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5785100รัตนบุรี 3บ้านบึง-ยางประชาสรรค์นางชูติภรณ์ เหง้าแก้วครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5795101รัตนบุรี 3บ้านบึง-ยางประชาสรรค์นายปรเมธ โอษะคลังครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5805102รัตนบุรี 3บ้านบึง-ยางประชาสรรค์นายผดุงศักดิ์ วุฒิงามครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5815103รัตนบุรี 3บ้านบึง-ยางประชาสรรค์นางพวงรัตน์ แสงเพชรครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5825104รัตนบุรี 3บ้านบึง-ยางประชาสรรค์นายพีทวุฒิ บุษบาครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5835105รัตนบุรี 3บ้านบึง-ยางประชาสรรค์นางสาววงค์เดือน ชินวงค์ครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5845106รัตนบุรี 3บ้านบึง-ยางประชาสรรค์นางวาสนา เกตุโสระครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5855107รัตนบุรี 3บ้านบึง-ยางประชาสรรค์นางศรัญญา บุญเต็มครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5865108รัตนบุรี 3บ้านบึง-ยางประชาสรรค์นางศุภวรรณ มงคลครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5875109รัตนบุรี 3บ้านบึง-ยางประชาสรรค์นางสุภีร์ เกษรนวลครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5885110รัตนบุรี 3บ้านม่วงหมากนางกัญญารัตน์ สมทิพย์ครู4นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 4
5895111รัตนบุรี 3บ้านม่วงหมากนางสาวกุลธิดา บุญยืนเจ้าหน้าที่ธุรการ1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5905112รัตนบุรี 3บ้านม่วงหมากนายคณาธร ธาตุระหันครู3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
5915113รัตนบุรี 3บ้านม่วงหมากนางสาวธนพรรณ คำอ้วนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
5925114รัตนบุรี 3บ้านม่วงหมากนางนาวินี ราชประโคนครู3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
5935115รัตนบุรี 3บ้านม่วงหมากนางสาววนิดา กองแก้วครู (อัตราจ้าง)1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5945116รัตนบุรี 3บ้านม่วงหมากนายสวัสดิ์ชัย ไกรแก้วครู3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
5955117รัตนบุรี 3บ้านยางนางสาวเจียมศรี สุภาลักษณ์ครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5965118รัตนบุรี 3บ้านยางนายตฤณชาติ อนันตสุขครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5975119รัตนบุรี 3บ้านยางนายนัฐวุฒิ กมลครูผู้ช่วย1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5985120รัตนบุรี 3บ้านยางนางสาวนิตยา พัดไธสงพนักงานราชการ1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
5995121รัตนบุรี 3บ้านยางนางสาวยุวดี ภูผานีพนักงานราชการ1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
6005122รัตนบุรี 3บ้านยางนางสาวเลิศอุบล ราดสะอาดครู (อัตราจ้าง)1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
6015123รัตนบุรี 3บ้านยางนางสายพิณ เบ้าทองครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
6025124รัตนบุรี 3บ้านยางนางสุกัญญา ตุ้มทองพนักงานราชการ1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
6035125รัตนบุรี 3บ้านยางนางสุกันยา ยิ่งใหญ่ครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
6045126รัตนบุรี 3บ้านยางนางสาวสุปราณี มีมากครูผู้ช่วย1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
6055127รัตนบุรี 3บ้านหนองตอ-บัวเสียวนางกาญจนา เมยท่าแคครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
6065128รัตนบุรี 3บ้านหนองตอ-บัวเสียวนางเข็มทอง ศรีใหญ่ครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
6075129รัตนบุรี 3บ้านหนองตอ-บัวเสียวนางพิมพา บุญเย็นครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
6085130รัตนบุรี 3บ้านหนองตอ-บัวเสียวนางสาวสุปราณี จันทร์ประกอบครูผู้ช่วย1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
6095131รัตนบุรี 3บ้านหนองหินนายเฉลิมศรี ผิวอ่อนครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
6105132รัตนบุรี 3บ้านหนองหินนางเดือนเพ็ญ ผดุงเจริญครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
6115133รัตนบุรี 3บ้านหนองหินนางเบญจพร ศรีใหญ่ครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
6125134รัตนบุรี 3บ้านหนองหินนายประเสริฐ เกตุโสระครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
6135135รัตนบุรี 3บ้านหนองหินนายปัญญาพนธ์ เพียรเสมอครูผู้ช่วย1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
6145136รัตนบุรี 3บ้านหนองหินนายวีรศักดิ์ ศรีใหญ่ครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
6155137รัตนบุรี 3บ้านหาญฮีนายกมลศักดิ์ หาพันธุ์ครูผู้ช่วย3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
6165138รัตนบุรี 3บ้านหาญฮีนางกัลยารัตน์ พรมเหล่าล้อครู3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
6175139รัตนบุรี 3บ้านหาญฮีนางสาวณฐพร บุษบาครู3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
6185140รัตนบุรี 3บ้านหาญฮีนายประสิทธิ์ บุษบาครู3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
6195141รัตนบุรี 3บ้านหาญฮีนางพิศนภา วรวัฒน์ครู3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
6205142รัตนบุรี 3บ้านหาญฮีนางเพ็ญพักตร์ โสพังครู3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
6215143รัตนบุรี 3บ้านหาญฮีนางวิจิตรา สายสมบัติครู3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
6225144รัตนบุรี 3บ้านหาญฮีนางสาวศุภนิดา สิงห์เขาภูครูผู้ช่วย3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
6235145รัตนบุรี 3บ้านหาญฮีนางสุรภี บุษบาครู3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
6245146รัตนบุรี 3บ้านเหล่าม่วงโนนตาลนางสาวจิตราภรณ์ พันธ์มณีครูผู้ช่วย1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
6255147รัตนบุรี 3บ้านเหล่าม่วงโนนตาลนางณัฐรดา เรืองสิริวัฒนาครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
6265148รัตนบุรี 3บ้านเหล่าม่วงโนนตาลนายธงชัย บุญแพงครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
6275149รัตนบุรี 3บ้านเหล่าม่วงโนนตาลนายพีระพจน์ สุโขครู1นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 1
6285150รัตนบุรี 4ไตรคามวิทยานายกมล สัตย์ซื่อครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6295151รัตนบุรี 4ไตรคามวิทยานางไกรวัล วุฒิยาสารครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6305152รัตนบุรี 4ไตรคามวิทยานายจักรกฤษณ์ อินธรรมมาครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6315153รัตนบุรี 4ไตรคามวิทยานางนงค์เยาว์ ชึรัมย์ครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6325154รัตนบุรี 4ไตรคามวิทยานางนิธินันท์ จันทะหมุดครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6335155รัตนบุรี 4ไตรคามวิทยานางยุพาพร โสภาพครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6345156รัตนบุรี 4ไตรคามวิทยานายวสัน จันทราชครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6355157รัตนบุรี 4ไตรคามวิทยานางสาวสุพรรษา บุญโสดากรครูผู้ช่วย1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6365158รัตนบุรี 4ไตรคามวิทยานางโสภา เหลาฉลาดครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6375159รัตนบุรี 4ไตรคามวิทยานายอิสรภาพ เพียรเสมอครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6385160รัตนบุรี 4บ้านแข้ด่อน-หนองบัวนางสาวณัฏฐนันท์ บุญตามครู (อัตราจ้าง)1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6395161รัตนบุรี 4บ้านแข้ด่อน-หนองบัวนายธงชัย สอปัญญาครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6405162รัตนบุรี 4บ้านแข้ด่อน-หนองบัวนางสาวนิตยา สีหาบุตรครู (อัตราจ้าง)1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6415163รัตนบุรี 4บ้านแข้ด่อน-หนองบัวนางสาวบุษยมาศ ปาละทาครูผู้ช่วย1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6425164รัตนบุรี 4บ้านแข้ด่อน-หนองบัวนางสาวปิยะธาดา ธิราธรรมครู (อัตราจ้าง)1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6435165รัตนบุรี 4บ้านแข้ด่อน-หนองบัวนางสาวแพรวนภา แสนดีครู (อัตราจ้าง)1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6445166รัตนบุรี 4บ้านแข้ด่อน-หนองบัวนางวารินทร์ สอปัญญาครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6455167รัตนบุรี 4บ้านแข้ด่อน-หนองบัวนายสุพจน์ จันทร์นอกเจ้าหน้าที่ธุรการ1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6465168รัตนบุรี 4บ้านแข้ด่อน-หนองบัวนางสาวอัญชลี ศรีใหญ่ครูผู้ช่วย1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6475169รัตนบุรี 4บ้านคอนสวรรค์นางสาวเกษราวรรณ เสาเวียงครู (อัตราจ้าง)1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6485170รัตนบุรี 4บ้านคอนสวรรค์นางจำนงค์ สุวรรณทองครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6495171รัตนบุรี 4บ้านคอนสวรรค์นายนฤพนธ์ เพ็งประสิทธิพงศ์ครูผู้ช่วย1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6505172รัตนบุรี 4บ้านคอนสวรรค์นายบรรจบ สมดีครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6515173รัตนบุรี 4บ้านคอนสวรรค์นายบุญเลิศ ชะตาถนอมครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6525174รัตนบุรี 4บ้านคอนสวรรค์นางพัณณิตา อบอุ่นครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6535175รัตนบุรี 4บ้านคอนสวรรค์นางสาวพิชญา ยอดสิงห์ครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6545176รัตนบุรี 4บ้านคอนสวรรค์นางสาวพุทธรัตน์ พุทธาครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6555177รัตนบุรี 4บ้านคอนสวรรค์นางสาวละมัย สังข์เงินครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6565178รัตนบุรี 4บ้านคอนสวรรค์นายวิชัย สวัสดีครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6575179รัตนบุรี 4บ้านคอนสวรรค์นางวิภาพร พรรษาครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6585180รัตนบุรี 4บ้านคอนสวรรค์นายสมพร น้อยดำเนินครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6595181รัตนบุรี 4บ้านคอนสวรรค์นางสาวสร้อยสุดา สายแก้วครูผู้ช่วย1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6605182รัตนบุรี 4บ้านคอนสวรรค์นางสำลี ยงรัมย์ครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6615183รัตนบุรี 4บ้านคอนสวรรค์นางสุปรียา เขตขยันครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6625184รัตนบุรี 4บ้านช่องยางชุมนางกรรณิการ์ หล่าจันดีครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6635185รัตนบุรี 4บ้านช่องยางชุมนางสาวกัญญาภัทร สุนทรพี่เลี้ยงเด็กพิการ1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6645186รัตนบุรี 4บ้านช่องยางชุมนางสาวนิตยา เจริญรััตน์ครู (อัตราจ้าง)1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6655187รัตนบุรี 4บ้านช่องยางชุมนายพงษ์พันธ์ สุขประเสริฐครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6665188รัตนบุรี 4บ้านช่องยางชุมนายพิทักษ์พงศ์ ทรายเพชรเจ้าหน้าที่ธุรการ1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6675189รัตนบุรี 4บ้านช่องยางชุมนางสาวพิศมัย ยั่งยืนครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6685190รัตนบุรี 4บ้านช่องยางชุมนายฤา ชะตาถนอมครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6695191รัตนบุรี 4บ้านช่องยางชุมนางลัภศรณ์ แบบอย่างครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6705192รัตนบุรี 4บ้านช่องยางชุมนายสมศักดิ์ คูณวัฒนาพงษ์ครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6715193รัตนบุรี 4บ้านช่องยางชุมนางสาวสุคนธ์ทิพย์ หงษ์ทองครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6725194รัตนบุรี 4บ้านช่องยางชุมนางอัจฉรา ชะตาถนอมครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6735195รัตนบุรี 4บ้านช่องยางชุมนางอัมพร นิลจันทร์ครูผู้ทรงคุณค่าฯ1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6745196รัตนบุรี 4บ้านนาวองนางประวีณ์นุช แก่นจักษ์ครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6755197รัตนบุรี 4บ้านนาวองนางวิศัลย์อร ประจวบสุขครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6765198รัตนบุรี 4บ้านนาวองนางสาวศิริลักษณ์ สิทธิสังข์ครูผู้ช่วย1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6775199รัตนบุรี 4บ้านนาอุดมนางชุติมันต์ น้อยดำเนินครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6785200รัตนบุรี 4บ้านนาอุดมนางสาวธนาภรณ์ เสาร์ทองครู (อัตราจ้าง)1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6795201รัตนบุรี 4บ้านนาอุดมนางสาวนราภรณ์ มณีวรรณครู (อัตราจ้าง)1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6805202รัตนบุรี 4บ้านนาอุดมนางลัดดาวัลย์ ราชเจริญครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6815203รัตนบุรี 4บ้านนาอุดมนายสุวัจน์ สุภาทีครู (อัตราจ้าง)1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6825204รัตนบุรี 4บ้านนาอุดมนางสาวเสาวนีย์ สระแก้วครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6835205รัตนบุรี 3บ้านน้ำคำนางสาวกานดา ประทุมไชยครู (อัตราจ้าง)3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
6845206รัตนบุรี 4บ้านเบิดนางจินตนา สุพงษ์ครู (อัตราจ้าง)1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6855207รัตนบุรี 4บ้านเบิดนายชวลิต ชิงชูครูจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6865208รัตนบุรี 4บ้านเบิดนางบุญเริ่ม อุดหนุนชาติครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6875209รัตนบุรี 4บ้านเบิดนายประเทือง อุดหนุนชาติครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6885210รัตนบุรี 4บ้านเบิดนางพัชรินทร์พร คงนุรัตน์ครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6895211รัตนบุรี 4บ้านเบิดนางสาวพิกุลทอง หลอดเข็มพี่เลี้ยงเด็กพิการ1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6905212รัตนบุรี 4บ้านเบิดนางสาวภานุมาศ สุภาลักษณ์ครูผู้ช่วย1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6915213รัตนบุรี 3บ้านน้ำคำนางสาวยุพา พุจารย์ครู (อัตราจ้าง)3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
6925214รัตนบุรี 4บ้านเบิดนางสาวยุวดี แสงล้ำเจ้าหน้าที่ธุรการ1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6935215รัตนบุรี 4บ้านเบิดนางรุ่งเรือง วิสัชนามครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6945216รัตนบุรี 4บ้านเบิดนางสาววรางภรณ์ เครือเนียมครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6955217รัตนบุรี 4บ้านเบิดนางสาววิภาพร เพ็งพิศครู (อัตราจ้าง)1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6965218รัตนบุรี 4บ้านเบิดนางสาวศิริกัญญา โปยทองครูผู้ช่วย1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6975219รัตนบุรี 4บ้านเบิดนางสุคนธ์ เมืองไสยครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6985220รัตนบุรี 4บ้านเบิดนางสุภาณี ช่อจำปาทองครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
6995221รัตนบุรี 3บ้านน้ำคำนางสาวอนงค์ จินพละพี่เลี้ยงเด็กพิการ3นายสุวรรณ สาขะจันทร์ >> 3
7005222รัตนบุรี 4บ้านไผ่(วันครู ๒๕๐๓)นางโกสม โลนะลุครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7015223รัตนบุรี 4บ้านไผ่(วันครู ๒๕๐๓)นางนิภาภรณ์ เติมใจพนักงานราชการ1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7025224รัตนบุรี 4บ้านไผ่(วันครู ๒๕๐๓)นางบุญล้อม มนต์ดีครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7035225รัตนบุรี 4บ้านไผ่(วันครู ๒๕๐๓)นางเบญจวรรณ เจริญศิริครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7045226รัตนบุรี 4บ้านไผ่(วันครู ๒๕๐๓)นางวนิดา ชื่นงามครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7055227รัตนบุรี 4บ้านไผ่(วันครู ๒๕๐๓)นางสมพิศ พรมตวงครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7065228รัตนบุรี 4บ้านไผ่(วันครู ๒๕๐๓)นางสาวสุนิสา เพิ่มมิตรครู (อัตราจ้าง)1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7075229รัตนบุรี 4บ้านไผ่(วันครู ๒๕๐๓)นางสาวสุบงกช คงบุญครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7085230รัตนบุรี 4บ้านสี่เหลี่ยมนางสาวธัญชนก อำนาจกล้าครูผู้ช่วย1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7095231รัตนบุรี 4บ้านสี่เหลี่ยมนางลมุล ทาทองครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7105232รัตนบุรี 4บ้านสี่เหลี่ยมนายอาคม มั่นยืนครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7115233รัตนบุรี 4บ้านสี่่เหลี่ยมนางสาวชลธิชา เตชะปัญโญกุลครู (อัตราจ้าง)1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7125234รัตนบุรี 4บ้านหนองกระทุงตากแดดนายจำนงค์ ชมชื่นครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7135235รัตนบุรี 4บ้านหนองกระทุงตากแดดนายเฉลิมพล เพ็งจันทร์ครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7145236รัตนบุรี 4บ้านหนองกระทุงตากแดดนางสาวศรีสุดา อินทร์ชูครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7155237รัตนบุรี 4บ้านหนองกระทุงตากแดดนางสาวสุภาพร ศรีโทครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7165238รัตนบุรี 4บ้านหนองผือนางจินตนา สันวังครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7175239รัตนบุรี 4บ้านหนองผือนางสาวสาลินี สันวังครู (อัตราจ้าง)1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7185240รัตนบุรี 4บ้านหนองผือนางสุดารัตน์ กิ่งมณีครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7195241รัตนบุรี 4บ้านหนองผือนายสุวรรณ วิสัชนามครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7205242รัตนบุรี 4บ้านหนองผือนางสาวสุวรรณี ใจหาญครู1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7215243รัตนบุรี 4บ้านหนองผือนายสุวิทย์ อุดหนุนชาติผู้สอนวิชาชีพ1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7225244รัตนบุรี 4บ้านหนองผือนางสาวแสงมณีรัตน์ พุทธานุครู (อัตราจ้าง)1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7235245รัตนบุรี 4บ้านหนองผือนายอัครเดช ต้นงามเจ้าหน้าที่ธุรการ1นายสมหมาย สันวัง >> 1
7245246สนม 2บ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา"นางสาวพลับพลึง ลีรัตน์ครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
7255247สนม 1บ้านทัพไทยนางสาวธวัช วิชิตสโรครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7265248สนม 1บ้านทัพไทยนางประจงรัตน์ เพิ่มทองครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7275249สนม 1บ้านทัพไทยนายศิรินาฎ คานทองครู2นายเอกชัย แพงงาม >> 2
7285250สนม 1บ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร"นางสาวเจษฎา ทรงนวนครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7295251สนม 1บ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร"นางณัฐกานต์ สิงหะบุตรครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7305252สนม 1บ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร"นางทองสุข โพธิ์ศรีครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7315253สนม 1บ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร"นางสาวทิพวรรณ แก้วจันทร์ครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7325254สนม 1บ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร"นางสาวนิถยา จอกแก้วครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7335255สนม 1บ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร"นายบุญมี ตระกูลดีครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7345256สนม 1บ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร"นางประภาภรณ์ จันทร์ลีครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7355257สนม 1บ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร"นายประสิทธิ์ บุญเหลือครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7365258สนม 1บ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร"นางมะลิ คำทองครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7375259สนม 1บ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร"นางสาวลัดดา หาสุขครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7385260สนม 1บ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร"นางลำดวน มารศรีครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7395261สนม 1บ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร"นายสาธิต เสริมแก้วครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7405262สนม 1บ้านโนนเซียงนายประดิษฐ์ มีสอาดครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7415263สนม 1บ้านโนนเซียงนางประนอม ศรีจันทร์ครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7425264สนม 1บ้านโนนเซียงนายพรรณิภา ช่วยมิตรครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7435265สนม 1บ้านโนนเปือยนายจันทนี สิริพัฒนศักดิ์ครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7445266สนม 1บ้านโนนเปือยนางจิตติศักดิ์ เพิ่มผลครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7455267สนม 1บ้านโนนเปือยนางทินกร สายธนูครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7465268สนม 1บ้านโนนเปือยนายนิภาภรณ์ เชื้อมั่นคงครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7475269สนม 1บ้านโนนเปือยนายเรืองวิทย์ สุดดีครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7485270สนม 1บ้านโนนเปือยนายวรรณา สายธนูครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7495271สนม 1บ้านโนนเปือยนางสาวศิริพงษ์ ตรองจิตรครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7505272สนม 1บ้านโนนเปือยนายสมใจ หมื่นเจริญครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7515273สนม 1บ้านโนนเปือยนางสาวสิรินาถ พุ่มคุ้มครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7525274สนม 1บ้านโนนเปือยนางสุภาพ สอนดีครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7535275สนม 1บ้านโนนเปือยนางเสกสรร ถือกล้าครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7545276สนม 1บ้านโนนเปือยนายอรดา เสสสุวรรณครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7555277สนม 1บ้านเป้านายจีระศักดิ์ สินคำครู (อัตราจ้าง)1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7565278สนม 1บ้านเป้านายทรายขวัญ สูตรตันติครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7575279สนม 1บ้านเป้านายธนากรณ์ จันทร์หง่อมบุคลากรวิทยาศาสตร์3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7585280สนม 1บ้านเป้านางบุญชู ประสารครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7595281สนม 1บ้านเป้านางประกอบศรี รุ่งเรืองครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7605282สนม 1บ้านเป้านายประวิทย์ ศรีงามครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7615283สนม 1บ้านเป้านายพนม สายวิเศษเจ้าหน้าที่ธุรการ1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7625284สนม 1บ้านเป้านางยอดยุพา นพพิบูลย์ครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7635285สนม 1บ้านเป้านางฤทธิชัย บุญมาครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7645286สนม 1บ้านเป้านางวิไลวรรณ จันทร์นวลครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7655287สนม 1บ้านเป้านายศาตวัฒน์ นินดำครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7665288สนม 1บ้านเป้านางอุดมศักดิ์ จันทร์นวลครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7675289สนม 1บ้านโพนโกนายจรัสศรี สัตย์ใสย์ครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7685290สนม 1บ้านโพนโกนางทองหล่อ สัตย์ใสย์ครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7695291สนม 1บ้านโพนโกนายธัญวรัตม์ จำปาจีนครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7705292สนม 1บ้านโพนโกนางสาวบุปผา เรียงสนามครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7715293สนม 1บ้านโพนโกนางเพิ่มศักดิ์ บำรุงครู2นายเอกชัย แพงงาม >> 2
7725294สนม 1บ้านโพนโกนางสมบัติ ร่วมดีครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7735295สนม 1บ้านโพนโกนายสายใจ เข็มทองครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7745296สนม 1บ้านโพนโกนายสำเริง ผิวอ่อนครู2นายเอกชัย แพงงาม >> 2
7755297สนม 1บ้านโพนดวนนางปรีชา ภูเฉลิมครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7765298สนม 1บ้านโพนดวนนายรัตนา เหล่าจูมครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7775299สนม 1บ้านโพนดวนนางสุเทพ บุญเอิบครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7785300สนม 1บ้านโพนดวนนายสุพิณ สีสว่างครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7795301สนม 1บ้านโพนดวนนางโสภา บุญบำรุงครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7805302สนม 1บ้านโพนดวนนายอารีรักษ์ สังโสมาครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7815303สนม 1บ้านสำโรงนางสาวกรรณิกา ชาชิตครู (อัตราจ้าง)2นายเอกชัย แพงงาม >> 2
7825304สนม 1บ้านสำโรงนางสาวประไพร์ ศิลาอ่อนครู2นายเอกชัย แพงงาม >> 2
7835305สนม 1บ้านสำโรงนางมณีกุล นอบน้อมครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7845306สนม 1บ้านสำโรงนายศราวุฒิ มะเมียครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7855307สนม 1บ้านสำโรงนางสรวีย์ แสนสุขครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7865308สนม 1บ้านสำโรงนางสุจิตรา กะการดีีครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7875309สนม 1บ้านสำโรงนางสุมาลี มีสอาดครู2นายเอกชัย แพงงาม >> 2
7885310สนม 1บ้านสำโรงนางสาวอลิสา วุฒิยาครูผู้ช่วย3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7895311สนม 1บ้านสำโรงนางสาวอลิิษา เพิ่มปัญญาครู (อัตราจ้าง)3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7905312สนม 1บ้านสำโรงนางอักษราภัค ชนะชัยครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7915313สนม 1บ้านสำโรงนางสาวอุดมพร จิตดีครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7925314สนม 1บ้านโสกแดงนางสาววิไลลักษณ์ เรืองเกษมครู2นายเอกชัย แพงงาม >> 2
7935315สนม 1บ้านโสกแดงนางอัมพร เรียบร้อยครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7945316สนม 1บ้านหนองบัวแดงนายกฤษณา เข็มพุดซาครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7955317สนม 1บ้านหนองบัวแดงนายดรุณี สุธรรมครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7965318สนม 1บ้านหนองบัวแดงนายราชศักดิ์ เฉลียวฉลาดครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7975319สนม 1บ้านหนองบัวแดงนายวนิดา มีเพ็ชรพนักงานราชการ1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
7985320สนม 1บ้านหนองบัวแดงนางวิทูล สุขสมครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
7995321สนม 1บ้านหนองบัวแดงนางศิล ขรุรัมย์ครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
8005322สนม 1บ้านหนองบัวแดงนายสยมภู เหล่าจูมครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
8015323สนม 1บ้านหนองบัวแดงนายสัมฤทธิ์ คำบางครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
8025324สนม 1บ้านหนองบัวแดงนายสุพรรณ เรียงสนามครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8035325สนม 1บ้านหนองบัวแดงนายอมรรััตน์ บุญบำำรุงพี่เลี้ยงเด็กพิการ3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
8045326สนม 1บ้านหนองอียอนางบุญเลี้ยง ลาลุนครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8055327สนม 1บ้านหนองอียอนางปริญญา สืบสุนทรครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8065328สนม 1บ้านหนองอียอนางพรรณี ประวะภูโตครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8075329สนม 1บ้านหนองอียอนางสาวพิกุล กะการดีครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8085330สนม 1บ้านหนองอียอนางยุวดี บุญมีชัยครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8095331สนม 1บ้านหนองอียอนางสาวรัชณี งามเลิศครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8105332สนม 1บ้านหนองอียอนางลัดดา สุขแสวงครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8115333สนม 1บ้านหนองอียอนายเสาวลักษณ์ กอสาลีครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8125334สนม 1บ้านหนองอียอนางอภิสรา ปรัชโจปการกิจครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8135335สนม 1บ้านหนองอียอนางอุบล งามเนตรครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8145336สนม 1บ้านหนองอียอนางสาวอุมาพร จินโจครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8155337สนม 1บ้านหนองอียอนางเอกอังกฤษ สืบสุนทรครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8165338สนม 1บ้านอาเลานายกิตติพงศ์ มงคุณพนักงานราชการ3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
8175339สนม 1บ้านอาเลานางชลลดา พิศงามครู2นายเอกชัย แพงงาม >> 2
8185340สนม 1บ้านอาเลานางสาวชัยศักดิ์ ปิ่นแก้วครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
8195341สนม 1บ้านอาเลานางสาวพาระนี พรมตวงครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
8205342สนม 1บ้านอาเลานางสาวพิทวัส สุดชารีครูผู้ช่วย3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
8215343สนม 1บ้านอาเลานางวลัยภรณ์ สำราญจิตครู2นายเอกชัย แพงงาม >> 2
8225344สนม 1บ้านอาเลานางสาววิทยา ทำดีพนักงานราชการ3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
8235345สนม 1บ้านอาเลานางสาวสุกัญญา เหนือคูเมืองครูผู้ช่วย3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
8245346สนม 1บ้านอาเลานายสุเทพ กะการดีครู2นายเอกชัย แพงงาม >> 2
8255347สนม 1บ้านอาเลานางสุภาพร สาแก้วครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
8265348สนม 1บ้านอาเลานายโสภา บัวพรมครู2นายเอกชัย แพงงาม >> 2
8275349สนม 1บ้านอาเลานางสาวอนงลักษณ์ เศรษฐศักดิ์อำพลครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
8285350สนม 1บ้านอาเลานายอมรรัตน์ ศิริวัฒน์พนักงานราชการ2นายเอกชัย แพงงาม >> 2
8295351สนม 1บ้านอาเลานางอัจฉราภรณ์ เทียมคลีครู3นายเอกชัย แพงงาม >> 3
8305352สนม 1วัดบึงบ้านสนมนางคำตัน สังข์เสาวภาคย์ครู2นายเอกชัย แพงงาม >> 2
8315353สนม 1วัดบึงบ้านสนมนางคูณ มงคุณครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8325354สนม 1วัดบึงบ้านสนมนางจุฬาลักษณ์ กองแก้ววรศิษฐ์ครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8335355สนม 1วัดบึงบ้านสนมนายทรงพล เพิ่มผลครู2นายเอกชัย แพงงาม >> 2
8345356สนม 1วัดบึงบ้านสนมนายเสริม เพชรอำไพครู2นายเอกชัย แพงงาม >> 2
8355357สนม 1สนมศึกษาคารนางจรรยา ภู่เพ็ชร์ครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8365358สนม 1สนมศึกษาคารนางสาวจริยาพร ชัยงามครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8375359สนม 1สนมศึกษาคารนางจีระวรรณ วงศ์ฉลาดครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8385360สนม 1สนมศึกษาคารนางจุไรรัตน์ คำสวัสดิ์ครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8395361สนม 1สนมศึกษาคารนางสาวธนัชชญาน์ รจนัยครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8405362สนม 1สนมศึกษาคารนางนันทิยา วิชิตสโรครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8415363สนม 1สนมศึกษาคารนางนุชรีวรรณ จิตหนักแน่นครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8425364สนม 1สนมศึกษาคารนางปัญญลักษณ์ สีงามครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8435365สนม 1สนมศึกษาคารนางพรประภา กระชอนสุขครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8445366สนม 1สนมศึกษาคารนางมะยุรีย์ แก้วไธสงครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8455367สนม 1สนมศึกษาคารนางสุวิมล สายธนูครู1นายเอกชัย แพงงาม >> 1
8465368สนม 2บ้านกาพระนางรัชนี ชูชัยครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8475369สนม 2บ้านกาพระนายลินจง สุนทรชัยครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8485370สนม 2บ้านกาพระนางวนิดา บุญพิทักษ์ครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8495371สนม 2บ้านกาพระนางสาววิไลรัตน์ ดีได้ดีครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8505372สนม 2บ้านกาพระนางสายหยุด หาญดีครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8515373สนม 2บ้านแคน?น้อย?นางสาวธิญา?ธร? สินชัยครู (อัตราจ้าง)1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8525374สนม 2บ้านแคน"คุรุราษฎร์ส่งเสริม"นางสาวกัลยา สืบโสดาครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8535375สนม 2บ้านแคน"คุรุราษฎร์ส่งเสริม"นางกุลธิดาพงษ์ สุขสานต์ครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8545376สนม 2บ้านแคน"คุรุราษฎร์ส่งเสริม"นางดวงแก้ว ขุมทองครูผู้ช่วย1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8555377สนม 2บ้านแคน"คุรุราษฎร์ส่งเสริม"นายธัญญาลักษณ์ เจริญไขครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8565378สนม 2บ้านแคน"คุรุราษฎร์ส่งเสริม"นางนิภาพร สินพรมครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8575379สนม 2บ้านแคน"คุรุราษฎร์ส่งเสริม"นางบุญเฮียง บุญมีครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8585380สนม 2บ้านแคน"คุรุราษฎร์ส่งเสริม"นางปณิชา ดอกจันทร์ครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8595381สนม 2บ้านแคน"คุรุราษฎร์ส่งเสริม"นางสมพร สืบโสดาครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8605382สนม 2บ้านแคน"คุรุราษฎร์ส่งเสริม"นางสะอาดโฉม เติมงามครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8615383สนม 2บ้านแคน"คุรุราษฎร์ส่งเสริม"นางสาวสิทธิศักดิ์ เจริญไขครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8625384สนม 2บ้านแคน"คุรุราษฎร์ส่งเสริม"นางสาวสินีนาถ สร้อยเพชรครูผู้ช่วย1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8635385สนม 2บ้านแคน"คุรุราษฎร์ส่งเสริม"นายอัจฉรา สีพิมพ์ครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8645386สนม 2บ้านแคนน้อยนายณัฐนิชา นิลจันทร์ครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8655387สนม 2บ้านแคนน้อยนางสาวสัญญา สมศักดิ์ครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8665388สนม 2บ้านแคนน้อยนายสาลี เจริญสุขครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8675389สนม 2บ้านแคนน้อยนางสาวสุชิน เจริญสุขครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8685390สนม 2บ้านแคนน้อยนางอาภาพร บุญแต่งครูผู้ช่วย1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8695391สนม 2บ้านตาเพชรนายวนิศรา ทองคำครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8705392สนม 2บ้านตาเพชรนายอนุชา ทองสุขครูผู้ช่วย1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8715393สนม 2บ้านนาดีนางกองกาญจนา บุดดาวงค์ครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8725394สนม 2บ้านนาดีนางจันทิมา กิ่งมาลาครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8735395สนม 2บ้านนาดีนางธัญดา สุขเกษมครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8745396สนม 2บ้านนาดีนางสาวนารี เวียงเกตุครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8755397สนม 2บ้านนาดีนายนิวัฒน์ สุขเกษมครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8765398สนม 2บ้านนาดีนางสาวเบญจวรรณ มะลิซ้อนครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8775399สนม 2บ้านนาดีนางพัชรีภรณ์ งามจิตรครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8785400สนม 2บ้านนาดีนางสาวมรกตวงค์ เสียงเพราะครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8795401สนม 2บ้านนาดีนางสาวมลฤดี ปานทองครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8805402สนม 2บ้านนาดีนายวิวัฒน์ ชารีวันครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8815403สนม 2บ้านนาดีนายศักดิ์ไทย ทองดาประดิษฐ์ครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8825404สนม 2บ้านนาดีนางสมทรง สุจริตครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8835405สนม 2บ้านนาดีนางสายทอง ขันธสอนครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8845406สนม 2บ้านนาดีนางสาวสุนันทา อินจนาครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8855407สนม 2บ้านนาดีนางสุภารัตน์ เชื้ออินทร์ครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8865408สนม 2บ้านนาดีนางสาวอภิชญาณา ภิญโญธานาโชติครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8875409สนม 2บ้านนาดีนางสาวอัญชลี เหมือนชอบครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8885410สนม 2บ้านนาดีนายอุดม กิ่งมาลาครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8895411สนม 2บ้านนานวนนางเกศศินี ย่างสุขครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8905412สนม 2บ้านนานวนนายจันทิยา ปราณีกิจครูผู้ช่วย1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8915413สนม 2บ้านนานวนนางจิตรา มีแก้วครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8925414สนม 2บ้านนานวนนายชัยวุฒิ ศิวิรัตน์ครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8935415สนม 2บ้านนานวนนายณัฐปภัสร์ แขมคำครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8945416สนม 2บ้านนานวนนางบรรดิษฐ์ เลื่อนเพ็ชรครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8955417สนม 2บ้านนานวนนางบุญญา บุตรสวนครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8965418สนม 2บ้านนานวนนายปทิตตา บุญชิดครูผู้ช่วย1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8975419สนม 2บ้านนานวนนางปริศนา ชาญศรีครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8985420สนม 2บ้านนานวนนายมณเฑียร สีดำครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
8995421สนม 2บ้านนานวนนายรัชนี บุญเหลืองครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9005422สนม 2บ้านนานวนนายวิริยะ อยู่เย็นครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9015423สนม 2บ้านนานวนนางสาววุฒิชัย แข่งขันครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9025424สนม 2บ้านนานวนนางสาวสวาด บุญสรรค์ครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9035425สนม 2บ้านนานวนนางสาวอุไรรัตน์ วงศ์ฉลาดครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9045426สนม 2บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)นางบุญจันทร์ แสงเขียวครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9055427สนม 2บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)นางสาวประทีป เข็มทองครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9065428สนม 2บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)นางสาวปราณี ระดมสุขครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9075429สนม 2บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)นางรมณียา เทพบุตรครูผู้ช่วย1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9085430สนม 2บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)นายศุภมาส สีหาจ่องครูผู้ช่วย1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9095431สนม 2บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)นางสาวสุดารัตน์ คณารักษ์ครูผู้ช่วย1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9105432สนม 2บ้านโนนจานนางสาวบุตรดี หาญดีครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9115433สนม 2บ้านโนนจานนางสาวสาคร เข็มทองครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9125434สนม 2บ้านสร้างแก้วนางทัศนะ เจือจันทร์ครูผู้ช่วย1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9135435สนม 2บ้านสร้างแก้วนายบุญส่ง สาระภีย์ครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9145436สนม 2บ้านสร้างแก้วนางสาวมะลิวัลย์ ตันเปาว์ครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9155437สนม 2บ้านสร้างแก้วนายวลัยลักษณ์ แท่นแก้วครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9165438สนม 2บ้านสร้างแก้วนางศุภณัฐ วรางกูรครูผู้ช่วย1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9175439สนม 2บ้านสะทืดนางสาวไชยพร หมายดีครูผู้ช่วย1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9185440สนม 2บ้านสะทืดนายนิติกร สุขสานต์ครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9195441สนม 2บ้านสะทืดนางสาวภัทรวดี ยุบรัมย์ครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9205442สนม 2บ้านหนองขุนศรีนางชรินรัตน์ สุขพอครูผู้ช่วย1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9215443สนม 2บ้านหนองขุนศรีนายทรรศน์พร เฉลียวฉลาดครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9225444สนม 2บ้านหนองขุนศรีนางสาวลำใย โลวะลุนครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9235445สนม 2บ้านหนองขุนศรีนายวรายุทธ บุญเจริญครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9245446สนม 2บ้านหนองขุนศรีนางสาววิชิต ทองเกษมครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9255447สนม 2บ้านหนองขุนศรีนางศิริมา พื้นสอาดครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9265448สนม 2บ้านหนองขุนศรีนายสุทัศน์ สังโสมาครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9275449สนม 2บ้านหนองขุนศรีนางสาวหทัยกาญจน์ กองกล้าครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9285450สนม 2บ้านหนองครกนางประภัสสร บุตรศรีครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9295451สนม 2บ้านหนองครกนางผลทอง สมหวังครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9305452สนม 2บ้านหนองครกว่าที่ ร.ต.เพลินพิศ บุญลาภครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9315453สนม 2บ้านหนองครกนางสำราญ อินทรวิเชียรครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9325454สนม 2บ้านหนองครกนางสุกัญญา อินทรวิเชียรครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9335455สนม 2บ้านหนองครกนางสุนทรี อนุพันธ์ครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9345456สนม 2บ้านหนองครกนางสุวรรณ กิ่งทวยหาญครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9355457สนม 2บ้านหนองครกนางอมรศรี โพธิ์ภิรมย์เจ้าหน้าที่ธุรการ1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9365458สนม 2บ้านหนองครกนางเอี่ยม สมทิพย์ครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9375459สนม 2บ้านหนองระฆังนายเยาวลักษณ์ ภูเฉลิมครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9385460สนม 2บ้านหนองระฆังนายวิทยา ดลสถิตครูผู้ช่วย1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9395461สนม 2บ้านหนองระฆังนายสมาน หวังผลครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9405462สนม 2บ้านหนองระฆังนางสาวสัญญา แอ่งสุขครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9415463สนม 2บ้านหนองระฆังนายสาทิตย์ บุตรสวนครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9425464สนม 2บ้านหนองระฆังนางสุพจน์ สมทิพย์ครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9435465สนม 2บ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา"นางจิราพร พรหมลิครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9445466สนม 2บ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา"นางสาวนำโชค จิตแม้นครูผู้ช่วย1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9455467สนม 2บ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา"นายเบญจมาศ บุญสุขครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9465468สนม 2บ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา"นางสาวประทีป พรหมประเสริฐครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9475469สนม 2บ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา"นางประโยชน์ รู้จิตรครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9485470สนม 2บ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา"นางสาวปิยวัฒน์ พิมพ์ลาครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9495471สนม 2บ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา"นางปิยะนุช คีธครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9505472สนม 2บ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา"นางพุทธา ศรีงามครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9515473สนม 2บ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา"นางมยุรี สุพรหมครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9525474สนม 2บ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา"นางสาวมาลี โสฬะครูผู้ช่วย1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9535475สนม 2บ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา"นายรัชดาวัลย์ ไหมทองครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9545476สนม 2บ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา"นางสาววินัย ศรีงามครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9555477สนม 2บ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา"นายสำลี ทวีสารครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9565478สนม 2บ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา"นายสุธาดา กิ่งมณีครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9575479สนม 2บ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา"นางอรดา ธรรมเที่ยงครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9585480สนม 2บ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา"นางอุไรวรรณ์ จันทาครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9595481สนม 2บ้านหัวนานายเกศกนก ศิลาอ่อนพนักงานราชการ1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9605482สนม 2บ้านหัวนานางสาวเดชา อยู่เย็นครูผู้ช่วย1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9615483สนม 2บ้านหัวนานางสาวธีระกุล สีดำพนักงานราชการ1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9625484สนม 2บ้านหัวนานายบรรลือ สีดำครู (อัตราจ้าง)1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9635485สนม 2บ้านหัวนานางสาวพนิดา โคกแก้วครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9645486สนม 2บ้านหัวนานางสาวพัชรินทร์ ยอดรักครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9655487สนม 2บ้านหัวนานางสาวศุภิสรา วงศาครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9665488สนม 2บ้านหัวนานายสุภารัตน์ บุญตวงครูผู้ช่วย1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9675489สนม 2บ้านหัวนานางสาวสุรชัย สอนดีครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9685490สนม 2ผาแดงวิทยานางณัฐพงษ์ จีนฉายาครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9695491สนม 2ผาแดงวิทยานายเทพประธีป สิมมาครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9705492สนม 2ผาแดงวิทยานางธัญญา แอบศรีหาดครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9715493สนม 2ผาแดงวิทยานางสาวนวลจันทร์ จำปาทองครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9725494สนม 2ผาแดงวิทยานางสาวนิตยา บุญเสริมครู (อัตราจ้าง)1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9735495สนม 2ผาแดงวิทยานางนิยม แสงทองครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9745496สนม 2ผาแดงวิทยานางพงษ์ศักดิ์ สำคัญยิ่งครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9755497สนม 2ผาแดงวิทยานางพนมพร บำรุงนามครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9765498สนม 2ผาแดงวิทยานายภัทรวรรณ โถนทาครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9775499สนม 2ผาแดงวิทยานางสาววราภรณ์ เพียงตาครูผู้ช่วย1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9785500สนม 2ผาแดงวิทยานายวัชรี บุญเลิศครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9795501สนม 2ผาแดงวิทยานางสมบูรณ์ ธรรมนามครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9805502สนม 2ผาแดงวิทยานางสุณิสา ศรีครามครู1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9815503สนม 2ผาแดงวิทยานางสาวเอกรินทร์ บุญครองครูธุรการ1นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ >> 1
9825504ชุมพลบุรี 2บ้านกระเบื้องนางสาวกนกจิรนันท์ วงศ์สุรินทร์ครู (อัตราจ้าง)2นายมานะ ตั้งบุบผา >> 2
9835505ชุมพลบุรี 2บ้านกระเบื้องนางศรัญญา ไลไธสงพนักงานราชการ2นายมานะ ตั้งบุบผา >> 2
9845506ชุมพลบุรี 2บ้านกระสังนางสาวรัตติยากร สุขแก้วครู (อัตราจ้าง)3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
9855507ชุมพลบุรี 2บ้านกระเบื้องนางสาวอาริษา คารสีครู (อัตราจ้าง)3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
9865508ชุมพลบุรี 2บ้านกระเบื้องนางสาวณัฏฐา ปัญญางามครู2นายมานะ ตั้งบุบผา >> 2
9875509ชุมพลบุรี 2บ้านตลุงโนนกอกนางสาวทัศนีย์ ระดมสุขครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
9885510ชุมพลบุรี 2บ้านยางขามเฒ่านางสาวอุษณีย์ ทรัพย์ประเสริฐครู (อัตราจ้าง)2นายมานะ ตั้งบุบผา >> 2
9895511โนนนารายณ์ 1โนนนารายณ์วิทยานางสาวธิดารัตน์ จิตรศิลป์ครู3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
9905512โนนนารายณ์ 1บ้านคำผงนายณรงค์ วิวาสุขุพนักงานราชการ3นายสำราญ ใจกล้า >> 3
9915513โนนนารายณ์ 2บ้านม่วงหวานนางสาวศิริวรรณ ราชเจริญครู (อัตราจ้าง)2นายชาตรี พบบุญ >> 2
9925514ท่าตูม 2บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)นางสาววนิดา ยาคำนักศึกษาฝึกประสบการณ์2นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 2
9931939ท่าตูม 1บ้านไกลเสนียดนางสาววัชรีวรรณ บุญยืนพนักงานราชการ1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
9941940ท่าตูม 1บ้านไกลเสนียดนางสาวจุรีรัตน์ เสาร์ทองพนักงานราชการ1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
9951941ท่าตูม 1บ้านไกลเสนียดนางสาวธารทิพย์ ทองพันชั่งพนักงานราชการ1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
9961942ท่าตูม 4บ้านโนนโพนางนภัสนันท์ ศรีสุวรรณ์บุคลากรวิทยาศาสตร์3นายสำราญ ลักขษร >> 3
9971943ท่าตูม 4บ้านโนนโพนางสาววาสนา นุโยคพี่เลี้ยงเด็กพิการ3นายสำราญ ลักขษร >> 3
9983602ชุมพลบุรี 1บ้านกระเบื้องใหญ่นายบุญเรือง แตะอินรัมย์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
9993603ชุมพลบุรี 1บ้านกระเบื้องใหญ่นางปรารถนา ซื่อสัตย์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10003604ชุมพลบุรี 1บ้านกระเบื้องใหญ่นายพงศ์เทพ โยมรัมย์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10013605ชุมพลบุรี 1บ้านกระเบื้องใหญ่นายพลัฏฐ์ วังโณครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10023606ชุมพลบุรี 1บ้านกระเบื้องใหญ่นางรัตนา เหลามีครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10033607ชุมพลบุรี 1บ้านขุนหาญนางกัลยา ยุบลนิตย์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10043608ชุมพลบุรี 1บ้านขุนหาญนางบูชา พื้นสอาดครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10053609ชุมพลบุรี 1บ้านขุนหาญนางสำรวย คุ้มสุวรรณครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10063610ชุมพลบุรี 1บ้านขุนหาญนายสุพรรณ์ ดีมากครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10073611ชุมพลบุรี 1บ้านแคนดำนางสาวนิตยา ชุนเคลือบทองครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10083612ชุมพลบุรี 1บ้านแคนดำนายเนียร เทียบพิมพ์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10093613ชุมพลบุรี 1บ้านแคนดำนางสาวรัตนภร เนื่องมีครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10103614ชุมพลบุรี 1บ้านแคนดำนางสุนันทา ราชธรรมมาครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10113615ชุมพลบุรี 1บ้านโคกสูงนางสาวณัฏยา ลือจันดาครูผู้ช่วย1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10123616ชุมพลบุรี 1บ้านโคกสูงนางสาวทิพย์สุคนธ์ จันทร์จ่ายครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10133617ชุมพลบุรี 1บ้านโคกสูงนายวรเชษฐ์ ร่วมคำครูผู้ช่วย1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10143618ชุมพลบุรี 1บ้านโคกสูงนางวิจิตรประภา อิฐรัตน์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10153619ชุมพลบุรี 1บ้านชุมพลบุรีนางกาญจนา ลอยทะเลครู3นายทรงศิลป์ กะการดี >> 3
10163620ชุมพลบุรี 1บ้านชุมพลบุรีนายเกษมสันต์ เส้นสามาลย์ครูผู้ช่วย3นายทรงศิลป์ กะการดี >> 3
10173621ชุมพลบุรี 1บ้านชุมพลบุรีนางฉวีวรรณ ศรีเมืองครู3นายทรงศิลป์ กะการดี >> 3
10183622ชุมพลบุรี 1บ้านชุมพลบุรีนางสาวชไมพร กรมทองครู3นายทรงศิลป์ กะการดี >> 3
10193623ชุมพลบุรี 1บ้านชุมพลบุรีนางนพรัตน์ ศรีสมครู3นายทรงศิลป์ กะการดี >> 3
10203624ชุมพลบุรี 1บ้านชุมพลบุรีนายประเสริฐ สาลีครู (อัตราจ้าง)3นายทรงศิลป์ กะการดี >> 3
10213625ชุมพลบุรี 1บ้านชุมพลบุรีนางพงศกร สาลีทองครู3นายทรงศิลป์ กะการดี >> 3
10223626ชุมพลบุรี 1บ้านชุมพลบุรีนางสาวลำปาง ผาสุกครูผู้ช่วย3นายทรงศิลป์ กะการดี >> 3
10233627ชุมพลบุรี 1บ้านชุมพลบุรีนางหนึ่งฤทัย สุดชารีครู3นายทรงศิลป์ กะการดี >> 3
10243628ชุมพลบุรี 1บ้านตึกชุมนายกัมปนาท สุทธิสัยครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10253629ชุมพลบุรี 1บ้านตึกชุมนางจริยา แสนดีพนักงานราชการ1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10263630ชุมพลบุรี 1บ้านตึกชุมนางจันทร์เพ็ญ แก้วคำครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10273631ชุมพลบุรี 1บ้านตึกชุมนางชณัฏฐพร บุญสดครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10283632ชุมพลบุรี 1บ้านตึกชุมนางญาจิตร แก้วมีศรีครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10293633ชุมพลบุรี 1บ้านตึกชุมนายณสัณห์เพชร แสนโยธาครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10303634ชุมพลบุรี 1บ้านตึกชุมนางทัศนีย์ กะการดีครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10313635ชุมพลบุรี 1บ้านตึกชุมนางนันทนา โสรถาวรครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10323636ชุมพลบุรี 1บ้านตึกชุมนางปรารถนา มุเนืองรัมย์ครูผู้ช่วย1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10333637ชุมพลบุรี 1บ้านตึกชุมนายพรชัย ทุมทองครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10343638ชุมพลบุรี 1บ้านตึกชุมนางยุพิน บุญบำรุงครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10353639ชุมพลบุรี 1บ้านตึกชุมนางสนธญา สายรัตน์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10363640ชุมพลบุรี 1บ้านตึกชุมนางสาวสุธาสินี ค้ำชูครูผู้ช่วย1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10373641ชุมพลบุรี 1บ้านตึกชุมว่าที่ ร.ต.หญิงหัทยา หลวงศรีครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10383642ชุมพลบุรี 1บ้านตึกชุมนายอภิศักดิ์ ยางงามครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10393643ชุมพลบุรี 1บ้านตึกชุมนางอมรรัตน์ โสมสุขพนักงานราชการ1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10403644ชุมพลบุรี 1บ้านตึกชุมนายอาทิตย์ นามวงษ์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10413645ชุมพลบุรี 1บ้านตึกชุมนางสาวอุบลรัตน์ บุญปันครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10423646ชุมพลบุรี 1บ้านทิพย์เนตรนางสาวกรรณิการ์ แก่นเกษครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10433647ชุมพลบุรี 1บ้านทิพย์เนตรนางมยุรา สืบเพ็งครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10443648ชุมพลบุรี 1บ้านเบงท่าลาดนางสาวกาญจนา วงศ์ทิมารัตน์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10453649ชุมพลบุรี 1บ้านเบงท่าลาดนางจันจิรา นาคเสวกครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10463650ชุมพลบุรี 1บ้านเบงท่าลาดนางพนิดา ชัญถาวรครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10473651ชุมพลบุรี 1บ้านเบงท่าลาดนางสาวศิริภัทร์ แก่นแก้วครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10483652ชุมพลบุรี 1บ้านเบงท่าลาดนายสนั่น แสงนิลครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10493653ชุมพลบุรี 1บ้านเบงท่าลาดนางหนูเล็ก ไกรรักษ์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10503654ชุมพลบุรี 1บ้านเบงท่าลาดนางสาวอัจฉริยา สุ่มมาตย์เจ้าหน้าที่ธุรการ1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10513655ชุมพลบุรี 1บ้านเบงท่าลาดนายอิทธิพล ขำมณีครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10523656ชุมพลบุรี 1บ้านเบงท่่าลาดนางสาวสุณี ทรัพย์มากครู (อัตราจ้าง)1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10533657ชุมพลบุรี 1บ้านยางชุมนางสาวทองศรี ชัยนามพนักงานราชการ1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10543658ชุมพลบุรี 1บ้านยางชุมนางนงลักษณ์ กลับสุขครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10553659ชุมพลบุรี 1บ้านยางชุมนางสาวปราณี ฝ่ายเทศพนักงานราชการ1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10563660ชุมพลบุรี 1บ้านยางชุมนางมลทิพย์ อิฐรัตน์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10573661ชุมพลบุรี 1บ้านยางชุมนายวรพงษ์ ฤทธิรณครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10583662ชุมพลบุรี 1บ้านยางชุมนายสันติสุข พงษ์ชนะครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10593663ชุมพลบุรี 1บ้านยางชุมนางสาวสุชาดา โสภาครูผู้ช่วย1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10603664ชุมพลบุรี 1บ้านยางชุมนางสาวสุนิษา ศรีสุขครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10613665ชุมพลบุรี 1บ้านยางชุมนางสาวสุพัตรา พยัฆชนครูผู้ช่วย1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10623666ชุมพลบุรี 1บ้านระหารนางกัลยา อุปสรณ์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10633667ชุมพลบุรี 1บ้านระหารนางจันทรา ล่อดงบังครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10643668ชุมพลบุรี 1บ้านระหารนางสาวจำเนียร เกตุชยันต์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10653669ชุมพลบุรี 1บ้านระหารนายฉัตรชัย ยี่สารพัฒน์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10663670ชุมพลบุรี 1บ้านระหารว่าที่ ร.ท.ชูเวท แสงงามครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10673671ชุมพลบุรี 1บ้านระหารนางเนตรนภา พาลาดครูผู้ช่วย1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10683672ชุมพลบุรี 1บ้านระหารนางสาวบัวเลียน พรมแก้วครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10693673ชุมพลบุรี 1บ้านระหารนางพจพร พุทธชาติครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10703674ชุมพลบุรี 1บ้านระหารนางสาวสุวรรณาวดี มูลทรัพย์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10713675ชุมพลบุรี 1บ้านศรีณรงค์นางกชนิภา วันทะนีย์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10723676ชุมพลบุรี 1บ้านศรีณรงค์นางกฤษณ์สิรี ไชยรินทร์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10733677ชุมพลบุรี 1บ้านศรีณรงค์นายคำภีร์ กลับสุขครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10743678ชุมพลบุรี 1บ้านศรีณรงค์นางสาวจุฬารัตน์ ดีมากครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10753679ชุมพลบุรี 1บ้านศรีณรงค์นายแดง จันทะบุดดาครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10763680ชุมพลบุรี 1บ้านศรีณรงค์นางสาวทิพวรรณ สุขดาษครู (อัตราจ้าง)1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10773681ชุมพลบุรี 1บ้านศรีณรงค์นายธรรมรัตน์ มีโสภาครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10783682ชุมพลบุรี 1บ้านศรีณรงค์นางสาวธิดารัตน์ หัตถมาครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10793683ชุมพลบุรี 1บ้านศรีณรงค์นายประวิทย์ ต้นเขียวครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10803684ชุมพลบุรี 1บ้านศรีณรงค์นางพวงศิริ พะมุลิลาครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10813685ชุมพลบุรี 1บ้านศรีณรงค์นายพิพัฒน์ ปรากฏชื่อครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10823686ชุมพลบุรี 1บ้านศรีณรงค์นายมนตรี คำรังศรีครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10833687ชุมพลบุรี 1บ้านศรีณรงค์นางสุคนธ์ทิพย์ หะสิตะครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10843688ชุมพลบุรี 1บ้านศรีณรงค์นางสาวอรุณี ปรากฏชื่อครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10853689ชุมพลบุรี 1บ้านศรีณรงค์นายอำพล ปะนาโทครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10863690ชุมพลบุรี 1บ้านสวนหม่อนนางสาวดรุณี อำไพพิศครูผู้ช่วย1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10873691ชุมพลบุรี 1บ้านสวนหม่อนนางพจนา ภะคะโตครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10883692ชุมพลบุรี 1บ้านสำโรงนางสาวกนกพร ทัพแสงครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10893693ชุมพลบุรี 1บ้านสำโรงนางกิติยาภรณ์ สุปะทังครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10903694ชุมพลบุรี 1บ้านสำโรงนางจินตนา แสงงามครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10913695ชุมพลบุรี 1บ้านสำโรงนางช่อศรี สารพัฒน์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10923696ชุมพลบุรี 1บ้านสำโรงนางดลพัทร สัปเสริฐครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10933697ชุมพลบุรี 1บ้านสำโรงนางดวงรัตน์ ฤทธิรณครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10943698ชุมพลบุรี 1บ้านสำโรงนายธีรวุฒิ แสงงามครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10953699ชุมพลบุรี 1บ้านสำโรงนางสาวนงค์ลักษณ์ กรอบทองครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10963700ชุมพลบุรี 1บ้านสำโรงนายนิติพงษ์ เกิดมีครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10973701ชุมพลบุรี 1บ้านสำโรงนายภัทรนนท์ แสงล้ำครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10983702ชุมพลบุรี 1บ้านสำโรงนางสมจิต แสงล้ำครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
10993703ชุมพลบุรี 1บ้านสำโรงนายสมนึก ยอดใสครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11003704ชุมพลบุรี 1บ้านสำโรงนางสาวอาลี บุญอิ้งครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11013705ชุมพลบุรี 1บ้านหนองพิมานนางระเบียบ ธนบดีกุลพิศาลครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11023706ชุมพลบุรี 1บ้านหนองพิมานนางวรรณพร บัวสูงครูผู้ช่วย1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11033707ชุมพลบุรี 1บ้านหนองพิมานนางโสภา โชติมุขครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11043708ชุมพลบุรี 1บ้านหนองพิมานนางอุไรวรรณ ประเสริฐครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11053709ชุมพลบุรี 1บ้านหัวนาคำนางแฉล้ม ฉลาดดีครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11063710ชุมพลบุรี 1บ้านหัวนาคำนางฐิติชญา จินโจครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11073711ชุมพลบุรี 1บ้านหัวนาคำนายนรากร จันทรบุตรครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11083712ชุมพลบุรี 1บ้านหัวนาคำนางพรทิพย์ ยี่สารพัฒน์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11093713ชุมพลบุรี 1บ้านหัวนาคำนางศุภัทรา จ่าพุลีครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11103714ชุมพลบุรี 1บ้านหัวนาคำนางสมพร ทองจันทร์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11113715ชุมพลบุรี 1บ้านหัวนาคำนางสาวสุกานดา ชัยนามครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11123716ชุมพลบุรี 1บ้านหัวนาคำนางหนูเล็ก ตะกูลรัมย์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11133717ชุมพลบุรี 1บ้านหัวนาคำนางสาวอมรรัตน์ แก้วฉลาดครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11143718ชุมพลบุรี 1โพนทองพิทยาคมนายกิตติ ปากเสนาะครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11153719ชุมพลบุรี 1โพนทองพิทยาคมนายกิตติศักดิ์ ราชธรรมมาครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11163720ชุมพลบุรี 1โพนทองพิทยาคมนางสาวจิดาภา อุ่นเจริญครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11173721ชุมพลบุรี 1โพนทองพิทยาคมนางสาวชาลินี ชาติพันธุ์จันทร์ครู (อัตราจ้าง)1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11183722ชุมพลบุรี 1โพนทองพิทยาคมนางนิลุบล ศรีครามครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11193723ชุมพลบุรี 1โพนทองพิทยาคมนายบุญตา ใจใหญ่ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11203724ชุมพลบุรี 1โพนทองพิทยาคมนางสาวเบญจรงค์ คงนุรัตน์ครูผู้ช่วย1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11213725ชุมพลบุรี 1โพนทองพิทยาคมนางสาวประนอม ทิพย์บุญครูวิกฤต1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11223726ชุมพลบุรี 1โพนทองพิทยาคมนางสาวพนิดา อุณชาติครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11233727ชุมพลบุรี 1โพนทองพิทยาคมนายพลวัฒน์? แสนพลสารพนักงานราชการ1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11243728ชุมพลบุรี 1โพนทองพิทยาคมนางสาวลลิตา พันธ์ภาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11253729ชุมพลบุรี 1โพนทองพิทยาคมนางสาววรารัตน์ บานเย็นครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11263730ชุมพลบุรี 1โพนทองพิทยาคมนายศุภกิจ ไตรล้ำครูผู้ช่วย1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11273731ชุมพลบุรี 1โพนทองพิทยาคมนางสาวสุภาพร วงษ์อามาตย์ครู (อัตราจ้าง)1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11283732ชุมพลบุรี 1โพนทองพิทยาคมนางสาวสุรัตน์ พิรุณย์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11293733ชุมพลบุรี 1โพนทองพิทยาคมนางอนงค์พรรณ ณ พัทลุงครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11303734ชุมพลบุรี 1โพนทองพิทยาคมนางสาวอภันตรี ต้นเขียวเจ้าหน้าที่ธุรการ1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11313735ชุมพลบุรี 1โพนทองพิทยาคมนางอารีรัตน์ ฤทธิรณครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11323736ชุมพลบุรี 1สนวนโคกเม็กนางเกวลิน แสงเหมาะครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11333737ชุมพลบุรี 1สนวนโคกเม็กนางสาวนนธิญา นาคกระโทกครู (อัตราจ้าง)1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11343738ชุมพลบุรี 1สนวนโคกเม็กนางสาวนภาพร ศรีจันทราครูพี่เลี้ยงฯ1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11353739ชุมพลบุรี 1สนวนโคกเม็กนางบุญาณี งามยิ่งครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11363740ชุมพลบุรี 1สนวนโคกเม็กนางสาวสุนิสา เพชรศรีครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11373741ชุมพลบุรี 1สนวนโคกเม็กนายอุทัย สอนสวาทครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11383742ชุมพลบุรี 1อนุบาลชุมพลบุรีนางกิติยาภรณ์ สินธุพันธ์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11393743ชุมพลบุรี 1อนุบาลชุมพลบุรีนางชนิดา ภาสวัสดิ์ครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11403744ชุมพลบุรี 1อนุบาลชุมพลบุรีนางสาวบังอร จินดากุลครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11413745ชุมพลบุรี 1อนุบาลชุมพลบุรีนายบุญไทย ศิริสำราญครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11423746ชุมพลบุรี 1อนุบาลชุมพลบุรีนางเบญญาภา โมกไธสงครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11433747ชุมพลบุรี 1อนุบาลชุมพลบุรีนางสาวพัทริกา บุตรจำรวญครูผู้ช่วย1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11443748ชุมพลบุรี 1อนุบาลชุมพลบุรีนางสาวเพียงตะวัน ฤทธิรณครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11453749ชุมพลบุรี 1อนุบาลชุมพลบุรีนางสาวโยษิตา นามวิชัยครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11463750ชุมพลบุรี 1อนุบาลชุมพลบุรีนางวนิดา มั่นหมายครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11473751ชุมพลบุรี 1อนุบาลชุมพลบุรีนางวไลลักษณ์ ราชแสนเมืองครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11483752ชุมพลบุรี 1อนุบาลชุมพลบุรีนางศศินา เชิดกลิ่นครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11493753ชุมพลบุรี 1อนุบาลชุมพลบุรีนายศิริพงษ์ เนื่องมีครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11503754ชุมพลบุรี 1อนุบาลชุมพลบุรีนางสาวสายฝน นามพรมครูผู้ช่วย1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11513755ชุมพลบุรี 1อนุบาลชุมพลบุรีว่าที่ ร.ต.หญิงอำนวย ภูมิสุขครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11523756ชุมพลบุรี 1อนุบาลชุมพลบุรีนางอำภา ชูสกุลครู1นายทรงศิลป์ กะการดี >> 1
11533757ชุมพลบุรี 2บ้านกระเบื้องนางจันทรัศม์ รัตนโสดากาญจน์ครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11543758ชุมพลบุรี 2บ้านกระเบื้องนายฐานันดร บุตรพรมครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
11553759ชุมพลบุรี 2บ้านกระเบื้องนายณัฐกิตติ์ ศาลางามครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
11563760ชุมพลบุรี 2บ้านกระเบื้องนางสาวมนต์ทิพย์ แก้วประสิทธิ์ครูผู้ช่วย1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
11573761ชุมพลบุรี 2บ้านกระเบื้องนายสันติ การบรรจงครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11583762ชุมพลบุรี 2บ้านกระเบื้องนางสาวสุดาปัน คำเภาครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
11593763ชุมพลบุรี 2บ้านกระสังนางขวัญทิชา ใจจุลละครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11603764ชุมพลบุรี 2บ้านกระสังนางสาวจันจิรา จำปีกางครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11613765ชุมพลบุรี 2บ้านกระสังนางจารุวรรณ ต้นทองครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11623766ชุมพลบุรี 2บ้านกระสังนางสาวปวีณา แก้วหอมเจ้าหน้าที่ธุรการ4นายมานะ ตั้งบุบผา >> 4
11633767ชุมพลบุรี 2บ้านกระสังนายสมเกียรติ สิริโชคธนานันท์ครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11643768ชุมพลบุรี 2บ้านขวาวโค้งนางสาวขนิิษฐา วิชิตเจ้าหน้าที่ธุรการ1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
11653769ชุมพลบุรี 2บ้านขวาวโค้งนายนที บุญเข็มครู (อัตราจ้าง)1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
11663770ชุมพลบุรี 2บ้านขวาวโค้งนางนันทภัทร วุฒิสุทธิ์ครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
11673771ชุมพลบุรี 2บ้านขวาวโค้งนางสาวผกาพรรณ ลุนลีครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
11683772ชุมพลบุรี 2บ้านขวาวโค้งนางสาวพรรณลัดดา ภาสดาครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
11693773ชุมพลบุรี 2บ้านขวาวโค้งนางสาวแพรวพรรณ ร่วมคิดครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
11703774ชุมพลบุรี 2บ้านขวาวโค้งนางลำยอง กลิ่นช้างครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11713775ชุมพลบุรี 2บ้านขวาวโค้งนางสาววันทนา สระแก้วครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
11723776ชุมพลบุรี 2บ้านขามโพนทันนายประตินันท์ จันทงามครูผู้ช่วย3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11733777ชุมพลบุรี 2บ้านขามโพนทันนางสมจิตร สุขตามครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
11743778ชุมพลบุรี 2บ้านขามโพนทันนายสมาน คำเภาครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
11753779ชุมพลบุรี 2บ้านขามโพนทันนายสุรินทร์ แก้วหอมครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
11763780ชุมพลบุรี 2บ้านขามโพนทันนางอัมพร แก้วหอมครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
11773781ชุมพลบุรี 2บ้านขุนไชยทองนางกรรณิการ์ นิแพงครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11783782ชุมพลบุรี 2บ้านขุนไชยทองนางชัชฎาภรณ์ น้อยถนอมครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11793783ชุมพลบุรี 2บ้านขุนไชยทองนางฐิติมา ทองเงินครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11803784ชุมพลบุรี 2บ้านดู่นาหนองไผ่นายกฤติน อยู่อย่างสุขครู2นายมานะ ตั้งบุบผา >> 2
11813785ชุมพลบุรี 2บ้านดู่นาหนองไผ่นางสาวจันทวรรณ งามสง่าครูผู้ช่วย3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11823786ชุมพลบุรี 2บ้านดู่นาหนองไผ่นายทัตธน กาญจรัสครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
11833787ชุมพลบุรี 2บ้านดู่นาหนองไผ่นางธิดารัตน์ ปุรณะครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11843788ชุมพลบุรี 2บ้านดู่นาหนองไผ่นายธีระ สุดาปันครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11853789ชุมพลบุรี 2บ้านดู่นาหนองไผ่นางพรกมล ฤทธิรณครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11863790ชุมพลบุรี 2บ้านดู่นาหนองไผ่นางพรรณี ใจใหญ่ครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
11873791ชุมพลบุรี 2บ้านดู่นาหนองไผ่นางมะลิวัลย์ กาญจรัสครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
11883792ชุมพลบุรี 2บ้านดู่นาหนองไผ่นางสาวมาลี มีสัตย์ครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11893793ชุมพลบุรี 2บ้านดู่นาหนองไผ่นางรัตนาภรณ์ กระแสจันทร์ครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
11903794ชุมพลบุรี 2บ้านดู่นาหนองไผ่นายสมชาย หอมมาลาครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11913795ชุมพลบุรี 2บ้านดู่นาหนองไผ่นายสัมฤทธิ์ จินพละครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11923796ชุมพลบุรี 2บ้านดู่นาหนองไผ่นายสัมฤทธิ์ พลแดงครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11933797ชุมพลบุรี 2บ้านดู่นาหนองไผ่นางสำราญ จินพละครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11943798ชุมพลบุรี 2บ้านดู่นาหนองไผ่นางสุภาพร หอมมาลาครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11953799ชุมพลบุรี 2บ้านตลุงโนนกอกนางนงค์เยาว์ สุวรรณสุขครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11963800ชุมพลบุรี 2บ้านตลุงโนนกอกนางสาวนุชรีวรรณ นิลจันทร์ครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11973801ชุมพลบุรี 2บ้านตลุงโนนกอกนางสาวเนตรน้อย ชาญศรีครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11983802ชุมพลบุรี 2บ้านตลุงโนนกอกนางสาวภัทรวดี ยอดดีครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
11993803ชุมพลบุรี 2บ้านตลุงโนนกอกนางมุณี เหลาคมครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12003804ชุมพลบุรี 2บ้านตลุงโนนกอกนางศรัญญา เคนโยธาครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12013805ชุมพลบุรี 2บ้านตลุงโนนกอกนายอิศรา เคนโยธาครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12023806ชุมพลบุรี 2บ้านตลุงโนนกอกนายอุดมศักดิ์ แก้วประเสริฐครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12033807ชุมพลบุรี 2บ้านทิพย์นวดนางสาวชญาดา โพธิ์ไทยพนักงานราชการ3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12043808ชุมพลบุรี 2บ้านทิพย์นวดนางทองล้วน รักสนิทครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12053809ชุมพลบุรี 2บ้านทิพย์นวดนายธงชัย งามศิริครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12063810ชุมพลบุรี 2บ้านทิพย์นวดนางสาวธนาพร เจริญผลครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12073811ชุมพลบุรี 2บ้านทิพย์นวดนางสาวพจมาน บุญหล้าครู2นายมานะ ตั้งบุบผา >> 2
12083812ชุมพลบุรี 2บ้านทิพย์นวดนางสาวพัณณิตา เตชากาญจนภัทรเจ้าหน้าที่ธุรการ1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12093813ชุมพลบุรี 2บ้านทิพย์นวดจ.ส.อ.ไพฑูรย์ สายกระสุนครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12103814ชุมพลบุรี 2บ้านทิพย์นวดนายมนตรี จิตจักรครูผู้ช่วย3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12113815ชุมพลบุรี 2บ้านทิพย์นวดนายมนัส คำมุลนาครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12123816ชุมพลบุรี 2บ้านทิพย์นวดนางวงเดือน พิมพ์ตะคลองพนักงานราชการ1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12133817ชุมพลบุรี 2บ้านทิพย์นวดนางวิไลพร จุปะมัตตังครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12143818ชุมพลบุรี 2บ้านทิพย์นวดนายสมยง จุปะมัตตังครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12153819ชุมพลบุรี 2บ้านทิพย์นวดนายสุนันท์ รักสนิทครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12163820ชุมพลบุรี 2บ้านทิพย์นวดนางสาวสุนิสา สุขแก้วครูพี่เลี้ยงอนุบาล1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12173821ชุมพลบุรี 2บ้านทิพย์นวดนางสาวสุภาภรณ์ ผิวเหลืองครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12183822ชุมพลบุรี 2บ้านทิพย์นวดนางสุวรรณา สันทาลุนัยครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12193823ชุมพลบุรี 2บ้านทิพย์นวดนางสาวอรสา บุญแต่งครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12203824ชุมพลบุรี 2บ้านทิพย์นวดนายเอกชัย บุญยงค์ครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12213825ชุมพลบุรี 2บ้านโพนม่วงนางสาวนัฏฐาพร สมโสมครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12223826ชุมพลบุรี 2บ้านโพนม่วงนางปิยะนุช บุญแซมครู2นายมานะ ตั้งบุบผา >> 2
12233827ชุมพลบุรี 2บ้านโพนม่วงนางพนม แก้วจรัญครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12243828ชุมพลบุรี 2บ้านโพนม่วงนางสาวพรทิพา นามเคนครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12253829ชุมพลบุรี 2บ้านโพนม่วงนางวงศ์เมือง ตั้งบุบผาครู2นายมานะ ตั้งบุบผา >> 2
12263830ชุมพลบุรี 2บ้านโพนม่วงนางสาววารุณี ทัศนาครู2นายมานะ ตั้งบุบผา >> 2
12273831ชุมพลบุรี 2บ้านโพนม่วงนางวาสนา วงค์สนิทครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12283832ชุมพลบุรี 2บ้านโพนม่วงนางศิริวรรณ ทองพุครู2นายมานะ ตั้งบุบผา >> 2
12293833ชุมพลบุรี 2บ้านโพนม่วงนายสราวุฒิ แก้วจรัญครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12303834ชุมพลบุรี 2บ้านโพนม่วงนางสาวสาวิตรี อบอุ่นครูผู้ช่วย3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12313835ชุมพลบุรี 2บ้านโพนม่วงนางสุจิตร พรหมบุตรครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12323836ชุมพลบุรี 2บ้านโพนม่วงนางสาวสุเทียน ดาศรีครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12333837ชุมพลบุรี 2บ้านโพนม่วงนางสุปราณี ชวนยิ้มครูผู้ช่วย3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12343838ชุมพลบุรี 2บ้านโพนม่วงนายอดิเรก บินรัมย์ครู2นายมานะ ตั้งบุบผา >> 2
12353839ชุมพลบุรี 2บ้านโพนม่วงนายอภิชาติ สุวรรณไตรย์ครู2นายมานะ ตั้งบุบผา >> 2
12363840ชุมพลบุรี 2บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)นางสาวชวัลลักษณ์ สุดใจครูผู้ช่วย3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12373841ชุมพลบุรี 2บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)นายเดชา เทียนคำครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12383842ชุมพลบุรี 2บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)นายเดือน จิตรแม้นครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12393843ชุมพลบุรี 2บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)นางทองเข็ม แพงเจริญครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12403844ชุมพลบุรี 2บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)นางสาวบุปผา พรมศรีครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12413845ชุมพลบุรี 2บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)นางประทานพร สุดาปันครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12423846ชุมพลบุรี 2บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)นายประพันธ์ โกยสวัสดิ์ครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12433847ชุมพลบุรี 2บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)นางรำยวน ฤทธิบาลครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12443848ชุมพลบุรี 2บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)นายวัชระ วงษาครู (อัตราจ้าง)1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12453849ชุมพลบุรี 2บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)นายศิรวิทย์ เอ็นดูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12463850ชุมพลบุรี 2บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)นางสาวศิริวิมล วงศาครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12473851ชุมพลบุรี 2บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)นายสมบัติ สวามีชัยครู2นายมานะ ตั้งบุบผา >> 2
12483852ชุมพลบุรี 2บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)นางสาวสาวิตรี โชติยาครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12493853ชุมพลบุรี 2บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)นางสาวสำลี เครือบุดดีครู2นายมานะ ตั้งบุบผา >> 2
12503854ชุมพลบุรี 2บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)นางสาวสิริกานต์ ศรีสมบูรณ์ครูผู้ช่วย3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12513855ชุมพลบุรี 2บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)นายสุทัศน์ ปราสัยงามครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12523856ชุมพลบุรี 2บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)นายอนาวินทร์ โสมาเกตุครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12533857ชุมพลบุรี 2บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)นางเอมอร โสมาเกตุครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12543858ชุมพลบุรี 2บ้านยางขามเฒ่านางชื่นจิตร ศรีชาลีครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12553859ชุมพลบุรี 2บ้านยางขามเฒ่านายทวีวุฒิ จงพูนศรีครูผู้ช่วย2นายมานะ ตั้งบุบผา >> 2
12563860ชุมพลบุรี 2บ้านยางขามเฒ่านางนภาจรี พวงมาลีครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12573861ชุมพลบุรี 2บ้านยางขามเฒ่านายศิริชัย เรือนทองครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12583862ชุมพลบุรี 2บ้านยางขามเฒ่านายสมศักดิ์ สุขตามครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12593863ชุมพลบุรี 2บ้านยางบ่อภิรมย์นายจารุเดช ลักษรครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12603864ชุมพลบุรี 2บ้านยางบ่อภิรมย์นางนริศรา ทองมากครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12613865ชุมพลบุรี 2บ้านยางบ่อภิรมย์นายนอม คลองงามครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12623866ชุมพลบุรี 2บ้านยางบ่อภิรมย์นางนัยนา คำเภาครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12633867ชุมพลบุรี 2บ้านยางบ่อภิรมย์นางสาวนิรา บุญครองเจ้าหน้าที่ธุรการ1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12643868ชุมพลบุรี 2บ้านยางบ่อภิรมย์นางสาวเบญจมาศ เบ็ญเจิดครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12653869ชุมพลบุรี 2บ้านยางบ่อภิรมย์นางสาวปิยนันท์ อันวิเชียรครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12663870ชุมพลบุรี 2บ้านยางบ่อภิรมย์นายพัฒนจักษ์ คำเภาครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12673871ชุมพลบุรี 2บ้านยางบ่อภิรมย์นางสาวไพลิน พิศเพ็งครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12683872ชุมพลบุรี 2บ้านยางบ่อภิรมย์นางสาวมณีรัตน์ ภูทองครูผู้ช่วย3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12693873ชุมพลบุรี 2บ้านยางบ่อภิรมย์นายยุทธนา ดุจมะยูรครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12703874ชุมพลบุรี 2บ้านยางบ่อภิรมย์นายเรืองเดช พิเลิศครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12713875ชุมพลบุรี 2บ้านยางบ่อภิรมย์นางวิมลรัตน์ บุญตาครู3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12723876ชุมพลบุรี 2บ้านยางบ่อภิรมย์นายสว่าง สืบสันต์พนักงานราชการ3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12733877ชุมพลบุรี 2บ้านหนองเรือนายโกวิท อินทมนต์ครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12743878ชุมพลบุรี 2บ้านหนองเรือนายจีรศักดิ์ สุดาปันครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12753879ชุมพลบุรี 2บ้านหนองเรือนายชลภาค จอกทองครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12763880ชุมพลบุรี 2บ้านหนองเรือนางสาวพัชรวลัย ดวงเดชครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12773881ชุมพลบุรี 2บ้านหนองเรือนายพีระณัฐ ตลับทองครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12783882ชุมพลบุรี 2บ้านหนองเรือนางรัชนิดา การีรัตน์ครูผู้ช่วย1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12793883ชุมพลบุรี 2บ้านหนองเรือนางสาวละออ สร้อยประดิษฐ์ครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12803884ชุมพลบุรี 2บ้านหนองเรือนายวิเชียร แก้วหอมครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12813885ชุมพลบุรี 2บ้านหนองเรือนางวิไลวรรณ์ แก้วหอมครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12823886ชุมพลบุรี 2บ้านหนองเรือนายสมยศ สถานสุขครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12833887ชุมพลบุรี 2บ้านหนองเรือนายอารีย์ พุทธบุรีครูผู้ช่วย3นายมานะ ตั้งบุบผา >> 3
12843888ชุมพลบุรี 2บ้านหนองเรือนางสาวอุธร ผิวทวีครู1นายมานะ ตั้งบุบผา >> 1
12853889ชุมพลบุรี 3ชุมชนบ้านซาดนางเกษร ยันรัมย์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
12863890ชุมพลบุรี 3ชุมชนบ้านซาดนางถนอมศรี แสนปัดชาครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
12873891ชุมพลบุรี 3ชุมชนบ้านซาดนายถาวร แสนปัดชาครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
12883892ชุมพลบุรี 3ชุมชนบ้านซาดนายทนิล โสมกุลครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
12893893ชุมพลบุรี 3ชุมชนบ้านซาดนางธนิกานต์ สุขวัฒน์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
12903894ชุมพลบุรี 3ชุมชนบ้านซาดนายธีรวัฒน์ นามบุตรครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
12913895ชุมพลบุรี 3ชุมชนบ้านซาดนางนงนาถ เอกาครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
12923896ชุมพลบุรี 3ชุมชนบ้านซาดนางพัฒน์ชมณ กงวงษ์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
12933897ชุมพลบุรี 3ชุมชนบ้านซาดนางรัตนาภรณ์ สุภาลักษณ์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
12943898ชุมพลบุรี 3ชุมชนบ้านซาดนางสาววรรณิการ์ อินทร์ศิลาครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
12953899ชุมพลบุรี 3ชุมชนบ้านซาดนางสุดาพร เอกาครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
12963900ชุมพลบุรี 3ชุมชนบ้านซาดนางสุปราณี โสมกูลครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
12973901ชุมพลบุรี 3ชุมชนบ้านซาดนางอมรรัตน์ แสงอรุณครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
12983902ชุมพลบุรี 3ชุมชนบ้านซาดนางอัญรินทร์ คงพัฒน์วัชรพรครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
12993903ชุมพลบุรี 3ชุมชนบ้านซาดนายอัมพร ทองสุขครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13003904ชุมพลบุรี 3บ้านกะทะนางเกษมณี พลรัตน์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13013905ชุมพลบุรี 3บ้านกะทะนายประเสริฐ แก่นพรหมครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13023906ชุมพลบุรี 3บ้านกะทะนางวาสนา มะลิลาครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13033907ชุมพลบุรี 3บ้านกะทะนายสุพจน์ เปล่งฉวีครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13043908ชุมพลบุรี 3บ้านกะทะนางเสาวภา กฐินเทศครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13053909ชุมพลบุรี 3บ้านกะทะนายอรรถชัย ใยโพธิ์เจ้าหน้าที่ธุรการ1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13063910ชุมพลบุรี 3บ้านกะทะนางอวยพร ถามูลเลศครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13073911ชุมพลบุรี 3บ้านขี้เหล็กโนนจานนางขนิษฐา แก้วขวัญครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13083912ชุมพลบุรี 3บ้านขี้เหล็กโนนจานนางสาวจีรนุช ทรัพย์มากครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13093913ชุมพลบุรี 3บ้านขี้เหล็กโนนจานนายชัยพัฒน์ อุทาโยครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13103914ชุมพลบุรี 3บ้านขี้เหล็กโนนจานนางณัจฉรียา อุทาโยครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13113915ชุมพลบุรี 3บ้านขี้เหล็กโนนจานนางประสพสุข เถลิงรัมย์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13123916ชุมพลบุรี 3บ้านขี้เหล็กโนนจานนางสาวปัทมา แก้วฉลาดครู (อัตราจ้าง)1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13133917ชุมพลบุรี 3บ้านขี้เหล็กโนนจานนายศิโรดม จักรคำครูผู้ช่วย1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13143918ชุมพลบุรี 3บ้านขี้เหล็กโนนจานนางสาวสุรีพร ธรรมนุชครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13153919ชุมพลบุรี 3บ้านขี้เหล็กโนนจานนายอำนาจ บุญล้อมครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13163920ชุมพลบุรี 3บ้านงิ้วนางสาวน้ำค้าง วรรณคำครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13173921ชุมพลบุรี 3บ้านงิ้วนางรัตติกาล แก้วขวัญข้าครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13183922ชุมพลบุรี 3บ้านตั้งใจนางทวีรัตน์ สีฟ้าครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13193923ชุมพลบุรี 3บ้านตั้งใจนางนิตยา ไตรศรีครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13203924ชุมพลบุรี 3บ้านตั้งใจนางพรรณภสสร บุญปกครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13213925ชุมพลบุรี 3บ้านตั้งใจนางภัทราพร กุลไชยครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13223926ชุมพลบุรี 3บ้านตั้งใจนายอุดมพร ไตรศรีครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13233927ชุมพลบุรี 3บ้านโนนสังนายวีระชัย ปุริโสครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13243928ชุมพลบุรี 3บ้านโนนสังนายศักดิ์ดา พรมราชเจ้าหน้าที่ธุรการ1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13253929ชุมพลบุรี 3บ้านโนนสังนายสัมฤทธิ์ หนองเหล็กครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13263930ชุมพลบุรี 3บ้านโนนสังนางสุมาลี อรุณถินครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13273931ชุมพลบุรี 3บ้านบุตาโสมนางสาวกาญจนา ลาดโสมเจ้าหน้าที่ธุรการ1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13283932ชุมพลบุรี 3บ้านบุตาโสมนางชลธิชา ชัญถาวรครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13293933ชุมพลบุรี 3บ้านบุตาโสมนายชัยพจน์ นามภักดิ์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13303934ชุมพลบุรี 3บ้านบุตาโสมนางสะอาด นามภักดิ์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13313935ชุมพลบุรี 3บ้านโพธิ์ห้วยนางกุลยา ลอดสุโขครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13323936ชุมพลบุรี 3บ้านโพธิ์ห้วยนางจำปา กินไธสงครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13333937ชุมพลบุรี 3บ้านโพธิ์ห้วยนางณัฐฎาภรณ์ นาคศรีครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13343938ชุมพลบุรี 3บ้านโพธิ์ห้วยนายพีระศักดิ์ เป็นพุ่มพวงครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13353939ชุมพลบุรี 3บ้านโพธิ์ห้วยนางลำพร เวชไธสงครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13363940ชุมพลบุรี 3บ้านโพธิ์ห้วยนางสมคิด สุดสังข์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13373941ชุมพลบุรี 3บ้านโพธิ์ห้วยนางสมจิต ยี่รัมย์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13383942ชุมพลบุรี 3บ้านโพธิ์ห้วยนายสุทธิเดช ชูเกตครูผู้ช่วย1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13393943ชุมพลบุรี 3บ้านโพธิ์ห้วยนายสุพรรณ ปิดจะยังครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13403944ชุมพลบุรี 3บ้านโพธิ์ห้วยนายสุรศักดิ์ แอ้นไธสงครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13413945ชุมพลบุรี 3บ้านโพธิ์ห้วยนางสาวอารัตน์ดา ทิพย์โสดาครูผู้ช่วย1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13423946ชุมพลบุรี 3บ้านโพธิ์ิ์ห้วยนางจุฑาทิพย์ แพงมาพนักงานราชการ1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13433947ชุมพลบุรี 3บ้านโพธิ์ิ์ห้วยนางสาวณวาทินี ม่วงมนตรีพนักงานราชการ1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13443948ชุมพลบุรี 3บ้านโพธิ์ิ์ห้วยนายมานพ ลาเทศครูผู้ทรงคุณค่า1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13453949ชุมพลบุรี 3บ้านโพธิ์ิ์ห้วยนางสาวศิรินภา อุตราศรีพนักงานราชการ1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13463950ชุมพลบุรี 3บ้านโพธิ์ิ์ห้วยนางสุภาพ หนองเหล็กพนักงานราชการ1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13473951ชุมพลบุรี 3บ้านม่วงน้อยนางสาวเพ็ญนภา สินนอกครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13483952ชุมพลบุรี 3บ้านม่วงน้อยนางสาวรัชณีกร ราชาภักดีครูผู้ช่วย1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13493953ชุมพลบุรี 3บ้านม่วงน้อยนางสาววรรณพร บุญจันทร์ครูผู้ช่วย1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13503954ชุมพลบุรี 3บ้านเมืองไผ่กระท่มนายนิมิตร กงวงษ์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13513955ชุมพลบุรี 3บ้านเมืองไผ่กระท่มนางหยาดน้ำฝน ทองคำสารครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13523956ชุมพลบุรี 3บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)นายโกสนธ์ ผลมีศักดิ์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13533957ชุมพลบุรี 3บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)นางสาวคันธิมา มะลิลาครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13543958ชุมพลบุรี 3บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)นางชนาธินาถ มางามครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13553959ชุมพลบุรี 3บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ว่าที่ ร.ต.หญิงชมภู่ พรหนองแสนครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13563960ชุมพลบุรี 3บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)นายทองแดง ฉวีวงศ์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13573961ชุมพลบุรี 3บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)นางประดับ ยอดดีครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13583962ชุมพลบุรี 3บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)นายไพรวัลย์ สงวนแก้วครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13593963ชุมพลบุรี 3บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)นางสาวยุภา หลุมทองครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13603964ชุมพลบุรี 3บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)นางรัชจนา ดาทองครูผู้ช่วย1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13613965ชุมพลบุรี 3บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)นางวาสนา ฤทธิรณครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13623966ชุมพลบุรี 3บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)นายวิทยา ฤทธิรณครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13633967ชุมพลบุรี 3บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)นางสาวศศิวิมล หอมไกลครูผู้ช่วย1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13643968ชุมพลบุรี 3บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)นางศุภกาญจน์ สังข์ชัยครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13653969ชุมพลบุรี 3บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)นายสมจิน สังข์ชัยครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13663970ชุมพลบุรี 3บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)นายสมภพ จินดาศรีครูผู้ช่วย1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13673971ชุมพลบุรี 3บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)นางสลักจิต สงวนแก้วครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13683972ชุมพลบุรี 3บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)นายเสนอ ยอดดีครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13693973ชุมพลบุรี 3บ้านยางบ่ออีนางกนกวรรณ จันทมาครู (อัตราจ้าง)1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13703974ชุมพลบุรี 3บ้านยางบ่ออีนายเกียรติพงษ์ เพชรขาวครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13713975ชุมพลบุรี 3บ้านยางบ่ออีนางทิพยา ปรินทองครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13723976ชุมพลบุรี 3บ้านยางบ่ออีนายบุญคง อุไรรัมย์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13733977ชุมพลบุรี 3บ้านยางบ่ออีนางเปีย เศษไธสงค์เจ้าหน้าที่ธุรการ1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13743978ชุมพลบุรี 3บ้านยางบ่ออีนางพัชราพร ดอนเหนือครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13753979ชุมพลบุรี 3บ้านยางบ่ออีนางเพ็ญนภา ตรีวิเศษครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13763980ชุมพลบุรี 3บ้านยางบ่ออีนางสาวสุธรรม ตรีวิเศษครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13773981ชุมพลบุรี 3บ้านยางบ่ออีนายอดินันท์ กระจ่างจิตรครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13783982ชุมพลบุรี 3บ้านสายสนองนายเจษฎา บุญธรรมครูผู้ช่วย1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13793983ชุมพลบุรี 3บ้านแสนสุขนางจารุณี แก้วปุมครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13803984ชุมพลบุรี 3บ้านแสนสุขนางพรพิมล บำรุงครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13813985ชุมพลบุรี 3บ้านแสนสุขนางพิชยภา พลภูเมืองครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13823986ชุมพลบุรี 3บ้านแสนสุขนายสุรจิต บำรุงครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13833987ชุมพลบุรี 3บ้านอ้อตลิ่งชันนายคุณากร วังภูงาครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13843988ชุมพลบุรี 3บ้านอ้อตลิ่งชันนางถนิมรักษ์ วังภูงาครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13853989ชุมพลบุรี 3บ้านอ้อตลิ่งชันนายทรงศักดิ์ ศิลป์ศิริวานิชย์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13863990ชุมพลบุรี 3บ้านอ้อตลิ่งชันนางสาวธีรรัตน์ พลกะสินธุ์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13873991ชุมพลบุรี 3บ้านอ้อตลิ่งชันนางนารีรัตน์ ศิลป์ศิริวานิชย์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13883992ชุมพลบุรี 3บ้านอ้อตลิ่งชันนางนิ่ม ศรีละอองครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13893993ชุมพลบุรี 3บ้านอ้อตลิ่งชันนางประหยัด พวงศรีครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13903994ชุมพลบุรี 3บ้านอ้อตลิ่งชันนางสาวปางณภา ทูลมาลาครูผู้ช่วย1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13913995ชุมพลบุรี 3บ้านอ้อตลิ่งชันนางสาวพวงเพ็ชร สายจีนครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13923996ชุมพลบุรี 3บ้านอ้อตลิ่งชันนายเพชร ไทยโสภาครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13933997ชุมพลบุรี 3บ้านอ้อตลิ่งชันนางสาวรติรส ศิลป์ศิริวานิชย์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13943998ชุมพลบุรี 3บ้านอ้อตลิ่งชันนายวรวัฒน์ มะลิลาครูผู้ช่วย1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13953999ชุมพลบุรี 3บ้านอ้อตลิ่งชันนางสาววรัญญา แก้วกัลยาครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13964000ชุมพลบุรี 3บ้านอ้อตลิ่งชันนางอมรรัตน์ เพียรชอบเจ้าหน้าที่ธุรการ1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13974001ชุมพลบุรี 3บ้านอ้้อตลิ่งชันนางสุภา โพธิ์แก้วครู (อัตราจ้าง)1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13984002ชุมพลบุรี 3สระขุดดงสำราญวิทยานายเกียงพายุ ภูมิเขตครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
13994003ชุมพลบุรี 3สระขุดดงสำราญวิทยานางสาวชุติกาญจน์ จำปาทองครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
14004004ชุมพลบุรี 3สระขุดดงสำราญวิทยานางสาวชุติพร วังภูงาบุคคลากรวิทย์-คณิต1นายนคร พรหนองแสง >> 1
14014005ชุมพลบุรี 3สระขุดดงสำราญวิทยานางณัฐกาญจน์ เจนไชยครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
14024006ชุมพลบุรี 3สระขุดดงสำราญวิทยานางสาวณัฐริกา พรหมเล็กครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
14034007ชุมพลบุรี 3สระขุดดงสำราญวิทยานายทวิทย์ ประริเตสังข์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
14044008ชุมพลบุรี 3สระขุดดงสำราญวิทยานางนิรภัย ศรีเจริญครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
14054009ชุมพลบุรี 3สระขุดดงสำราญวิทยานายบุญศรี สวนเกตุครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
14064010ชุมพลบุรี 3สระขุดดงสำราญวิทยานายพงษ์พิทักษ์ จิตกล้าครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
14074011ชุมพลบุรี 3สระขุดดงสำราญวิทยานางลำพูน ประริเตสังข์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
14084012ชุมพลบุรี 3สระขุดดงสำราญวิทยานางวิกานดา พรหมสุรินทร์พนักงานราชการ1นายนคร พรหนองแสง >> 1
14094013ชุมพลบุรี 3สระขุดดงสำราญวิทยานายสายัณห์ ศรีกุฏครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
14104014ชุมพลบุรี 3สระขุดดงสำราญวิทยานางสาวอภิรดี พลล้ำครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
14114015ชุมพลบุรี 3สระขุดดงสำราญวิทยานายอวยชัย เจนไชยครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
14124016ชุมพลบุรี 3สามัคคีศึกษานายพรเลิศ ซื่อสัตย์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
14134017ชุมพลบุรี 3สามัคคีศึกษานางมยุรี บุญเริ่มครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
14144018ชุมพลบุรี 3สามัคคีศึกษานายศุภชัย ไค่นุ่นโพธิ์ครู1นายนคร พรหนองแสง >> 1
14154019ท่าตูม 2บ้านสาโรช?นางจิรภา สร้างการนอกครู?พี่เลี้ยง?1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
14164020ท่าตูม 1ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)นางฐิติมา แข่งขันครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14174021ท่าตูม 1ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)นางสาวดวงเนตร ปานเพ็ชรครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14184022ท่าตูม 1ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)นายธีรวัฒน์ ยอดสุรินทร์ครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14194023ท่าตูม 1ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)นางนวมน มีโชคครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14204024ท่าตูม 1ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)นางนิศารัตน์ ศาลางามครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14214025ท่าตูม 1ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)นางบุญณดา สุกใสครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14224026ท่าตูม 1ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)นางละมัย อินทนิลครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14234027ท่าตูม 1ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)นางสาววนิดา แก้วโพนงามครูผู้ช่วย1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14244028ท่าตูม 1ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)นายวรวิทย์ อรัญศรีครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14254029ท่าตูม 1ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)นางสาวสงกรานต์ พรไชยาครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14264030ท่าตูม 1ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)นายสมพร สวัสดีครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14274031ท่าตูม 1ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)นางสุภาณี บรรจบพุทซาครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14284032ท่าตูม 1ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)นางสาวสุราวัณ จันทองครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14294033ท่าตูม 1ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)นางสุวรรณรัตน์ ปินะถาครูผู้ช่วย1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14304034ท่าตูม 1ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)นายเสถียร ศักศรีครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14314035ท่าตูม 1ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)นายโสภณ พิมพ์สังกุลครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14324036ท่าตูม 1ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)นางสาวอัมพร แป้นโสมครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14334037ท่าตูม 1ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)นางอาภาวี บินรัมย์ครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14344038ท่าตูม 1บ้านไกลเสนียดนางกมลวรรณ แป้นโสมครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14354039ท่าตูม 1บ้านไกลเสนียดนางจันทร์จิรา สาแก้วครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14364040ท่าตูม 1บ้านไกลเสนียดนายทวีศักดิ์ บุญมีครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14374041ท่าตูม 1บ้านไกลเสนียดนางทับทิม เสริมจันทร์ครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14384042ท่าตูม 1บ้านไกลเสนียดนางนงศรี ทองมากครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14394043ท่าตูม 1บ้านไกลเสนียดนางนิตยา สาพันธ์ครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14404044ท่าตูม 1บ้านไกลเสนียดนางพรพินันท์ โคตรพันธ์ครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14414045ท่าตูม 1บ้านไกลเสนียดนางภคพร ร่วมทวีครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14424046ท่าตูม 1บ้านไกลเสนียดนางสาวศรีประไพ ศรีเลิศครูผู้ช่วย1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14434047ท่าตูม 1บ้านไกลเสนียดนางสาวศิริรัตน์ สง่างามครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14444048ท่าตูม 1บ้านไกลเสนียดนางสายฝน เพิ่มผลครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14454049ท่าตูม 1บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)นายเขตรัฐ ชูเชิดครู3นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 3
14464050ท่าตูม 1บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)นางสาวดรุณี ปินะเลครูผู้ช่วย3นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 3
14474051ท่าตูม 1บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)นางดวงสุดา พรหมบุตรครู3นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 3
14484052ท่าตูม 1บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)นางทองคำ ชมวิจิตรครู3นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 3
14494053ท่าตูม 1บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)นางสาวผกากานต์ บุญยอมครู3นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 3
14504054ท่าตูม 1บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)นางพวงพรรณ์ ระเริงรัมย์ครู3นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 3
14514055ท่าตูม 1บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)นางศศิธร อยู่เย็นครู3นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 3
14524056ท่าตูม 1บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)นางสิริอร ทรงพระครู3นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 3
14534057ท่าตูม 1บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)นางสุกัญญา คงอ่อนครู3นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 3
14544058ท่าตูม 1บ้านบัลลังก์พงสวายนางนงพงา แจ่มจรัสกิจทวีครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14554059ท่าตูม 1บ้านบัลลังก์พงสวายนางสาวยาใจ มาลีหวลครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14564060ท่าตูม 1บ้านบัลลังก์พงสวายนางสาคร นาคกระแสร์ครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14574061ท่าตูม 1บ้านปราสาทนางไกรทอง สมรูปครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14584062ท่าตูม 1บ้านปราสาทนางจีรวรรณ สนวิจิตรครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14594063ท่าตูม 1บ้านปราสาทนางสาวทิพวรรณ รสหอมครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14604064ท่าตูม 1บ้านปราสาทนายพีรพงศ์ พรหมบุตรครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14614065ท่าตูม 1บ้านโพนงอยนายวรดิษฐ โพธิ์ทองครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14624066ท่าตูม 1บ้านโพนงอยนางสะอาด โพธิ์ทองครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14634067ท่าตูม 1บ้านโพนทานางกาญจนา พาเจริญครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14644068ท่าตูม 1บ้านโพนทานายบุญเรือง พาเจริญครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14654069ท่าตูม 1บ้านม่วงมูลนางกรรณิการ์ ทำดีกุลครู3นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 3
14664070ท่าตูม 1บ้านม่วงมูลนางจันที กุลพิลาครู3นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 3
14674071ท่าตูม 1บ้านม่วงมูลนางสาวทองล้วน ช่างหม้อครู3นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 3
14684072ท่าตูม 1บ้านม่วงมูลนายสุทิน สอนสุระครู3นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 3
14694073ท่าตูม 1บ้านลุงปุงนางสาวกนกวรรณ ศรีวิสุทธิ์ครูผู้ช่วย3นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 3
14704074ท่าตูม 1บ้านลุงปุงนายกิติศักดิ์ ชนะมุยาครู2นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 2
14714075ท่าตูม 1บ้านลุงปุงนายทิวากร พรหมบุตรครู2นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 2
14724076ท่าตูม 1บ้านลุงปุงนางสาวนิตยา แซ่เตียวครู3นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 3
14734077ท่าตูม 1บ้านลุงปุงนางสาวนิภาภรณ์ อันมัยครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14744078ท่าตูม 1บ้านลุงปุงนางบัวสัน แก้วหนองฮีครู3นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 3
14754079ท่าตูม 1บ้านลุงปุงนางสาวปรียรัตน์ สงครามครู3นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 3
14764080ท่าตูม 1บ้านลุงปุงนางพรศรี สิงห์สวัสดิ์ครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14774081ท่าตูม 1บ้านลุงปุงนางสาวมาลัยรัตน์ เพ็งประสิทธิพงศ์ครูผู้ช่วย2นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 2
14784082ท่าตูม 1บ้านลุงปุงนางสาวรุ่งทิวา ร่วมจิตรครูผู้ช่วย3นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 3
14794083ท่าตูม 1บ้านลุงปุงนางโรมใจ กระแสโทครู3นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 3
14804084ท่าตูม 1บ้านลุงปุงนายวรวุธ จงใจงามครู2นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 2
14814085ท่าตูม 1บ้านลุงปุงนางสาวศิริรัตน์ ผิวเหลืองครู3นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 3
14824086ท่าตูม 1บ้านลุงปุงนางศิริลักษณ์ สิมมาครู2นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 2
14834087ท่าตูม 1บ้านลุงปุงนายสำเริง มั่นยืนครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14844088ท่าตูม 1บ้านลุงปุงนางสาวสุนารี งามชื่นครู2นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 2
14854089ท่าตูม 1บ้านลุงปุงนางสุพรรณี สาแก้วครู2นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 2
14864090ท่าตูม 1บ้านลุงปุงนายอมรเวช คงทรัพย์ครู2นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 2
14874102ท่าตูม 1บ้านลุงปุงนางธาลินี คงทรัพย์ครู3นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 3
14884091ท่าตูม 1บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85นางชลิตา วิเศษครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14894092ท่าตูม 1บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85นางชวนพิศ เพ็งประสิทธิพงศ์ครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14904093ท่าตูม 1บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85นายชาญณรงค์ จันทร์แดงครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14914094ท่าตูม 1บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85นายทัศนา ฉิมพลีครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14924095ท่าตูม 1บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85นางนงลักษณ์ เพ็งประสิทธิพงศ์ครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14934096ท่าตูม 1บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85นางสาววราภรณ์ ปิดตาโสครูผู้ช่วย1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14944097ท่าตูม 1บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85นายสุพิศ เพ็งประสิทธิพงศ์ครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14954098ท่าตูม 1บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85นายอนันตชัย คุณนามครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14964099ท่าตูม 1บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85นางอมรศรี ดีพร้อมครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14974100ท่าตูม 1บ้านหมากมี่นายชาลี ชัยนิคมครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14984101ท่าตูม 1บ้านหมากมี่นายธวัช นาคกระแสร์ครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
14994103ท่าตูม 1บ้านหมากมี่นางสาวนันธิดา พลายงามพนักงานราชการ1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
15004104ท่าตูม 1บ้านหมากมี่นางบุญครอง โสสิงห์ครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
15014105ท่าตูม 1บ้านหมากมี่นางประภา ละเมียดดีครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
15024106ท่าตูม 1บ้านหมากมี่นางวราวัลย์ คำดีครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
15034107ท่าตูม 1บ้านหมากมี่นางสาววิสา พรหมบุตรครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
15044108ท่าตูม 1บ้านหมากมี่นายวีระศักดิ์ บุญมีครู (อัตราจ้าง)1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
15054109ท่าตูม 1บ้านหมากมี่นายสัมฤทธิ์ เพ็งประสิทธิพงศ์ครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
15064110ท่าตูม 1บ้านหมากมี่นางสุพรรณี ชัยนิคมครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
15074111ท่าตูม 1บ้านหมากมี่นายสุรสิทธิ์ แก้วอินทร์ครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
15084112ท่าตูม 1บ้านหมากมี่นายอธิปก บุญปกครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
15094113ท่าตูม 1บ้านหมากมี่นายอนันตศักดิ์ จงใจรักษ์ครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
15104114ท่าตูม 1วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)นายธนวัฒน์ แจ่มจรัสกิจทวีครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
15114115ท่าตูม 1วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)นางพิรชญา จงใจรักษ์ครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
15124116ท่าตูม 1วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)นางเพ็ญศรี สืบมีครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
15134117ท่าตูม 1วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)นางภัทรภร พันธ์แตงครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
15144118ท่าตูม 1วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)นางละอองทิพย์ สุวงศ์พนักงานราชการ1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
15154119ท่าตูม 1วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)นายศุภกร เข็มทองครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
15164120ท่าตูม 1วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)นางสมจิตร มาลีหวลครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
15174121ท่าตูม 1วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)นางสุรณีพร จงใจรักษ์ครู1นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล >> 1
15184122ท่าตูม 2บ้านกุดมะโนนางทองพูน สิงห์แปพนักงานราชการ1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15194123ท่าตูม 2บ้านกุดมะโนนายเลียบ จำปายงค์ครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15204124ท่าตูม 2บ้านกุดมะโนนางสาวสิรินุช ศิลางัดครู (อัตราจ้าง)1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15214125ท่าตูม 2บ้านกุดมะโนนายโสภณ บุญล้อมครูทรงคุณค่า1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15224126ท่าตูม 2บ้านขี้เหล็กนายกองพันธ์ โกตาลครูผู้ช่วย1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15234127ท่าตูม 2บ้านขี้เหล็กนางนภกมลวรรษ์ ศรชัยเลิศสกุครูพิเศษ1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15244128ท่าตูม 2บ้านขี้เหล็กนางบุญร่วม พลสระคูครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15254129ท่าตูม 2บ้านขี้เหล็กส.อ.วีรเกียรติ ศรชัยเลิศสกุลครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15264130ท่าตูม 2บ้านขี้เหล็กนางสาวสุภาวดี พิศเพ็งครูพิเศษ1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15274131ท่าตูม 2บ้านขี้เหล็กนายอรรถพล สุขประสานครูผู้ช่วย1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15284132ท่าตูม 2บ้านขี้เหล็กนายอานนท์ ยุดรัมย์ครูพิเศษ1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15294133ท่าตูม 2บ้านชายทุ่งนางสาวกนกวรรณ ศรีขาวครู (อัตราจ้าง)1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15304134ท่าตูม 2บ้านชายทุ่งนางกรรณิการ์ มาลีหวลครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15314135ท่าตูม 2บ้านชายทุ่งนายฉลอง คุมโสระครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15324136ท่าตูม 2บ้านชายทุ่งนายนัฏฐกิตต์ ศักศรีครูพิเศษ1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15334137ท่าตูม 2บ้านชายทุ่งนางพร้อมทรัพย์ ศักศรีครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15344138ท่าตูม 2บ้านชายทุ่งนางมาลีรัตน์ แก้วเกิดครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15354139ท่าตูม 2บ้านชายทุ่งนายวโรดม ศักศรีครูพิเศษ1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15364140ท่าตูม 2บ้านชายทุ่งนางศศิวรรณ แก้วเกิดครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15374141ท่าตูม 2บ้านชายทุ่งนายสำรวญ นากกระแสครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15384142ท่าตูม 2บ้านตานบนายธนภัทร ปานทองครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15394143ท่าตูม 2บ้านตานบนางพัสณี พุฒภูงาครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15404144ท่าตูม 2บ้านตานบนางสาวแพรวนภา อังสนุครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15414145ท่าตูม 2บ้านตานบนางสาวศิรินธร สิมมาครูผู้ช่วย1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15424146ท่าตูม 2บ้านตานบนายสุระชัย อันมัยครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15434147ท่าตูม 2บ้านตาฮะนางสาวพรพจนาถ สวยรูปครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15444148ท่าตูม 2บ้านตาฮะนายภาคภูมิ สันทองครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15454149ท่าตูม 2บ้านตาฮะนางสาวระพีพรรณ สระแก้วครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15464150ท่าตูม 2บ้านตาฮะนายวัฒนา มาลีหวลครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15474151ท่าตูม 2บ้านตาฮะนางวิภาวัลย์ ผิวเหลืองครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15484152ท่าตูม 2บ้านน้ำอ้อมนางสาวกัญญาภัทร ทันแก้วครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15494153ท่าตูม 2บ้านน้ำอ้อมนายชัยณรงค์ วงค์วาทครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15504154ท่าตูม 2บ้านน้ำอ้อมนางนิภา ศรีเที่ยงครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15514155ท่าตูม 2บ้านน้ำอ้อมนางสาววิภานันท์ ชินวงค์ครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15524156ท่าตูม 2บ้านโนนระเวียงนางสาวเจนจิตย์ แข่งขันครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15534157ท่าตูม 2บ้านโนนระเวียงนางทัศลียา สุนทรภักดีครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15544158ท่าตูม 2บ้านโนนระเวียงนางพเยาว์ แข่งขันครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15554159ท่าตูม 2บ้านโนนระเวียงนางสุปวีณ์ แหลมทองครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15564160ท่าตูม 2บ้านปอหมันกรกมลวรรณ อินทร์งามครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15574161ท่าตูม 2บ้านปอหมันนายกฤษฎา จันแดงครูผู้ช่วย1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15584162ท่าตูม 2บ้านปอหมันนางจารุนัย อินทร์สอนครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15594163ท่าตูม 2บ้านปอหมันนางสาวจิรารักษ์ บุญอรัญครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15604164ท่าตูม 2บ้านปอหมันนางสาวนาตยา นาคแสงครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15614165ท่าตูม 2บ้านปอหมันนางสาวน้ำฝน สิทธิศรีครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15624166ท่าตูม 2บ้านปอหมันนายบุญเทอด หงษ์โสดาครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15634167ท่าตูม 2บ้านปอหมันนางพัชรี จันทร์ทองครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15644168ท่าตูม 2บ้านปอหมันนางภัทราภรณ์ พรหมบุตรครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15654169ท่าตูม 2บ้านปอหมันนายรังสิต โพธิ์ศรีครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15664170ท่าตูม 2บ้านปอหมันนางสาวรัตนากร แซ่บ่วงครูผู้ช่วย1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15674171ท่าตูม 2บ้านปอหมันนางลำดวน กองทองครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15684172ท่าตูม 2บ้านปอหมันนางสาววิลาวรรณ์ กะการดีครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15694173ท่าตูม 2บ้านปอหมันนางอรไท พื้นบนครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15704174ท่าตูม 2บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)นางแก้วใจ วงศ์ฉลาดครู3นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 3
15714175ท่าตูม 2บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)นายธนชัย สร้างการนอกครู2นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 2
15724176ท่าตูม 2บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)นางนิศาชล ศิลาเณรครู2นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 2
15734177ท่าตูม 2บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)นางสาวนิสารัตน์ เศรษฐทัตต์ครูผู้ช่วย2นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 2
15744178ท่าตูม 2บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)นางปิยะภา โสรถาวรครู2นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 2
15754179ท่าตูม 2บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)นางเพชรรัตน์ สินค้าครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15764180ท่าตูม 2บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)นางภัทรีญา รู้จักวงศ์พนักงานราชการ1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15774181ท่าตูม 2บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)นางสาวมัลลิกา สมรููปครูพี่เลี้ยง1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15784182ท่าตูม 2บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)นายวิศวนาถ ชุมสุุขครูวิกฤต2นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 2
15794183ท่าตูม 2บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)นางศิรินภา ทองเงินครู2นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 2
15804184ท่าตูม 2บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)นางศิริวรรณ ชุมสุขครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15814185ท่าตูม 2บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)นางศุภาพิชญ์ โพธิ์หมุดครู2นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 2
15824186ท่าตูม 2บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)นายเอกราช กระจายศรีพนักงานราชการ2นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 2
15834187ท่าตูม 2บ้านโพนขวาวนายกิตติพันธ์ ทองศรีพนักงานราชการ1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15844188ท่าตูม 2บ้านโพนขวาวนางถนอมทรัพย์ จิตหาญครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15854189ท่าตูม 2บ้านโพนขวาวนางนฤมล พิงปิยกุลครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15864190ท่าตูม 2บ้านโพนขวาวนางประยงค์ แก้วใสครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15874191ท่าตูม 2บ้านโพนขวาวนางรฐา สุขสมานครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15884192ท่าตูม 2บ้านโพนครกนางคชาภรณ์ มาลีหวลครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15894193ท่าตูม 2บ้านโพนครกนางสาวทรงลักษณ์ เจริญบุญครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15904194ท่าตูม 2บ้านโพนครกนางบุญกอง เทียนคำครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15914195ท่าตูม 2บ้านโพนครกนายปิติภาคย์ สุดหล้าครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15924196ท่าตูม 2บ้านโพนครกนายไพรัช มีพันธ์ครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15934197ท่าตูม 2บ้านโพนครกนางสาวรุ่งนภา แก้ววันครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15944198ท่าตูม 2บ้านโพนครกนายวัชรพงษ์ สันโดษครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15954199ท่าตูม 2บ้านโพนครกนายสมเกียรติ์ บุญล้อมครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15964200ท่าตูม 2บ้านโพนครกนายสมชาย แป้นจันทร์ครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15974201ท่าตูม 2บ้านโพนครกนายสมนึก ผงทวีครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15984202ท่าตูม 2บ้านโพนครกนายสมปอง อินทร์งามครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
15994203ท่าตูม 2บ้านโพนครกนางสายยวน สินค้าครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16004204ท่าตูม 2บ้านโพนครกนางสุธัญรัตน์ อิฐรัตน์ครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16014205ท่าตูม 2บ้านโพนครกนางสาวสุมาภรณ์ เกษแก้วครูผู้ช่วย1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16024206ท่าตูม 2บ้านโพนครกส.ต.ท.หญิงอรทัย พัฒน์ธีรสิริครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16034207ท่าตูม 2บ้านโพนครกนางอารี ชื่นสมบัติครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16044208ท่าตูม 2บ้านยางกระจับนางสาวกิรติกาญจน์ สุวรรณพันธ์ครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16054209ท่าตูม 2บ้านยางกระจับนางจรรยาวรรธน์ ปานทองครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16064210ท่าตูม 2บ้านยางกระจับนางจันทร์เพ็ญ ไพรสินธุ์ครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16074211ท่าตูม 2บ้านยางกระจับนางจำเนียร บุญคงครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16084212ท่าตูม 2บ้านยางกระจับนายธวัชชัย ไพรสินธุ์ครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16094213ท่าตูม 2บ้านยางกระจับนายประพจน์ ผกานนท์ครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16104214ท่าตูม 2บ้านยางกระจับนางสาววาสนา บัวเลิศครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16114215ท่าตูม 2บ้านยางกระจับนางศศิวิมล ผกานนท์ครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16124216ท่าตูม 2บ้านยางกระจับนางสุดารา บุญส่งครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16134217ท่าตูม 2บ้านยางกระจับนางสุวรรณี ไพรสินธุ์ครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16144218ท่าตูม 2บ้านสะเอิงนางสาวกัญญาพัชร ถาพรผาดครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16154219ท่าตูม 2บ้านสะเอิงนางสาวจงจิต สาแก้วครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16164220ท่าตูม 2บ้านสะเอิงนางสาวจินตนา อุปแก้วครู (อัตราจ้าง)1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16174221ท่าตูม 2บ้านสะเอิงนางชุติมา สิมมาครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16184222ท่าตูม 2บ้านสะเอิงนายชูวิทย์ นุศิษย์ภาพครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16194223ท่าตูม 2บ้านสะเอิงนางสาวดวงฤมล ตุ้มทองครูพิเศษ1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16204224ท่าตูม 2บ้านสะเอิงนางทิพากร โพยมแจ่มครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16214225ท่าตูม 2บ้านสะเอิงนางสาวนารีนาถ สระแก้้วครูพิเศษ1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16224226ท่าตูม 2บ้านสะเอิงนางเบญจมาภรณ์ บุญล้อมครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16234227ท่าตูม 2บ้านสะเอิงนางสาวเพชรรัตน์ คำเลิศครูธุรการ1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16244228ท่าตูม 2บ้านสะเอิงนางรัศมีแข เกตุวงค์ครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16254229ท่าตูม 2บ้านสะเอิงนางฤทัย บุญเที่ยงครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16264230ท่าตูม 2บ้านสะเอิงนางศิริเพ็ญ อุ่นเรือนครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16274231ท่าตูม 2บ้านสะเอิงนางสาวสุพรรณา เกิดสวัสดิ์ครู (อัตราจ้าง)1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16284232ท่าตูม 2บ้านสะเอิงนางสาวอมรรัตน์ บุญล้อมพนักงานราชการ1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16294233ท่าตูม 2บ้านสะเอิงนางอรชิรา อินทร์งามครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16304234ท่าตูม 2บ้านสะเอิงนางอรวรรณ เสงี่ยมครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16314235ท่าตูม 2บ้านสาโรชนางคนึงนิตย์ สมรูปครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16324236ท่าตูม 2บ้านสาโรชนางประกอบ คงเจริญสุขครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16334237ท่าตูม 2บ้านสาโรชนางศรัญยา ภูลสวัสดิ์ครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16344238ท่าตูม 2บ้านสาโรชนางสาวศิรินภา โพธิ์ทองครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16354239ท่าตูม 2บ้านสำโรงนางสาวขันทอง จิตซื่อครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16364240ท่าตูม 2บ้านสำโรงนางจันทนา ผงทวีครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16374241ท่าตูม 2บ้านสำโรงนางสาวจิราพรรณ ขันขาวครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16384242ท่าตูม 2บ้านสำโรงนายชาตรี เสาโมกครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16394243ท่าตูม 2บ้านสำโรงนายณัฐพงษ์ ศรีฤทธิ์ครู (อัตราจ้าง)1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16404244ท่าตูม 2บ้านสำโรงนางสาวดวงกมล ดวงปฏิครู (อัตราจ้าง)1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16414245ท่าตูม 2บ้านสำโรงนางสาวพัชรี เนินงามครู (อัตราจ้าง)1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16424246ท่าตูม 2บ้านสำโรงนางพิสมัย หินกองครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16434247ท่าตูม 2บ้านสำโรงนางสาวภิรมยา แก้วเกิดครู (อัตราจ้าง)1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16444248ท่าตูม 2บ้านสำโรงนางวิภาวรรณ ไกรสุขครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16454249ท่าตูม 2บ้านสำโรงนางศศิธร นากกระแสร์ครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16464250ท่าตูม 2บ้านสำโรงนางสาวโศจิรัตน์ แก่นแก้วครู (อัตราจ้าง)1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16474251ท่าตูม 2บ้านสำโรงนายสม บุญมาครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16484252ท่าตูม 2บ้านสำโรงนางสมเจต สระแก้วครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16494253ท่าตูม 2บ้านหัวพีนายพิจิตร ลักขษรครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16504254ท่าตูม 2บ้านหัวพีนางสาววราพร กาสิงห์ครูผู้ช่วย1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16514255ท่าตูม 2บ้านหัวพีนายสนอง บุญคงครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16524256ท่าตูม 2บ้านหัวพีนางสุพจน์ ลักขษรครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16534257ท่าตูม 2บ้านเหล่านางจันทร์พร สุขแสงครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16544258ท่าตูม 2บ้านเหล่านางจิราพร ชนะมุยาครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16554259ท่าตูม 2บ้านเหล่านางนภัสกร เจริญไวครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16564260ท่าตูม 2บ้านเหล่านางบัวทอง รัตนเวฬุครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16574261ท่าตูม 2บ้านเหล่านางสุพิต ตลับทองครู1นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ >> 1
16584262ท่าตูม 3ไตรคามสามัคคีนางปฏิมากร ยอแซครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16594263ท่าตูม 3ไตรคามสามัคคีนางภคมณ สุระสุขครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16604264ท่าตูม 3ไตรคามสามัคคีนางรุ่งอรุณ ดีล้อมครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16614265ท่าตูม 3ไตรคามสามัคคีนายวิษกร สุระสุขครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16624266ท่าตูม 3ไตรคามสามัคคีนายวีรพงษ์ ภิรมย์ตระกูลครูผู้ช่วย1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16634267ท่าตูม 3ไตรคามสามัคคีนางสมพวย ใจแก้วครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16644268ท่าตูม 3ไตรคามสามัคคีนายสิทธิพงศ์ เสนาบูรณ์ครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16654269ท่าตูม 3ไตรคามสามัคคีนายสุนันท์ สวยงามครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16664270ท่าตูม 3ไตรคามสามัคคีนายอำนาจ มะลิงามครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16674271ท่าตูม 3บ้านจันทร์งามนางสาวกนกวรรณ อะทะรัมย์ครูผู้ช่วย1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16684272ท่าตูม 3บ้านจันทร์งามนางชาลินี ยืนยงครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16694273ท่าตูม 3บ้านจันทร์งามนางเพ็ญศรี แก้ววันครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16704274ท่าตูม 3บ้านท่าศิลานางดลฤดี อาวอร่ามรัศมิ์ครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16714275ท่าตูม 3บ้านท่าศิลานางทองดี นามสว่างครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16724276ท่าตูม 3บ้านท่าศิลานางนารีรัตน์ สงึมรัมย์ครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16734277ท่าตูม 3บ้านท่าศิลานางนิตยา สุขชีพครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16744278ท่าตูม 3บ้านท่าศิลานางบุปผา บุญมีครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16754279ท่าตูม 3บ้านท่าศิลานางพรรณประภา สิมมาครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16764280ท่าตูม 3บ้านท่าศิลานางสาวมยุรี เสอุดมครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16774281ท่าตูม 3บ้านท่าศิลานางสาวมัลลวีร์ ดอกแก้วครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16784282ท่าตูม 3บ้านท่าศิลานางวิภาพร จันดารักษ์ครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16794283ท่าตูม 3บ้านท่าศิลานายวีรวัฒน์ บุญมีครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16804284ท่าตูม 3บ้านท่าศิลานายศิโรตม์ อาวอร่ามรัศมิ์ครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16814285ท่าตูม 3บ้านท่าศิลานางสาวสิริลักษณ์ ใจกล้าครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16824286ท่าตูม 3บ้านท่าศิลานางสุธิสา สารสุขครู1นายประสิทธิ์ สุขชีพ >> 1
16834287ท่าตูม 3บ้านท่าศิลานายอัมรินทร์ ชมพูครูผู้ช่วย1นา