ที่ โรงเรียน เครือข่ายโรงเรียน ชื่อ นามสกุล ผู้รับ ตำแหน่ง # >> เลือก
5569บ้านกระเบื้องใหญ่ชุมพลบุรี 1นางปารถนา ซื่อสัตย์ครู1 >> 1
5570บ้านขุนหาญชุมพลบุรี 1นางบูชา พื้นสอาดครู1 >> 1
5571บ้านโคกสูงชุมพลบุรี 1นางสาวทิพย์สุคนธ์ จันทร์จ่ายครู1 >> 1
5572บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรี 1นางสาวลำปาง ผาสุกครูู1 >> 1
5573บ้านตึกชุมชุมพลบุรี 1นางจริยา แสนดีพนักงานราชการ1 >> 1
5574บ้านตึกชุมชุมพลบุรี 1นางอมรรัตน์ โสมสุขพนักงานราชการ1 >> 1
5575บ้านเบงท่าลาดชุมพลบุรี 1นางจันจิรา นาคเสวกครู1 >> 1
5576บ้านยางชุมชุมพลบุรี 1นางสาวสุนิษา ศรีสุขครู1 >> 1
5738บ้านยางชุมชุมพลบุรี 1นางสาวปราณี ฝ่ายเทศครู1 >> 1
5752บ้านระหารชุมพลบุรี 1นางเนตรนภา พาลาดครู1 >> 1
5577บ้านศรีณรงค์ชุมพลบุรี 1นางกฤษณ์สิรี ไชยรินทร์ครู1 >> 1
5578บ้านสำโรงชุมพลบุรี 1นางสาวกนกพร ทัพแสงครู1 >> 1
5579บ้านหนองพิมานชุมพลบุรี 1นางอุไรวรรณ ประเสริฐครู1 >> 1
5580บ้านหัวนาคำชุมพลบุรี 1นางหนูเล็ก ตะกูลรัมย์ครู1 >> 1
5581สนวนโคกเม็กชุมพลบุรี 1นางสาวนภาพร ศรีจันทราครูพี่เลี้ยง1 >> 1
5582อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรี 1นางสาวสายฝน นามพรมครูผู้ช่วย1 >> 1
5583บ้านกระเบื้องชุมพลบุรี 2นางศรัญญา ไลไธสงพนักงานราชการ1 >> 1
5584บ้านกระเบื้องชุมพลบุรี 2นางสาวกนกจิรนันท์ วงค์สุรินทร์ครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5585บ้านกระสังชุมพลบุรี 2นางสาวจันจิรา จำปีกางครู2 >> 2
5586บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรี 2นางสาวชิตชนก เหมาะดีครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5587บ้านขวาวโค้งชุมพลบุรี 2นางสาวแพรวพรรณ ร่วมคิดครู2 >> 2
5588บ้านขามโพนทันชุมพลบุรี 2นางสาวอังคณา กว้างขวางครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5589บ้านขุนไชยทองชุมพลบุรี 2นางสาวสมพร นามสว่างครูพี่เลี้ยง1 >> 1
5590บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรี 2นางสาวจันทวรรณ งามสง่าครูผู้ช่วย1 >> 1
5591บ้านดู่นาหนองไผ่ชุมพลบุรี 2นางสาวอรพรรณ ใจใหญ่ครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5592บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรี 2นางศรัญญา เคนโยธาครู1 >> 1
5593บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรี 2นางสาวภัทรวดี ยอดลีครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5594บ้านตลุงโนนกอกชุมพลบุรี 2นางสาวเนตรน้อย ชาญศรีครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5595บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรี 2นางวงเดือน พิมพ์ตะคลองพนักงานราชการ1 >> 1
5596บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรี 2นางสุภาภรณ์ ผิวเหลืองครู1 >> 1
5597บ้านทิพย์นวดชุมพลบุรี 2นางสาวสุนิสา สุขแก้วครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล1 >> 1
5598บ้านโพนม่วงชุมพลบุรี 2นางสาวพรทิพา นามเคนครู1 >> 1
5599บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ชุมพลบุรี 2นางสาวสำลี เครือบุดดีครู?1 >> 1
5600บ้านยางขามเฒ่าชุมพลบุรี 2นางนภาจรี พวงมาลีครู1 >> 1
5601บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรี 2นางนัยนา คำเภาครู1 >> 1
5602บ้านยางบ่อภิรมย์ชุมพลบุรี 2นางวิมลรัตน์ บุญตาครู1 >> 1
5603บ้านหนองเรือชุมพลบุรี 2นางสาวพัชรวลัย ดวงเดชครู1 >> 1
5604บ้านหนองเรือชุมพลบุรี 2นางสาวลัดดาวัลย์ ใจมั่นครูพี่เลี้ยง1 >> 1
5605ชุมชนบ้านซาดชุมพลบุรี 3นางอัญรินทร์ คงพัฒน์วัชรพรครู1 >> 1
5606บ้านกะทะชุมพลบุรี 3นางเสาวภา กฐินเทศครู1 >> 1
5607บ้านขี้เหล็กโนนจานชุมพลบุรี 3นางณัจฉริยา อุทาโยครู1 >> 1
5721บ้านตั้งใจชุมพลบุรี 3นางนิตยา ไตรศรีครู1 >> 1
5751บ้านตั้งใจชุมพลบุรี 3นายอุดมพร ไตรศรีครู1 >> 1
5608บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรี 3นางปนัดดา แอ้นไธสงครูู1 >> 1
5715บ้านโพธิ์ห้วยชุมพลบุรี 3นางณัฐฎาภรณ์ นาคศรีครู1 >> 1
5609บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ชุมพลบุรี 3นางรัชจนา ดาทองครู1 >> 1
5610บ้านแสนสุขชุมพลบุรี 3นางพิชยภา พลภูเมืองครู1 >> 1
5611บ้านแสนสุขชุมพลบุรี 3นางสาวศิริลักษณ์ บุุญครองครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5612บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรี 3นางสาวรติรส ศิลป์ศิริวานิชย์ครู2 >> 2
5613บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรี 3นางนารีรัตน์ ศิลป์ศิริวานิชย์ครู2 >> 2
5753บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรี 3นางนารีรัตน์ ศิลป์ศิริวานิชย์ครู1 >> 1
5754บ้านอ้อตลิ่งชันชุมพลบุรี 3นางสาวรติรส ศิลป์ศิริวานิชย์ครู1 >> 1
5614สระขุดดงสำราญวิทยาชุมพลบุรี 3นางนิรภัย ศรีเจริญครู1 >> 1
5615สามัคคีศึกษาชุมพลบุรี 3นางมยุรี บุญเริ่มครู1 >> 1
5616สามัคคีศึกษาชุมพลบุรี 3นางสาวสุรดา ซื่อสัตย์ครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5617ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูม 1นางสุวรรณรัตน์ ปินะถาครู1 >> 1
5618ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูม 1นางสาววนิดา แก้วโพนงามครูู1 >> 1
5619บ้านไกลเสนียดท่าตูม 1นางสาวศรีประไพ ศรีเลิศครู1 >> 1
5620บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูม 1นางสาวดรุณี ปินะเลครู1 >> 1
5621บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ ๘๕ท่าตูม 1นางบุญเพ็ง ศรีสอาดครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5622บ้านหมากมี่ท่าตูม 1นายชาลี ชัยนิคมครู1 >> 1
5731บ้านลุงปุงท่่าตูม 1นางสาวกนกวรรณ ศรีวิสุทธิ์ครูผู้ช่่วย1 >> 1
5623บ้านขี้เหล็กท่าตูม 2นางสาวสุภาวดี พิศเพ็งครูพี่เลี้ยง1 >> 1
5624บ้านชายทุ่งท่าตูม 2นายฉลอง คุมโสระครู1 >> 1
5736บ้านชายทุ่งท่าตูม 2นางสาวดวงกมล บุญครองครู1 >> 1
5625บ้านตานบท่าตูม 2นางสาวแพรวนภา อังสนุครู1 >> 1
5739บ้านตานบท่าตูม 2นางสาวแพรวนภา อังสนุครูู1 >> 1
5626บ้านตาฮะท่าตูม 2นางสาวระพีพรรณ สระแก้วครู1 >> 1
5627บ้านน้ำอ้อมท่าตูม 2นางสาววิภานันท์ ชินวงค์ครู1 >> 1
5628บ้านปอหมันท่าตูม 2นางสาววิลาวรรณ์ กะการดีครู1 >> 1
5629บ้านโพนครกท่าตูม 2นางสาวทรงลักษณ์ เจริญบุญครู1 >> 1
5630บ้านยางกระจับท่าตูม 2นางสุดารา บุญส่งครูู1 >> 1
5749บ้านยางกระับท่าตูม 2นางสุวรรณี ไพรสินธุ์ครู1 >> 1
5631บ้านสะเอิงท่าตูม 2นางฤทัย บุญเที่ยงครู1 >> 1
5632บ้านสำโรงท่าตูม 2นางศศิธร นากกระแสร์ครู1 >> 1
5633บ้านเหล่าท่าตูม 2นางบัวทอง รัตนเวฬุครู1 >> 1
5634บ้านนานวลท่าตูม 3นางดวงฤทัย แก้วใสครู1 >> 1
5717บ้านนานวลท่าตูม 3นางดวงฤทัย แก้วใสครู1 >> 1
5734บ้านเมืองแกท่าตูม 3นางสาวจีรวรรณ จันทร์กาบครู2 >> 2
5744บ้านเมืองแกท่าตูม 3นางสาวสุภิญญา นครวงษ์ครู1 >> 1
5746บ้านโสมนท่าตูม 3นางสาวอัมรา สิมมาครู1 >> 1
5729บ้านหนองคูน้อยท่าตูม 3นางวราภรณ์ สุขพาสันติครู1 >> 1
5635บ้านหนองตาดท่าตูม 3นางอรพินท์ ชอบธรรมครู1 >> 1
5722บ้านหนองไม้ถี่ท่าตูม 3นางนิภาพร ดลงทองครู1 >> 1
5636บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ ๑๐)ท่าตูม 3นางสาวศิริกัญญา คำผมครู1 >> 1
5732บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ ๑๐)ท่าตูม 3นางสาวกาญจนา กำจรครู1 >> 1
5747บ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วทยาคาร)ท่าตูม 4นางสุพัตรา เชื้ออินทร์ครู1 >> 1
5713บ้านโคกกุงท่าตูม 4นางจันทนา การะเกษครู1 >> 1
5714บ้านตระมูงท่าตูม 4นางเจียมใจ สายกระสุนครู1 >> 1
5719บ้านตระมูงท่าตูม 4นางทองอินทร์ เก่งรัมย์ครู1 >> 1
5750บ้านตระมูงท่าตูม 4นางอันสิมน อุไรครู1 >> 1
5637บ้านตาทิตย์ท่าตูม 4นางสาวสุปราณี จันทร์ล้ำครูผู้ช่วย1 >> 1
5712บ้านโนนโพท่าตูม 4นางเกศินี พุ่มเขียวครู1 >> 1
5718บ้านโนนสูงท่าตูม 4นางดิถีเพ็ญ พลภูเมืองครู1 >> 1
5724บ้านโนนสููงท่าตูม 4นางบรรพตี สืบเทพครู1 >> 1
5638บ้านบอนท่าตูม 4นางอำพัน สุภาพครู1 >> 1
5639บ้านบะท่าตูม 4นางประไพศรี ปานเพ็ชรครู1 >> 1
5741บ้านบัวท่าตูม 4นางสาวภานุชนารถ ทรัพย์มากครู1 >> 1
5640บ้านปรีงท่าตูม 4นางปรียาภรณ์ จำปาทองครูู1 >> 1
5641บ้านปรีงท่าตูม 4นางสาวสุภัทษร คงสุขครู2 >> 2
5723บ้านภูดินท่าตูม 4นางนิสิตา ศาลางามครู1 >> 1
5642บ้านหนองบึงท่าตูม 4นางศิรินทิพย์ สว่างอารมย์ครู1 >> 1
5643บ้านหนองบึงท่าตูม 4นางสาววิชุดา เจริญสุขครูู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5725บ้านหนองอีดำท่าตูม 4นางบุญน้อม ใจกล้าครู1 >> 1
5730บ้านอาคุณท่าตูม 4นางศิริวงศ์ บุญไวครู1 >> 1
5728บ้านลุุงปุงท่าตููม 1นางโรมใจ กระเเสโทครู1 >> 1
5737โนนนารายณ์วิทยาโนนนารายณ์ 1นางสาวนิตยา รุ่งเรืองครู2 >> 2
5644บ้านขี้เหล็กโนนนารายณ์ 1นางสาวสิริเกศ ทองมากครูผู้ช่วย1 >> 1
5645บ้านขุมดินโนนนารายณ์ 1นางสาวตรีทิพย์นิภา สกุลลักษณ์ครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5646บ้านคำผงโนนนารายณ์ 1นายชัยวัฒน์ เพชรอินทร์ครู1 >> 1
5647บ้านเซียงซิน - โนนดู่โนนนารายณ์ 1นางสาวอรพิมพ์ อบอุ่นครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5735บ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา"โนนนารายณ์ 1นางสาวฐิติพร เสาทองครูผู้ช่วย1 >> 1
5648บ้านผักไหมโนนนารายณ์ 1นางสาวประภาพร ศรีสัจจาครู1 >> 1
5649บ้านม่วงหนองตาดโนนนารายณ์ 1นางสาวกัญญาภัทร สีตะแกะครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5650บ้านหนองบัวงามโนนนารายณ์ 1นางสาวศิริพร ปันแสงครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5651บ้านอาพืดโนนนารายณ์ 1นางสาวปวีณา สังข์สาลีครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5652บ้านซาต(มงคลวิทยา)โนนนารายณ์ 2นางสาววิไลวรรณ กันตรงครู1 >> 1
5653บ้านผำโนนนารายณ์ 2นางสาวสุภลักษณ์ บุตรพรมครู1 >> 1
5654บ้านระเวียง"รัตนกิจวิทยา"โนนนารายณ์ 2นางวิชชุกานต์ จันทบุตรครู1 >> 1
5655บ้านสำโรงโนนนารายณ์ 2นางสุนิภา เพชรดีครู1 >> 1
5656บ้านหนองเทพโนนนารายณ์ 2นางธิดารัตน์ โสภาครู1 >> 1
5657บ้านหนองแวงโนนนารายณ์ 2นางสาวพรรณนิภา ราศรีครูผู้ช่วย1 >> 1
5658บ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์"โนนนารายณ์ 2นางสาวเบญจวรรณ โทนุบลครูผู้ช่วย1 >> 1
5659บ้านขามรัตนบุรี 1นางสาวสุภาภรณ์ กิริยาดีครู1 >> 1
5660บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรี 1นางสาวศิริภาพร ร่วมคิดครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5661บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)รัตนบุรี 1นางสาธุกานต์ โสสุขครู1 >> 1
5662บ้านดู่รัตนบุรี 1นางสาวฤทัยวรรณ จันทร์งามครู1 >> 1
5663บ้านดู่รัตนบุรี 1นางสาวอติพร พิชิครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5664บ้านน้ำเขียวรัตนบุรี 1นางบัวไข สาลีงามครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5665บ้านน้ำเขียวรัตนบุรี 1นางสาวนิภาภรณ์ นามพรมครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5666บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรี 1นางสาวปิยะพร เทพมณีครู2 >> 2
5668บ้านสร้างบกรัตนบุรี 1นางเกษราภรณ์ สระแก้วครู1 >> 1
5669บ้านสร้างบกรัตนบุรี 1นางสาวนัฎฐรี คงมงคลครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5670บ้านหนองการัตนบุรี 1นายรักษ์ศักดิ์ เสนาโยธีครูผู้ช่วย1 >> 1
5671บ้านหนองการัตนบุรี 1นางสอนพิน บรรยงค์ครู1 >> 1
5672บ้านหนองบัวบานรัตนบุรี 1นางอรสุดา สัตย์ซื่อครู1 >> 1
5673บ้านอาจญารัตนบุรี 1นางสาวธิติญา เพ็ชร์แผ้วครู1 >> 1
5674บ้านอาจญารัตนบุรี 1นางจำเนียร อาจเชื้อครู1 >> 1
5675รัตนวิทยาคมรัตนบุรี 1นางสาวชวนพิศ ชาวงศ์ครู1 >> 1
5720อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรี 1นางธมนวรรณ ศรีโยยาครู1 >> 1
5726อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรี 1นางพัชรา หงษ์ทองครู2 >> 2
5733อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรี 1นางสาวขนิษฐา กำจรครู1 >> 1
5748อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรี 1นางสุภัคร พุทธานุครู2 >> 2
5745บ้านแก"แกศึกษาวิทยา"รัตนบุรี 2นางสาวอัญมณี เควันดีครู1 >> 1
5740บ้านทับโพธิ์วิทยารัตนบุรี 2นางสาวเฟื่องฟ้า สระแก้วพี่เลี้ยงเด็กพิการ1 >> 1
5676บ้านหนองบัวทองรัตนบุรี 2นางสาวสิริพร สีสว่างครูพี่เลี้ยง1 >> 1
5677บ้านดอนแรดรัตนบุรี 3นางปิยะนันท์ โชคเหมาะครู1 >> 1
5678บ้านธาตุรัตนบุรี 3นางสาวบัวสอน บุญอาจครู1 >> 1
5679บ้านน้ำคำรัตนบุรี 3นางดาริณี สุนทรครู1 >> 1
5680บ้านโนนทรายรัตนบุรี 3นางสาวศศิธร โทคำเวชธุรการ1 >> 1
5681บ้านยางรัตนบุรี 3นางสาวยุวดี ภูผานีครูผู้สอน1 >> 1
5682บ้านหาญฮีรัตนบุรี 3นางเพ็ญพักตร์ โสพังครู1 >> 1
5683ไตรคามวิทยารัตนบุรี 4นางสาวสราวกุญ กรอบทองครู1 >> 1
5684บ้านช่องรัตนบุรี 4นางลัภศรณ์ แบบอย่างครู1 >> 1
5685บ้านนาวองรัตนบุรี 4นางสาววรรณนภา มะลิทองครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5686บ้านเบิดรัตนบุรี 4นางสุภาณี ช่อจำปาทองครู1 >> 1
5743บ้านไผ่(วันครู ๒๕๐๓)รัตนบุรี 4นางสาวสุนิสา เพิ่มมิตรครู1 >> 1
5687บ้านหนองกระทุงตากแดดรัตนบุรี 4นางสาวสุภาพร ศรีโทครู1 >> 1
5688บ้านหนองผือรัตนบุรี 4นางสาวสุวรรณี ใจหาญครู1 >> 1
5716บ้านหนองบัวแดงสนม 1นางดรุณี สุธรรมครู1 >> 1
5742บ้านหนองระฆังสนม 2นางสาวศิริวรรณ จันสนิทครู1 >> 1
5689บ้านนาศรีสุขสนม 1นางลำดวน มารศรีครู1 >> 1
5690บ้านโนนเซียงสนม 1นางสาวกมลวรรณ แสนสุขธุรการ1 >> 1
5691บ้านโพนโกสนม 1นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยมงคลครูพี่เลี้ยง1 >> 1
5692บ้านโพนดวนสนม 1นางโสภา บุญบำรุงครู1 >> 1
5693บ้านโพนดวนสนม 1นางสิรัญญา คมขำครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5694บ้านสำโรงประชารัฐสนม 1นางสาวอลิษา เพิ่มปัญญาครู(อัตราจ้าง)1 >> 1
5695บ้านหนองบัวแดงสนม 1นางกฤษณา เข็มพุดซาครู1 >> 1
5696บ้านหนองอียอสนม 1นางเสาวลักษณ์ กอสาลีครู1 >> 1
5697สนมศึกษาคารสนม 1นางสาวณิกนันต์ ศรีสุขครูผู้ช่วย1 >> 1
5698บ้านกาพระสนม 2นางสายหยุด หาญดีครู1 >> 1
5699บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม)สนม 2นางหรรษา ประวาสุขพนักงานราชการ1 >> 1
5700บ้านแคนน้อยสนม 2นางสาวณัฐนิชา นิลจันทร์ครู1 >> 1
5701บ้านแคนน้อยสนม 2นางสาลี เจริญสุข?ครู1 >> 1
5702บ้านนาดีสนม 2นางสาวพัชรีภรณ์ งามจิตรครู1 >> 1
5703บ้านนานวนสนม 2นางสาวณัฐปภัสร์ แขมคำครู1 >> 1
5704บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)สนม 2นางสาวรมณียา เทพบุตรครูผู้ช่วย1 >> 1
5705บ้านสะทืดสนม 2นางสาวฐานิดา โพธิ์เงินธุรการ1 >> 1
5706บ้านหนองขุนศรีสนม 2นางสาวชรินรัตน์ สุขพอครูผู้ช่วย1 >> 1
5707บ้านหนองขุนศรีสนม 2นางหทัยกาญจน์ กองกล้าครูู2 >> 2
5708บ้านหนองครกสนม 2นางเอี่ยม สมทิพย์ครู1 >> 1
5727บ้านหนองครกสนม 2นางเพลินพิศ บุญลาภครู1 >> 1
5709บ้านหนองระฆังสนม 2นางสาวนิตยา ฤาชัยธุรการ1 >> 1
5710บ้านหัวงัวสนม 2นางสาวสุธาดา กิ่งมณีครู1 >> 1
5711ผาแดงวิทยาสนม 2นางนิยม แสงทองครูู1 >> 1