094-0598772
pro_wat@hotmail.com

การนิเทศออนไลน์
[กลุ่มงาน สื่อ นวัตกรรม เทดโนโลย์ฯ]

   > ศน.ปทุมมาศ  ขาวมะเริง 

   > ดร.วัชรินทร์  นุตโร 

กำลังปรับปรุง

 

การนิเทศออนไลน์
[ กลุุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ]

    > ศน.สุที  ชิงชนะ

    > ศน.วาสนา  พัฒนิบูลย์

กำลังปรับปรุง

 

 

เข้าสู่ระบบ

>>>  รายชื่อสมาชิกผู้ใช้โปรแกรม CRRv25_NEW <<<
>>>  คลิกโหลดวุฒิบัตรแกนนำการวิจัยในชั้นเรียน [อ.รัตนบุรี, สนม, โนนนารายณ์]  [อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี]<<<

        คำชี้แจงการติดตั้งโปรแกรม CRRv25_NEW
 
    1) โหลดโปรแกรมหลักไปวางไว้ในไดรฟ์์ D:/  แล้วแตกไฟล์  ZIP หรือ  rar  ออก (เพราะโหลดมาอยู่ในรูปไฟล์บีบอัด)  โดยไม่ต้องเปลี่ยชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อไฟล์
       2) โหลดไฟล์  CRRv25_ส่วนตัว  นำไปวางไว้ในโฟล์เดอร์ ในข้อ 1)  (ในกรณีที่เป็นไฟล์ zip หรือ rar  ให้แตกไฟล์ก่อน)
       3)  เชื่อมโยงไฟล์  MS. Word  (CRRv25_Printing) กับ ไฟล์ฐานข้อมูลและประมวลผล MS.Excel (CRRv25_ส่วนตัว)
       4) ศึกษาการใช้งานโปรแกรมได้จาก โปรแกรมฐานข้อมูลและประมวลผลที่แผ่นงาน [การใช้งาน]

 >>โปรแกรมนำเสนอ (PowerPoint) สำหรับแกนนำ 1) การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม  2) โครงสร้างโปรแกรม 3) ความสำคัญการวิจัย

>>ก. คลิกโหลดโปรแกรมหลัก    1. CRRv25_NEW.rar    หรือ 
                                                 2. CRRv25_NEW.zip (เลือกเพียง 1 ตัว) ทุกคนต้องใช้ ครับ <<

>>ข. คลิกโหลดโปรแกรม CRRv25_ส่วนตัว<< 
        (ส่วนที่ 1) สำหรับแกนนำการวิจัยในชั้นเรียน (34 คน)

   1) เครือข่ายโนนนารายณ์     2) เครือข่ายสนม      3) เครือข่ายรัตนบุรี       4) เครือข่ายท่าตูม         5) เครือข่ายชุมพลบุรี

        (ส่วนที่ 2 สำหรับผู้ใช้โปรแกรมแต่ละเครือข่ายโรงเรียน

  **โนนนารายณ์ 1 NEW  [ ..ชุดที่ 1.  ] ,    [ ..ชุดที่ 2.  ] ,  [ ..ชุดที่ 3..  ]  OK <<<โหลดได้  บัญชีลงเวลาโนน1 ครับ
  **โนนนารายณ์ 2 NEW  [ ..ชุดที่ 1.. ]  [ ..ชุดที่ 2.  ][ ..ชุดที่ 3..  ]  OK <<<โหลดได้  บัญชีลงเวลาโนน2 ครับ

 ***สนม 1  [ ...ชุดที่ 1.. ]  [ ...ชุดที่ 2.. ] ,  [ ...ชุดที่ 3.  ]       OK <<<โหลดได้  บัญชีลงเวลา สนม1 ครับ
 ***สนม 2   [ .ชุดที่ 1.. ]  [ ...ชุดที่ 2.. ] ,  [ ...ชุดที่ 3.  ]     OK <<<โหลดได้ บัญชีลงเวลา สนม2 ครับ

*** รัตนบุรี 1   [ ....ชุดที่ 1.  ] ,    [ ...ชุดที่ 2..  ] [ ..ชุดที่ 3... ]   OK <<<โหลดได้บัญชีลงเวลา รัตนะ1  ครับ
*** รัตนบุรี 2     [ ...ชุดที่ 1.. ]  [ ...ชุดที่ 2..  ] ,  [ ..ชุดที่ 3... ]   OK <<<โหลดได้ บัญชีลงเวลา รัตนะ2  ครับ
*** รัตนบุรี 3   [ ...ชุดที่ 1.. ] ,    [ ...ชุดที่ 2...] [ ..ชุดที่ 3.. ]    OK <<<โหลดได้บัญชีลงเวลา รัตนะ3  ครับ
*** รัตนบุรี 4     [ ...ชุดที่ 1...] ,    [ ...ชุดที่ 2.. ] [ .ชุดที่ 3.  ]   OK <<<โหลดได้บัญชีลงเวลา รัตนะ4  ครับ  

 
 ****ท่าตูม 1     [ ...ชุดที่ 1..] ,  [ ...ชุดที่ 2..] [ ..ชุดที่ 3.. ]   OK <<<โหลดได้   บัญชีลงเวลา ท่าตูม1  ครับ
 *** ท่าตูม 2    [ ..ชุดที่ 1.. ] ,    [ ..ชุดที่ 2..] ,  [ ...ชุดที่ 3.. ]   OK <<<โหลดได้   บัญชีลงเวลา ท่าตูม2  ครับ
 ***ท่าตูม 3     [...ชุดที่ 1.. ]  [ ..ชุดที่ 2..] [ ..ชุดที่ 3.. ]  OK <<<โหลดได้   บัญชีลงเวลา ท่าตูม3  ครับ 
 *** ท่าตูม 4    [ ..ชุดที่ 1.. ] ,  [ ...ชุดที่ 2. ] [ ...ชุดที่ 3.  ]   OK <<<โหลดได้   บัญชีลงเวลา ท่าตูม4  ครับ      

  *** ชุมพลบุรี 1    [ ...ชุดที่ 1. ] [ .ชุดที่ 2.. ] ,  [ ..ชุดที่ 3. ]  OK <<<โหลดได้ บัญชีลงเวลา ชุมพลบุรี 1  ครับ
  *** ชุมพลบุรี 2    [ ..ชุดที่ 1.  ] [ ..ชุดที่ 2.. ] , [ ...ชุดที่ 3..]  OK <<<โหลดได้  บัญชีลงเวลา ชุมพลบุรี 2  ครับ
  ** ชุมพลบุรี 3    [ ..ชุดที่ 1. ]  [ ...ชุดที่ 2. ] [ ..ชุดที่ 3.. ]  OK <<<โหลดได้  บัญชีลงเวลา ชุมพลบุรี 3  ครับ  

การนิเทศออนไลน์
[ กลุ่มงาน.วัดและประเมินผลฯ ]

    > ดร.สุภพ  ไชยทอง

    > ศน.กุญช์พิสิฏฐ์  คงนุรัตน์

กำลังปรับปรุง

 

 

ทีมพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
[สพป.สุรินทร์ เขต 2]

    > รร.บ้ารซาต (มงคลวิทยา)
     วิไลวรรณ กันตรง

    > รร.บ้านหนองหว้า
     กัญญ์วราพร ใยคำ

กำลังปรับปรุง