สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้และนิเทศออนไลน์

งานวัดและประเมินผลการศึกษา

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้และนิเทศออนไลน์

งานนิเทศการศึกษา

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้และนิเทศออนไลน์

เครือข่ายการวิจัยในชั้นเรียน

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้และนิเทศออนไลน์

การนิเทศออนไลน์
[กลุ่มงาน สื่อ นวัตกรรม เทดโนโลย์ฯ]

   > ศน.ปทุมมาศ  ขาวมะเริง 

   > ดร.วัชรินทร์  นุตโร 

กำลังปรับปรุง

การนิเทศออนไลน์
[ กลุุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ]

    > ศน.สุที  ชิงชนะ

    > ศน.วาสนา  พัฒนิบูลย์

กำลังปรับปรุง

หน้าแรก

>>>> ผลการทดสอบ O-NET, NT, LAS, RT สพป.สุรินทร์ เขต 2 <<<<

***** ด่วนที่สุด.>>โหลดเอกสารโครงการติวภาษาอักฤษ เต็ม 100 (To be the first)
          1) คำศัพท์ English P6 for O-NET
          2) เอกสาร English P6 for O-NET 100 ชุดที่ 1
          3) เอกสาร English P6 for O-NET 100 ชุดที่ 2
          4) เอกสาร English P6 for O-NET 100 ชุดที่ 3
          5) เอกสาร English P6 for O-NET 100 ชุดที่ 4
          6) เอกสาร English P6 for O-NET 100 ชุดที่ 5

**….คลิกโหลดเกียรติบัตรO-NET, NT 2560,2561 สูงสุด 10 อันดับ แยกรายวิชา_NEW5...(แก้ไขล่าสุด 12 กย.2562)***

>>>คลิกโหลดวุฒิบัตรครูแกนนำการวิจัยในชั้นเรียน {อ.รัตนบุรี, สนม, โนนนารายณ์]  [อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี]

 >>> คลิกโหลดโปรแกรม CRRv25_NEW<<< สำหรับแกนนำ คับ

ด่วน…..คลิกโหลดวุฒิบัตรอบรมวิทยาการคำนวณ บ้านนักวิทยาศาสตร์นัอย 29-30 สิงหาคม 2562 <<<<

 >>>คลิกโหลด...วุฒิบัตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้โปรแกรม CRRv25  วันที่ 21-22 สิงหาคม 2562<<<

การนิเทศออนไลน์
[ กลุ่มงาน.วัดและประเมินผลฯ ]

    > ดร.สุภพ  ไชยทอง

    > ศน.กุญช์พิสิฏฐ์  คงนุรัตน์

กำลังปรับปรุง

ทีมพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
[สพป.สุรินทร์ เขต 2]

    > รร.บ้ารซาต (มงคลวิทยา)
     วิไลวรรณ กันตรง

    > รร.บ้านหนองหว้า
     กัญญ์วราพร ใยคำ

กำลังปรับปรุง